Bijzondere reisvoorwaarden SUNSKY Vliegvakanties

Artikel 1: Bevoegdheden

Door deze bestelbon te ondertekenen verleent de reiziger aan SUNSKY Vliegvakanties de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en reisorganisator(en).

Artikel 2: Prijs

1) Prijzen die worden weergegeven op de webstek zijn onderhevig aan schommelingen en onder voorbehoud.
2) Bij boeking van een vakantie op onze kantoor(en) worden €20 dossierskosten per persoon aangerekend boven de te betalen netto prijs vermeld op de webstek.
3) De dossiers zijn onderworpen aan dossierkosten.
4) Daarenboven zijn dossiers op aanvraag, behalve indien ze in een vaste boeking resulteren, onderworpen aan (15 euro) bijkomende dossierkosten.

Artikel 3: Voorschotten

Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van de reisbemiddelaar, netto en zonder korting. Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % evenals met de wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag.

3.1) Het voorschotbedrag bij de boeking van een pakketreis wordt opgelegd door de reisorganisator, die vermeld is op de bestelbon. Indien SUNSKY Vliegvakanties optreedt als reisorganisator betaalt u 30% van de reissom mits afreisdatum meer is dan 21 dagen.
Indien afreisdatum minder is dan 21 dagen dan betaalt u de volledige reissom.

3.2) Voorschotten bij hotel only booking (enkel verblijf)

Het voorschotbedrag bij een hotel only booking wordt opgelegd door de reisorganisator, vermeld op de bestelbon. Indien SUNSKY Vliegvakanties optreedt als reisorganisator betaalt u 30% van de reissom mits afreisdatum meer is dan 21 dagen.

3.3) Voorschotbedrag bij boeking van een dynamische reispakket (reizen samengesteld uit diensten en/of onderdelen van verschillende leveranciers).
Het voorschotbedrag op een dynamisch samengestelde reispakket bedraagt 100% van de reissom.

3.4) Voorschotten op losse vliegtuigtickets
Alle vliegtuigtickets IATA/charter/Low Cost 100% van de reissom.
Indien SUNSKY Vliegvakanties optreedt als operator betaalt u 30% van de reissom mits afreisdatum meer is dan 6 weken.

3.5) Reissom
A. Behalve indien op bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 3 weken voor vertrek.
B. Boekt de reiziger minder dan 3 weken voor afreisdatum dan dient de volledige reissom onmiddellijk betaalt te worden.

Artikel 4: Formaliteiten

1) De reiziger dient persoonlijk bij de bevoegde instanties de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de documenten die hij voor zijn reis nodig heeft, alsook omtrent alle andere formaliteiten die hij desgevallend voor de reis dient uit te voeren. Dit is van toepassing zowel voor identiteitsformulieren, visum, inentingen en immigratieformaliteiten met betrekking tot uw reisroute.

2) Kinderen dienen over een identiteitsbewijs met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun beide ouders vergezeld worden, dienen een attest voor te leggen, waarop de ouders of de “thuisblijvende” ouder hun toestemming verlenen om te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België. Voor landen waar ook een reispas wordt verrijst, dienen zij over een eigen reispas te beschikken. Een reiziger die bij gebreke aan de vereiste documenten of omdat hij zich niet aan de wetten en reglementen schikte, het geheel of een gedeelte van de reis niet kan meemaken, draagt hiervoor en voor alle gevolgen ervan, alle kosten en verantwoordelijkheid.

Artikel 5: Uurregelingen

De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.Bij het boeken van een losse vliegticket dient de reiziger zijn terugreis te verifiëren bij de luchtvaartmaatschappij of organiserende operator.

Artikel 6: Annulering en wijzigingen door de reiziger

1) Iedere annulering en/of wijziging dient schriftelijk te worden overgemaakt aan SUNSKY Vliegvakanties. De datum van ontvangst van uw annulering en/of wijziging is bepalend voor het berekenen van de annuleringskosten zoals hierboven vermeld.
2) Bij annulering dienen de contractueel vastgelegde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
3) Behoudens de door de reisorganisator bepaalde annuleringskosten, heeft de reisbemiddelaar het recht zijn kosten aan te rekenen tot een max. van 15 % van de reissom.
4) Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing. Tot 30 dagen voor vertrek 15 € per persoon, minder dan 30 dagen voor vertrek 25 € per persoon.
5) Kosten bij annulering

A. Pakketreis
Bij annulering van een pakketreis gelden de annuleringskosten opgelegd door de reisorganisator, vermeld op de bestelbon.

Indien SUNSKY Vliegvakanties optreedt als operator dienen de volgende annuleringskosten betaald te worden.
- vanaf inschrijving tot 56 dagen voor afreis: 25 € per persoon
- vanaf 55 dagen tot 29 dagen voor afreis: 50 € per persoon
- vanaf 28 dagen tot 21 dagen voor afreis: 25 % van de volledige reissom
- vanaf 20 dagen tot 10 dagen voor afreis: 50 % van de volledige reissom
- vanaf 9 dagen tot 4 dagen voor afreis: 75 % van de volledige reissom
- vanaf 3 dagen voor afreis en in geval van no-show: 100 % kosten

B. Enkel verblijf (hotel only booking)
Bij annulering van een enkel verblijf gelden de annuleringskosten opgelegd door de reisorganisator, vermeld op de bestelbon. Indien SUNSKY Vliegvakanties optreedt als operator dienen de volgende annuleringskosten betaalt te worden.
- vanaf inschrijving tot 56 dagen voor afreis: 25 € per persoon
- vanaf 55 dagen tot 29 dagen voor afreis: 50 € per persoon
- vanaf 28 dagen tot 21 dagen voor afreis: 25 % van de volledige reissom
- vanaf 20 dagen tot 10 dagen voor afreis: 50 % van de volledige reissom
- vanaf 9 dagen tot 4 dagen voor afreis: 75 % van de volledige reissom
- vanaf 3 dagen voor afreis en in geval van no-show :100 % kosten

C. Dynamisch samengestelde reispakketten
Een dynamische reispakket bestaat uit verschillende onderdelen afkomstig van diverse dienstverleners en leveranciers. Bij annulering wordt iedere onderdeel los van elkaar behandeld. Elk onderdeel is onderworpen aan de annuleringsvoorwaarden van de betreffende dienstverlener of leverancier. Naast de annuleringskosten van de dienstverlener of leverancier worden de volgende kosten in rekening gebracht.
- vanaf inschrijving tot 21 dagen voor afreis: 80€ per persoon
- vanaf 20 dagen tot 09 dagen voor afreis :100€ per persoon
- vanaf 08 dagen tot 05 dagen voor afreis:120€ per persoon.
- vanaf 04 dagen tot vertrekdatum en bij no-show:100 % kosten.

D. Vliegtuigtickets
Bij annulering van vliegtuigticket IATA, charter of Low Cost gelden de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij of de organiserende touroperator. De kosten kunnen variëren van administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket. Indien SUNSKY Vliegvakanties optreedt als organisator bij een enkel vlucht boeking worden 100% annuleringskosten aangerekend.

Artikel 7: Klachtenregeling

Voor geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van (Hasselt) bevoegd.

Artikel 8: Reis en annuleringsverzekering

De reiziger wordt aangeraden om steeds verzekerd op reis te gaan. De reiziger erkent dan ook uitdrukkelijk dat een reis- en annuleringsverzekering werd aangeboden. De gevolgen van het niet afsluiten van een verzekering kan niet verhaalt worden op SUNSKY Vliegvakanties.

Artikel 9: Geval van overmacht

De aansprakelijkheid van SUNSKY Vliegvakanties is niet betrokken in geval van overmacht waaronder dient te verstaan: “Abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden vermeden worden”. Onder abnormale en onvoorziene omstandigheden vallen o.a.; oorlog en oorlogsbedreigingen, onlusten en opstanden, terroristische activiteiten, maatregelen getroffen door desbetreffende regeringen, stakingen, negatief reisadvies opgelegd door Belgische autoriteiten, sluiten van havens en luchthavens, extreme weeromstandigheden, vulkaanuitbarstingen, chemische en nucleaire rampen. Deze lijst is enkel maar een opsomming en zeker niet limitatief.

De reisorganisator is wettelijk verplicht in de mate van het mogelijke bijstand en hulp te verlenen aan de in moeilijkheden verkerende reiziger tijdens de uitvoering van het reiscontract. In deze gevallen (overmacht of hulp en bijstand) kan de reisorganisator de door hem gemaakte kosten voor extra vervoer en/of verblijf ten laste leggen van de reizigers.

Artikel 10: Reisdocumenten

De reisdocumenten mag men ongeveer 10 dagen voor afreis verwachten mits de volledige reissom is voldaan. De reiziger is verantwoordelijk voor de mogelijke kosten die zullen ontstaan indien er niet correcte gegevens zijn doorgegeven aan de reisagent of organisator. Indien onjuistheden worden aangetroffen op de reisdocumenten dient de reiziger onmiddellijk de reisagent of organisator op hoogte te brengen.

Artikel 11: Aanpassing voorwaarden

SUNSKY Vliegvakanties behoudt zich het recht voor op ieder tijdstip de voorwaarden aan te passen, wijzigen, toe te voegen of te annuleren en dit zonder enige berichtgeving.