Voorwaarden annulerings- en bijstandsverzekering

NoGo

Tijdelijke annulatieverzekeringen

Algemene voorwaarden

geldig vanaf 20.02.2017
De duur van de overeenkomst wordt vastgesteld in de Bijzondere Voorwaarden
en is in elk geval korter dan 1 jaar.

Algemene voorwaarden van het tijdelijk NoGo contract
- 2 -
Algemene voorwaarden van het tijdelijk NoGo contract
- 3 -
Inhoudstafel
Hoofdstuk 1. De toepassingsvoorwaarden van de tijdelijke NoGo
annulatieverzekeringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Contracttypes en aard van de gedekte kosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Definities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Geografisch toepassingsgebied. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Duur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Opzegging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6 Opzeggingsmodaliteiten en datum van inwerkingtreding. . . . . . . . . . . .
1.7 Premies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8 Verplichtingen van de verzekerde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9 Het niet naleven van uw verplichtingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10 Recht op controle door de verzekeraar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11 Onderschrijving van verschillende verzekeringen bij de verzekeraar. . . Hoofdstuk 2. Waarborg « reiswijziging ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Toepassingsgebied van de waarborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 De gewaarborgde bedragen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Gedekte gebeurtenissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoofdstuk 3. Waarborg « annulatie van de reis »
3.1 Toepassingsgebied van de waarborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Gewaarborgde bedragen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Gedekte gebeurtenissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoofdstuk 4. De uitsluitingen NoGo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoofdstuk 5. Juridisch kader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Subrogatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Verjaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Rechtsmacht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Contractwet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Klachten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.1 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
– Algemene bepalingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.2 Verwerking van gegevens omtrent gezondheid en/of
andere gevoelige gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.3 Instemming van de verzekerden en/of begunstigden. . . . . . . . .
5.7 Fraude
Algemene voorwaarden van het tijdelijk NoGo contract
- 4 -
Algemene voorwaarden van het tijdelijk NoGo contract
- 5 -
de ene naar de andere verblijfplaats tijdens de reis te begeven, de parkingkosten
of bewakingskosten van het voertuig, op voorwaarde dat deze kosten
begrepen zijn in de annulatiekosten.
De kosten van een huurwagen zijn uitgesloten.
3. De kosten voor vrijetijdsbesteding omvatten de annulatiekosten of reiswijzigingskosten
met betrekking tot vrijetijdsbestedingen gedurende de reis
of het verblijf van de verzekerde (stages, lessen, wedstrijden, spektakels,
evenementen, excursies,…) en die krachtens de contractuele voorwaarden
van de geboekte vrijetijdsbestedingen aan de verzekerde aangerekend worden
vóór zijn vertrek op reis.
4. De kosten voor een huurwagen omvatten de annulatiekosten of reiswijzigingskosten
met betrekking tot het huren van een huurwagen op zijn reisbestemming
of om zich naar zijn reisbestemming te begeven, die krachtens
de contractuele voorwaarden verbonden aan de reservatie van de huurwagen
aan de verzekerde aangerekend worden vóór zijn vertrek op reis.
1.2 Definities
Indien ze worden gebruikt in de algemene voorwaarden van deze overeenkomst,
hebben de woorden de betekenis die hieronder is gedefinieerd.
1° De Verzekeringsnemer
De onderschrijver van de overeenkomst.
2° De Verzekerden
De personen die met naam in de Bijzondere Voorwaarden van de overeenkomst
vermeld staan onder de titel “begunstigden”, op voorwaarde dat ze in
België gedomicilieerd zijn en er gewoonlijk verblijven. Het aantal verzekerden
per contract mag 8 personen niet overschrijden.
De verzekerden zullen ook vernoemd worden in onderhavig contract door
de term “u”.
3° De Verzekeraar
EUROP ASSISTANCE (Belgium) N.V. erkend onder codenummer 1401 om de
takken 1, 9, 13, 15, 16 en 18 uit te oefenen (K.B. van 02.12.96, B.S. van
21.12.96), met hoofdzetel in de Triomflaan 172 te 1160 Brussel - BTW BE
0457.247.904 RPR Brussel.
De verzekeraar zal ook vernoemd worden in onderhavig contract door de
term “wij”.
4° Woonplaats
De plaats waar de verzekerde personen zijn ingeschreven in de registers van
de burgerlijke stand als gebruikelijke verblijfplaats.
Deze plaats breidt zich uit tot alles wat tot uw privédomein behoort (woning,
tuin, park, bijgebouwen, garages, stallen, enz.).
5° Waarborg
Het geheel van bijstandsprestaties waartoe wij ons contractueel hebben
verbonden. Elk bedrag dat in deze overeenkomst vermeld is (gewaarborgde
terugbetaling, gewaarborgde tenlasteneming, ...), geldt inclusief alle taksen
(ati).
Hoofdstuk 1. De toepassingsvoorwaarden
van de tijdelijke
NoGo annulatieverzekeringen
1.1 Contracttypes en aard van de gedekte kosten
Aard van de gedekte kosten
Logementskosten
Vervoerskosten
Kosten voor
vrijetijdsbesteding
Kosten voor een
huurwagen
NoGo
Citytrip
 
NoGo Car
Holiday
 
NoGo Fly &
Drive
  
NoGo All In    
Overeenkomstig het contracttype dat onderschreven werd en vermeld wordt
in de Bijzondere Voorwaarden, zijn enkel de kosten gedekt die in bovenstaande
tabel met een  worden aangeduid.
1. De logementskosten omvatten de annulatiekosten of reiswijzigingskosten
met betrekking tot de huur van het logement gedurende de duur van de reis,
het verblijf of de verplaatsing en die krachtens de contractuele voorwaarden
verbonden aan de reis of het verblijf aan de verzekerde aangerekend worden
vóór zijn vertrek op reis. Deze kosten omvatten eveneens de optionele kosten
die deel uitmaken van de boeking van het logement, zoals de parkingkosten,
restaurantkosten (ontbijt / half pension / vol pension), huurkosten van een
kluis, internetconnectie, extra bed, transferkosten van en naar het station of
de luchthaven, onthaal van een huisdier, enz.
2. De vervoerskosten omvatten de annulatiekosten of reiswijzigingskosten
met betrekking tot het transport of vervoer van de verzekerde naar en van
zijn reisbestemming of verblijfplaats en die krachtens de contractuele voorwaarden
verbonden aan het transport of vervoer van de verzekerde aangerekend
worden vóór zijn vertrek op reis. Deze kosten omvatten eveneens
de vervoerskosten van de verzekerde om zich van zijn woonplaats naar zijn
reisbestemming te begeven, de vervoerskosten om zich naar het station,
de luchthaven of de haven te begeven van waar de reis wordt verdergezet
evenals de terugreis, de vervoerskosten van de verplaatsingen om zich van
Algemene voorwaarden van het tijdelijk NoGo contract
- 6 -
Algemene voorwaarden van het tijdelijk NoGo contract
- 7 -
6° Ziekte
Een plotse en onvoorziene aantasting van de gezondheid van de verzekerde
die naar behoren is vastgesteld door een dokter in de geneeskunde, waarvoor
medische verzorging vereist is en die een plots en onvoorzienbaar karakter
vertoont die elke uitvoering van het afgesloten reiscontract onmogelijk
maakt.
7° Lichamelijk ongeval
Elke aantasting van de fysieke integriteit met een plotse oorzaak buiten de
wil van de verzekerde die lichamelijke letsels veroorzaakt, die op onweerlegbare
wijze vastgesteld wordt door een erkende dokter in de geneeskunde
en die elke verdere uitvoering van het afgesloten reiscontract onmiddellijk
onmogelijk maakt.
8° Ontslag om economische redenen
Onder ontslag om economische redenen verstaat men het ontslag om een
reden die verband houdt met de situatie van de onderneming en die dus
niets te maken heeft met de werknemer als persoon. Zij moet te wijten zijn
aan economische moeilijkheden, technologische wijzigingen of een noodzakelijke
reorganisatie van de activiteiten van de onderneming.
9° Partners
Onder partners verstaat men zowel gehuwde personen die gedomicilieerd
zijn in België en onder hetzelfde dak wonen als ongehuwde personen die gedomicilieerd
zijn in België en in echtelijke vorm onder hetzelfde dak wonen,
met inbegrip van wettelijk samenwonenden.
10° Immobilisatie
Het resultaat van een aanrijding (botsing tegen een vast of bewegend voorwerp),
kanteling, van de weg afraken of brand van het privévoertuig van de
verzekerde dat zich al dan niet in het verkeer bevond, met als rechtstreeks
gevolg dat het voertuig niet meer kan rijden of dat het besturen ervan een
gevaar vormt met betrekking tot de bepalingen van het verkeersreglement.
11° De graad van verwantschap
De graad van verwantschap wordt bepaald door de lijn te volgen naar het
gemeenschappelijke familielid van een verwante en van daar terug te gaan
naar de andere verwant.
bv: twee broers zijn verwanten in de 2e graad
een oom en neef zijn verwanten in de 3e graad.
12° Schadegeval
Een schadegeval is een toevallige gebeurtenis waarvoor de waarborg van
onderhavige overeenkomst wordt ingeroepen.
13 ° Terrorisme
Onder terrorisme wordt verstaan: een actie of dreiging tot actie die clandestien
wordt georganiseerd met ideologische, politieke, etnische of religieuze
bedoelingen, uitgevoerd door een individu of een groep, en die een aanslag
is op personen of die de economische waarde van een materieel of immaterieel
goed geheel of gedeeltelijk vernietigt, hetzij om indruk te maken op
de gemeenschap en een klimaat van onzekerheid te creëren of druk uit te
oefenen op de overheden, hetzij om het normale functioneren van een dienst
of een bedrijf te belemmeren en waarover in de media wordt bericht.
14 ° Natuurramp
Een natuurramp is een hevige gebeurtenis van natuurlijke oorsprong met
verwoestende gevolgen op grote schaal. Natuurrampen zijn gebeurtenissen
veroorzaakt door de atmosfeer of de grond die het land treffen, in het bijzonder
overstromingen, vloedgolven, orkanen, droogvallen of uitzetting van
gronden (extreme droogtes), aardbevingen, aardverschuivingen, vulkanische
uitbarstingen, grondverschuivingen, grondverzakkingen. In de zin van onderhavige
overeenkomst worden regen- en sneeuwstormen niet beschouwd als
natuurrampen.
15° Zware schade aan de woning
Een schade die de tussenkomst van de openbare hulpdiensten (brandweer,
civiele bescherming, politie) noodzakelijk maakt, ten gevolge van een brand,
waterschade, explosie of implosie.
1.3 Geografisch toepassingsgebied
De waarborgen zijn van toepassing over de hele wereld ongeacht de reisbestemming.
1.4 Duur
1° Duur en einde van de overeenkomst
Zonder afbreuk te doen aan wat is voorzien in punt 1.4.3°, bestaat de overeenkomst
vanaf de ondertekening van de voorafgetekende polis of de verzekeringsaanvraag
door de verzekeringsnemer. De overeenkomst wordt onderschreven
voor de duur die er door de verzekeringsnemer in wordt vermeld.
De duur van de overeenkomst bedraagt in elk geval minder dan 1 jaar. Reizen
van 1 jaar of meer kunnen niet gewaarborgd worden door een tijdelijke NoGo
annulatieverzekering.
2° Inwerkingtreding van de waarborg
Zonder afbreuk te doen aan wat is voorzien in 1.4.3°, treedt de waarborg in
werking op de datum die door de verzekeringsnemer in de Bijzondere Voorwaarden
van de overeenkomst of in de verzekeringsaanvraag is vermeld,
voor zover de premie ten laatste is betaald op de dag die deze datum voorafgaat.
Bij niet-vermelding van de datum, treedt de waarborg in werking om 0
uur op de dag na de dag waarop de premie betaald is. De waarborg eindigt
in ieder geval bij de aanvang van de betrokken reis.
Reizen en verblijven die de verzekerden hebben gereserveerd vóór de onderschrijving
van een tijdelijke NoGo annulatieverzekering en waarvan de vertrekdatum
van de reis of aanvangsdatum van het verblijf is voorzien minder
dan 30 dagen na de inwerkingtreding van de tijdelijke NoGo annulatieverzekering
zijn niet gedekt.
3° Mogelijkheid tot opzegging
Als de overeenkomst is onderschreven voor meer dan 29 dagen, heeft de
verzekeringsnemer de mogelijkheid de overeenkomst per aangetekend
schrijven op te zeggen binnen 14 dagen na de bevestiging door de verzekeAlgemene
voorwaarden van het tijdelijk NoGo contract
- 8 -
Algemene voorwaarden van het tijdelijk NoGo contract
- 9 -
taald binnen de 15 dagen vanaf de inwerkingtreding van de opzegging of de
vermindering van de prestaties.
1.8 Verplichtingen van de verzekerde
U dient ons zo spoedig mogelijk alle nuttige inlichtingen te bezorgen en te
antwoorden op de vragen die u worden gesteld om de omstandigheden en
de omvang van de gewaarborgde prestaties te bepalen. U dient alle redelijke
maatregelen te nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen
en te verminderen.
U verbindt zich er specifiek toe:
- uw reisagent of reisorganisator zo snel mogelijk op de hoogte te brengen
van het feit dat u uw reis wilt wijzigen of dat u niet meer op reis kan vertrekken
om de één of andere gedekte reden, zodat deze een annulatiefactuur
kan opmaken die u ons dient te bezorgen voor de terugbetaling;
- ons zo snel mogelijk in te lichten over de reden waarom u niet meer op reis
kan vertrekken en ons zo snel mogelijk de verklaring te bezorgen die u aan
uw reisagent of reisorganisator hebt gegeven.
U kunt de in te vullen en op te sturen documenten downloaden via onze
website www.europ-assistance.be, rubriek “contact”;
- ons een kopie te bezorgen van de reservering en de factuur van uw reis
waarin de algemene voorwaarden van de de reisovereenkomst staan of
eender welk document dat de reis kan bewijzen evenals het bewijs van
betaling;
- ons de originele annulatiefactuur te bezorgen die is opgesteld door uw
reisagent of reisorganisator;
- ons alle bewijzen, verklaringen en documenten te bezorgen die de reden
van de gedekte annulatie vermelden;
- de verplichtingen na te leven die specifiek zijn voor de gevraagde prestaties
en die in onderhavige overeenkomst zijn vermeld;
- onze vragen in verband met de verzekerde gebeurtenissen juist te beantwoorden;
- ons in detail in te lichten over de eventuele andere verzekeringen die
hetzelfde voorwerp hebben en dezelfde risico’s dragen als die gedekt zijn
door onderhavige overeenkomst;
- ons de originele bewijsstukken van uw gewaarborgde uitgaven te bezorgen;
- ons het ontvangstbewijs te bezorgen van uw verklaring van diefstal aan de
overheden indien de diefstal aanleiding geeft tot een gewaarborgd schadegeval;
- ons de oorspronkelijk geplande en geannuleerde reis af te staan;
- alle nodige en nuttige maatregelen te nemen om de wijzigings- of annulatiekosten
tot een minimum te beperken.
1.9 Het niet naleven van uw verplichtingen
Indien u één van de verplichtingen die in 1.8 zijn vermeld niet naleeft, kunnen
wij:
- de verschuldigde prestatie verminderen of onze totale uitgaven van u terugvorderen,
ten bedrage van ons nadeel.
- de verschuldigde prestatie weigeren of de totale som van onze onkosten
van u terugvorderen, indien u met bedrieglijk opzet uw verplichtingen niet
nagekomen bent.
raar van de ontvangst van de verzekeringsaanvraag of de voorafgetekende
polis, met onmiddellijke ingang op de dag van de kennisgeving. Wij hebben
datzelfde recht binnen dezelfde termijn, onze opzegging gaat in 8 dagen na
de kennisgeving.
1.5 Opzegging
De overeenkomst kan worden opgezegd:
1° Door elk van beide partijen in gevallen vernoemd in 1.4.1° en 1.4.3°
2° Door de rechthebbenden van de verzekeringsnemer in geval van diens
overlijden, ten laatste binnen 3 maanden en 40 dagen na de dag van het
overlijden.
3° Door de verzekeringsnemer:
- indien wij een gedeelte van de waarborg opzeggen;
- indien wij weigeren een premievermindering toe te staan binnen een
maand vanaf de aanvraag tot vermindering door de verzekeringsnemer,
voor zover het risico dat de verzekerde voorvallen zich voordoen
tijdens de loop van de overeenkomst op gevoelige en duurzame wijze
verminderd is en dat deze korting zou zijn toegestaan indien de vermindering
bestaan zou hebben bij de afsluiting van de overeenkomst.
1.6 Opzeggingsmodaliteiten en datum van
inwerkingtreding
1° De opzegging van de overeenkomst wordt uitgevoerd door deurwaardersexploot,
per aangetekend schrijven of door afgifte van de opzeggingsbrief
tegen ontvangstbewijs.
2° Behalve in het geval waarvan sprake in 1.4.3°, treedt de opzegging in
werking na verloop van ten vroegste 1 maand vanaf de dag volgend op de
betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in het geval van een
aangetekend schrijven, vanaf de dag die volgt op de afgifte ervan bij de post.
1.7 Premies
1° Kenmerken
De met taksen en bijdragen verhoogde premie is vooraf betaalbaar op onze
aanvraag of op aanvraag van de verzekeringsbemiddelaar die in de Bijzondere
Voorwaarden is vermeld. In overeenstemming met 1.4.2° is de betaling
van de premie de voorwaarde voor de inwerkingtreding van de waarborg.
2° Premiekrediet.
In geval van opzegging van het contract om welke reden dan ook of in geval
van vermindering van de verzekeringsprestaties, worden de premies die
betaald zijn voor de verzekeringsperiode na de datum van inwerkingtreding
van de opzegging, of het gedeelte van de premie dat overeenstemt met de
vermindering van de prestaties, aan de verzekeringsnemer pro rata terugbeAlgemene
voorwaarden van het tijdelijk NoGo contract
- 10 -
Algemene voorwaarden van het tijdelijk NoGo contract
- 11 -
het maximumbedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden gewaarborgd is en
op voorwaarde dat de aard van de reiswijzigingskosten gewaarborgd is in het
onderschreven contracttype (zie art. 1.1).
2.3 Gedekte gebeurtenissen
1) a) Ziekte, ongeval, overlijden, dringende transplantatie van een orgaan
(als donor of ontvanger)
- van de verzekerde;
- van zijn/haar partner evenals van elk ander familielid dat gewoonlijk onder
hetzelfde dak met de verzekerde woont, of van verwanten of aanverwanten
van de verzekerde tot en met de 3e graad;
- van de persoon bij wie de verzekerde gratis in het buitenland ging logeren;
- van de oppas die op uw minderjarige kinderen zou passen tijdens uw reis;
- van de oppas die tijdens uw reis op één of meerdere gehandicapte personen
zou passen indien deze begunstigde(n) is/zijn van het contract.
b) Europ Assistance waarborgt de gevolgen van een chronische of reeds bestaande
ziekte of gezondheidstoestand van de verzekerde indien de behandelende
geneesheer verklaart dat de verzekerde medisch in staat was om te
reizen, zowel op het ogenblik dat de reis werd geboekt als op het ogenblik
dat het contract werd onderschreven, en op de vertrekdatum blijkt dat de
verzekerde de reis niet meer kan aanvatten omdat hij/zij een medische behandeling
nodig heeft.
2) Indien de verzekerde, om medische redenen, niet de nodige inentingen
kan krijgen voor de geplande reis.
3) Medische complicaties of medische problemen onmiddellijk gelinkt aan
de zwangerschap van de verzekerde of een familielid tot de 3e graad, met
inbegrip van een vroeggeboorte minstens 1 maand vóór de voorziene datum.
4) Zwangerschap van de verzekerde of van de reisgezellin van de verzekerde
voor zover de reis voorzien was in de laatste 3 maanden van de zwangerschap
en deze zwangerschap niet bekend was toen de reis werd geboekt.
5) Ontslag door de werkgever, om economische reden, van de verzekerde of
zijn/haar partner op voorwaarde dat dit ontslag plaatsvindt na de aanvang
van de dekking en na boeking van de reis.
6) Onvrijwillige werkloosheid van de verzekerde en/of zijn/haar partner die
langer dan een maand duurt als gevolg van een gedeeltelijke of complete
sluiting van het bedrijf waar de verzekerde en/of zijn/haar partner werknemer
waren op voorwaarde dat dit plaatsheeft na de aanvang van de dekking
en na de boeking van de reis.
7) Intrekking van de door de werkgever reeds toegestane vakantiedagen van
de verzekerde wegens ziekte, ongeval of overlijden van de collega die de
verzekerde had moeten vervangen tijdens de reis. De verzekerde moet een
attest van de werkgever overhandigen dat bewijst dat de vervanger was aangeduid
vóór de datum waarop de reis werd geboekt, evenals een medisch
attest van werkonbekwaamheid of, desgevallend, een overlijdensattest voor
de vervanger op het werk.
1.10 Recht op controle door de verzekeraar
De verzekerde erkent het recht van de verzekeraar om alle verklaringen van
de verzekerde en/of alle documenten voorgelegd door de verzekerde te controleren.
Wij behouden ons het recht voor een controlearts aan te duiden en de lijst van
voorgeschreven medicijnen op te vragen bij medische problemen.
1.11 Onderschrijving van verschillende
verzekeringen bij de verzekeraar
Indien de verzekeringsnemer verschillende polissen onderschrijft die hetzelfde
risico dekken, zullen de voorwaarden van de polis met de hoogste waarborgen
van toepassing zijn. De waarborg kan nooit hoger zijn dan het verzekerde bedrag
ongeacht het aantal contracten dat de verzekeringsnemer onderschrijft.
Hoofdstuk 2. De waarborg
“reiswijziging”
2.1 Toepassingsgebied van de waarborg
Binnen de limieten van het maximumbedrag per reis dat in de Bijzondere
Voorwaarden gewaarborgd is en overeenkomstig het onderschreven contracttype
(zie art. 1.1), verbindt Europ Assistance zich ertoe de door de reisorganisator
aangerekende reiswijzigingskosten te dekken zoals voorzien in de
contractuele voorwaarden van de reis of het verblijf met betrekking tot de
omvorming of wijziging van de gereserveerde reis of het gereserveerd verblijf
als gevolg van één van de gedekte gebeurtenissen (zie art. 2.3) en op
voorwaarde dat de aard van de kosten gewaarborgd is in het onderschreven
contracttype (zia art 1.1) .
De kosten voor de omvorming of wijziging kunnen de kosten die een annulatie
van de reis zou bedragen, niet overschrijden.
De waarborg is van toepassing in het kader van zowel een privéreis of –verblijf
als voor een professionele reis of verblijf.
2.2 De gewaarborgde bedragen
Europ Assistance betaalt 100% terug van de reiswijzigingskosten die contractueel
zijn aangerekend door de organisator van de reis of het verblijf voor de
omvorming of de wijziging van de reis of het verblijf, binnen de limieten van
Algemene voorwaarden van het tijdelijk NoGo contract
- 12 -
Algemene voorwaarden van het tijdelijk NoGo contract
- 13 -
Voor de diefstal dient u ons een kopie van het proces-verbaal van de politie
voor te leggen.
Voor het ongeval en de brand dient u ons een bewijs van de schade voor te
leggen (verklaring van de politie, van uw verzekeraar, …).
De waarborg geldt echter niet voor motorpech.
18) Het niet plaatsvinden van de inscheping voorzien in het reiscontract in
België of in een buurland (Duitsland, Nederland, Luxemburg, Frankrijk) als
gevolg van een totale immobilisatie op de vertrekdatum van elk voertuig dat
de verzekerde en/of zijn/haar partner vervoert door een verkeersongeval op
weg naar de plaats van inscheping (station, haven, luchthaven).
De waarborg wordt uitgebreid tot elke vertraging veroorzaakt door een defect
aan het betrokken voertuig op de vertrekdatum, op voorwaarde dat een
conform verklaard attest of een factuur van een bijstandsorganisatie of een
pechverhelpingsbedrijf wordt voorgelegd. Indien de gebeurtenis die aan de
basis ligt van de immobilisatie echter minder dan één uur vóór de voorziene
inscheping plaatsvindt, komt zij niet in aanmerking voor de toepassing van
deze waarborg.
19) De weigering door de autoriteiten van het land van bestemming om een
visum af te leveren voor de verzekerde, zijn/haar partner of een verwant in
de 2e graad die met de verzekerde meereist, voor zover de weigering niet
het gevolg is van een laattijdige aanvraag door de verzekerde.
20) De diefstal in de 7 dagen vóór de vertrekdatum van het voor de reis
noodzakelijke visum of paspoort van de verzekerde, zijn/haar partner of een
verwant in de 2e graad die met de verzekerde meereist.
U dient ons een kopie te bezorgen van de verklaring van diefstal bij de overheden.
21) Het overlijden van uw hond, kat of paard in de 7 dagen vóór de vertrekdatum.
U dient ons volgende documenten voor te leggen:
- een overlijdensverklaring van de dierenarts;
- een verklaring van goede gezondheid van uw dier op de dag dat u de reis
heeft geboekt;
- een document dat bewijst dat het dier u toebehoort
22) De onverwachte uitzetting uit het huis dat de verzekerde huurt voor zover
de opzegging van de huur niet kenbaar was gemaakt op het moment dat de
reis werd geboekt. De feitelijke uitzetting moet plaatsvinden binnen de 30
dagen vóór de voorziene vertrekdatum.
U dient ons een kopie van de opzegging van de huur, opgesteld door de
eigenaar, over te maken.
23) De onverwachte uitzetting uit het rustoord van een verwant tot de 2e
graad voor zover deze niet kenbaar was op het moment dat de reis werd
geboekt. De feitelijke uitzetting moet plaatsvinden binnen de 30 dagen vóór
de voorziene vertrekdatum.
U dient ons een geschreven attest van de directeur van het rustoord over te
maken.
24) Het weglopen, de kidnapping, de ontvoering of de verdwijning van:
- de verzekerde;
- zijn/haar partner evenals elk familielid dat gewoonlijk onder hetzelfde dak
woont, of zijn/haar ouders of verwanten tot en met de 2e graad.
U moet ons een kopie bezorgen van de verklaring aan de bevoegde overheden.
8) De noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde en/of zijn/haar partner
die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent als gevolg van de niet-beschikbaarheid
van de persoon die de verzekerde had moeten vervangen en
die vóór het boeken van de reis was aangeduid, wegens ziekte, ongeval of
overlijden. De verzekerde moet een medisch attest of een overlijdensattest
overhandigen van de vervanger en bewijzen dat de vervanger was aangeduid
vóór de datum waarop de reis werd geboekt.
9) De verplichte aanwezigheid van de verzekerde en/of zijn/haar partner
wegens een nieuwe arbeidsovereenkomst voor een duur van minstens 3
opeenvolgende maanden, voor zover deze periode geheel of gedeeltelijk
samenvalt met de duur van de reis. De nieuwe arbeidsovereenkomst moet
getekend zijn na de aanvang van de dekking en na de datum waarop de reis
werd geboekt.
10) De mutatie om beroepsredenen van de verzekerde, waarvoor de verhuizing
van de verzekerde vereist is, op voorwaarde dat die plaatsheeft na de
inwerkingtreding van de dekking en na de boeking van de reis, waardoor de
reis onmogelijk wordt.
U dient ons een bewijs van verandering van domicilie voor te leggen dat door
de gemeentelijke overheden is goedgekeurd, evenals een mutatieattest van
de werkgever.
11) De oproeping van de verzekerde en/of zijn/haar partner:
- voor humanitaire hulp of een militaire missie;
- als getuige of jurylid voor een rechtbank;
- voor het vervullen van rechtshandelingen voor officiële instellingen bij de
adoptie van een kind.
12) Het herexamen dat de verzekerde moet afleggen op het einde van het
schooljaar of academiejaar, dat niet kan worden uitgesteld en dat de verzekerde
moet afleggen in de periode tussen de vertrekdatum en 30 dagen na
de datum van terugkeer van de reis.
13) De echtscheiding van de verzekerde, indien de procedure voor de rechtbank
werd ingeleid na de boeking van de reis en op voorlegging van een
officieel document.
14) De feitelijke scheiding van de verzekerde.
Eén van de partners moet een officieel document van verandering van domicilie
voorleggen dat dateert van na de boeking van de reis.
15) Aanzienlijke materiële schade (meer dan 2 500 EUR) aan de woning, de
tweede verblijfplaats of de beroepslokalen, eigendom van of gehuurd door
de verzekerde en/of zijn/haar partner, die zich voordoet binnen de 30 dagen
vóór de vertrekdatum van de reis. De schade moet zijn veroorzaakt door
brand, een ontploffing, waterschade, diefstal of poging tot diefstal.
U dient ons het expertiseverslag en/of een factuur voor herstelling voor te
leggen.
16) De home- of car-jacking van het voertuig dat aan de verzekerde toebehoort
en die zich voordoet in de week vóór de vertrekdatum.
U dient ons een kopie van het proces-verbaal van de politie voor te leggen.
17) Het totale verlies of de totale immobilisatie van het privévoertuig dat
aan de verzekerde en/of zijn/haar partner toebehoort, ten gevolge van een
verkeersongeval, diefstal of brand tijdens de week vóór de vertrekdatum.
Algemene voorwaarden van het tijdelijk NoGo contract
- 14 -
Algemene voorwaarden van het tijdelijk NoGo contract
- 15 -
3.3 Gedekte gebeurtenissen
De gedekte gebeurtenissen zijn identiek aan degene die recht geven op
waarborg in “reiswijziging” Zie 2.3.
Hoofdstuk 4. De uitsluitingen
NoGo
De uitsluitingen zijn van toepassing zowel voor de verzekerde als voor de personen
van wie de gezondheidstoestand aan de oorsprong ligt van de vraag
om tussenkomst.
Elke reis of verblijf van een duur van minder dan 3 overnachtingen in België
of van minder dan 1 overnachting in het buitenland is steeds uitgesloten.
Zijn steeds uitgesloten: schade, ziekte, gezondheidstoestand, ongeval of overlijden
als gevolg van:
a) voorafbestaande ziektes in terminaal of zeer gevorderd stadium van personen
die niet door het contract verzekerd zijn op het ogenblik van de
boeking van de reis of op het ogenblik van onderschrijving van de tijdelijke
annulatieverzekering;
b) aandoeningen of gebeurtenissen die een gevolg zijn van (1) het gebruik
van alcohol, voor zover het alcoholgehalte in het bloed van de betrokkene
1,2 gram/liter bloed overstijgt, zonder dat het gebruik van alcohol
de enige oorzaak van de aandoening of gebeurtenis moet zijn, of (2) van
een acuut of chronisch gebruik van drugs of elke andere stof die niet voorgeschreven
werd door een geneesheer en die het gedrag wijzigt;
c) een ongeval veroorzaakt door het feit dat de bestuurder in staat van dronkenschap
verkeerde of onder de invloed van drugs of verdovende middelen
was en waarbij de persoon die de reden is van de aanvraag tot
tussenkomst inzittende of reisgezel was;
d) een vrijwillige ingreep in een zwangerschap;
e) een aardbeving, een vulkaanuitbarsting, een vloedgolf, een overstroming
of een andere natuurramp;
f) terroristische aanslagen, oorlogen, opstanden, oproer, stakingen;
g) incidenten of ongevallen tijdens een motorwedstrijd (koers, rally, competitie,
langeafstandsrit, …) indien aanwezig als deelnemer of als helper van
een deelnemer;
h) thermische, mechanische, radioactieve en andere uitwerkingen die het resultaat
zijn van een wijziging in de atoomdeeltjes of stralingen van radioisotopen;
i) het financieel onvermogen;
j) vertragingen veroorzaakt door weerkerende en voorspelbare verkeersproblemen;
k) elke reden die aanleiding geeft tot annulatie of wijziging en die gekend
was op het ogenblik dat de reis werd geboekt of dat het verzekeringscontract
werd afgesloten, met uitzondering van de bepalingen van artikel
2.3.1 b) en van artikel 4 a);
l) gebeurtenissen die plaatsvinden buiten de geldigheidsdata van het contract;
en elke gebeurtenis die niet uitdrukkelijk en formeel vermeld is in onderhavige
overeenkomst.
25) De annulatie van de huwelijksreis als gevolg van de annulatie van de
burgerlijke huwelijksplechtigheid van de verzekerde.
U dient ons een annulatieverklaring te bezorgen, opgesteld door de gemeentelijke
overheden waar de huwelijksplechtigheid zou zijn voltrokken.
26) De annulatie door een persoon die op dezelfde bestelbon voor de reis
vermeld staat en die vergoed wordt door dezelfde reisannulatieverzekering
of door een andere reisannulatieverzekering op basis van een in het afgesloten
contract verzekerde gebeurtenis.
27) De annulatie van een reisgezel die samen met de verzekerde vermeld
staat op de bestelbon van de reis als gevolg van een in dit contract verzekerde
gebeurtenis, waardoor de verzekerde alleen moet reizen of met één
enkele andere reisgezel die ook vermeld staat op de bestelbon van de reis.
Hoofdstuk 3. De waarborg
“annulatie van de
reis”
3.1 Toepassingsgebied van de waarborg
Binnen de limieten van het maximumbedrag per reis of verblijf dat in de
Bijzondere Voorwaarden gewaarborgd is en overeenkomstig het onderschreven
contracttype (zie art. 1.1), verbindt Europ Assistance zich ertoe de door
de reisorganisator aangerekende annulatiekosten te dekken zoals voorzien in
de contractuele voorwaarden van de reis of het verblijf, met betrekking tot
de annulatie van de gereserveerde reis of het verblijf als gevolg van één van
de gedekte gebeurtenissen (zie art. 2.3) en op voorwaarde dat de aard van
de kosten gewaarborgd is in het onderschreven contracttype (zie art. 1.1) en
voor zover de beslissing om te annuleren niet genomen werd door de partij
bij wie de boeking heeft plaatsgevonden.
De waarborg is van toepassing in het kader van zowel een privéreis of –verblijf
als voor een professionele reis of verblijf.
3.2 Gewaarborgde bedragen
Europ Assistance betaalt 100 % terug van de annulatiekosten die contractueel
zijn aangerekend door de organisator van de reis of het verblijf voor de annulatie
van de reis of het verblijf, binnen de limieten van het maximumbedrag
dat in de Bijzondere Voorwaarden gewaarborgd is en op voorwaarde dat de
aard van de annulatiekosten gewaarborgd is in het onderschreven contracttype
(zie art. 1.1). De terugbetaling wordt berekend volgens en beperkt zich
tot het aandeel van elke verzekerde in de prijs van de reis of het verblijf,
ongeacht het aantal bij Europ Assistance afgesloten contracten.
De prijs van de reis of het verblijf die op de factuur of op het aan de verzekerde
op het moment van de boeking afgegeven contract vermeld staat, zal
het maximale bedrag van de schadevergoeding zijn.
Algemene voorwaarden van het tijdelijk NoGo contract
- 16 -
Algemene voorwaarden van het tijdelijk NoGo contract
- 17 -
5.6 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
5.6.1 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer –
Algemene bepalingen
Elke persoon van wie de persoonsgegevens worden verzameld of geregistreerd
door de verzekeraar wordt ingelicht over onderstaande punten, zoals
voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens:
- De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Europ Assistance,
met hoofdzetel in B-1160 Brussel, Triomflaan 172;
- De verwerking van persoonsgegevens heeft tot doel de verzekeringsnemer,
de verzekerden en de begunstigden te identificeren in het kader van
het beheer van de overeenkomsten, met inbegrip van het beheer van de
verzekeringen, kostenbeheer, de afwikkeling van de verwerking en het beheer
van eventuele geschillen. De persoonsgegevens worden bovendien
verzameld voor statistische doeleinden, die de verzekeraar in staat stellen
deze gegevens te analyseren met het oog op evaluatie en optimalisatie
van zijn diensten aan de klanten;
- De persoonsgegevens van de verzekeringsnemer worden eveneens gebruikt
om hem op de hoogte te houden van nieuwe producten en/of diensten
van Europ Assistance (direct marketing);
- Behalve voor de hierboven beschreven doelen zal Europ Assistance in geen
geval persoonsgegevens communiceren aan derden. Indien het voor de
uitvoering van een van de hierboven beschreven doelen van verwerking
noodzakelijk is dat bepaalde van uw persoonsgegevens buiten de Europese
Unie worden overgemaakt, zal Europ Assistance met de geadresseerden
van de informatie de nodige contractuele maatregelen nemen om de
verwerking van de informatie door deze derde te beveiligen tenzij dit niet
verplicht of toegestaan is door de wet (met strikte naleving van de wettelijke
bepalingen);
- Elke persoon die zijn identiteit bewijst (bijvoorbeeld door een kopie van de
voorkant van zijn identiteitskaart) heeft het recht op inzage in de gegevens
die over hem worden bewaard in de bestanden van Europ Assistance, en
heeft het recht de rechtzetting van zijn persoonsgegevens te eisen indien
deze incorrect zijn. Tenslotte heeft de verzekeringsnemer het recht om zich
kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens die
niet noodzakelijk is voor de dienstverlening zelf.
Om deze rechten uit te oefenen, richt de betrokken persoon een gedateerde en
ondertekende aanvraag aan de dienst Customer Data Control van Europ Assistance
op bovenvermeld adres of via customerdatacontrol@europ-assistance.be. Voor
bijkomende vragen over de verwerking van persoonsgegevens, kan men tevens via
deze weg bij Europ Assistance terecht.
Hoofdstuk 5. Juridisch
kader
5.1 Subrogatie
De verzekeraar treedt in uw rechten en rechtsvorderingen, tegen elke derde
en dit ten belope van het bedrag van zijn uitgaven.
Behalve in geval van kwaad opzet hebben wij geen verhaal op uw descendenten,
ascendenten, partner, aanverwanten in rechte lijn, personen die met
u onder één dak wonen, uw gasten en de leden van uw huispersoneel. Wij
kunnen echter wel verhaal uitoefenen op deze personen voor zover hun aansprakelijkheid
werkelijk gedekt is door een verzekeringscontract.
5.2 Verjaring
Alle handelingen die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien, verjaren 3
jaar na de gebeurtenis die er aanleiding toe gaf.
5.3 Rechtsmacht
Alle geschillen over onderhavige overeenkomst worden uitsluitend door de
bevoegde Belgische rechtbanken beslecht.
5.4 Contractwet
Onderhavig contract valt onder de wet van 4 april 2014 betreffende de Verzekeringen.
5.5 Klachten
Elke klacht met betrekking tot de overeenkomst kan worden gericht aan:
- Europ Assistance Belgium NV ter attentie van de Complaints Officer,
Triomflaan 172 te 1160 Brussel (complaints@europ-assistance.be) –
Tel.: 02/541.90.48 van maandag tot donderdag van 10u tot 12u en van
14u tot 16u,
of
- De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel
(www.ombudsman.as), onverminderd de mogelijkheid voor de Verzekeringsnemer
om een rechtsvordering in te stellen.
Algemene voorwaarden van het tijdelijk NoGo contract
- 18 -
Algemene voorwaarden van het tijdelijk NoGo contract
- 19 -
Bovendien kan de betrokkene het openbaar register voor de verwerking van
persoonsgegevens online consulteren dat beheerd wordt bij de Commissie ter
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
5.6.2 Verwerking van medische gegevens en/of
andere gevoelige gegevens
De verzekeringsnemer geeft hierbij eveneens zijn toestemming aan de verzekeraar
om zijn medische en/of andere gevoelige persoonsgegevens voor
zover dit nodig is, te verwerken voor de doeleinden zoals vermeld in artikel
5.6.1.
Dit laat de verzekeraar toe de aanvraag tot bijstand te beoordelen.
Medische gegevens en/of andere gevoelige gegevens worden steeds verwerkt
onder het toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Een lijst
van de categorieën van personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens
is consulteerbaar op bovenvermeld adres in 5.6.1. of via e-mail op het adres
customerdatacontrol@europ-assistance.be.
5.6.3 Instemmingsclausule van de verzekerden
en/of begunstigden
De verzekeringsnemer, die handelt in naam en voor rekening van de verzekerden
en/of de begunstigden, garandeert en staat er jegens de verzekeraar
voor in dat hij de toestemming van deze personen heeft gekregen voor de
verwerking van hun persoonsgegevens door de verzekeraar in het kader van
deze overeenkomst.
De verzekeringsnemer verbindt er zich toe om aan de verzekerden en/of de
begunstigden de noodzakelijke informatie te verschaffen zoals vermeld in
artikels 5.6.1 tot 5.6.3 van onderhavige overeenkomst.
5.7 Fraude
Elke vorm van fraude vanwege de verzekerde in het opmaken van de aangifte
of bij het invullen van de vragenlijsten heeft tot gevolg dat de verzekerde
al zijn rechten ten opzichte van de verzekeraar verliest. Elk document moet
dus volledig en nauwgezet worden ingevuld.
De verzekeraar behoudt zich het recht voor om de frauderende verzekerde te
laten vervolgen voor de bevoegde rechtbanken.
EUROP ASSISTANCE N.V.
ERKEND ONDER CODE 1401 VOOR DE
TAKKEN 01, 09, 13, 15, 16 EN 18 (BIJSTAND)
(K.B. VAN 02.12.1996, B.S. VAN 21.12.1996)
MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE
TRIOMFLAAN 172, 1160 BRUSSEL
BTW BE 0457.247.904 RPR BRUSSEL
PRIVELEVEN: NR 00807177
TEL: 32.2.533.75.75
E-MAIL: ADMIN@EUROP-ASSISTANCE.BE
FAX: 32.2.533.78.07
Verantwoordelijke uitgever: J. Van Heel – Triomflaan 172 – 1160 Brussel – CGNOGOTNL-0217

TIJDELIJK CONTRACT &
TIJDELIJK CONTRACT SNOW
Algemene voorwaarden
geldig vanaf 05.04.2016
inhoudstafel
Hoofdstuk 1. Toepassingsvoorwaarden van het contract. . .. . 4
1.1 Definities. . .. . 4
1.2 Betekenis van de afkortingen B/E, E, B. . .. . 5
1.3 Geografische uitgestrektheid. . .. . 5
1.4 Samenstelling van de landenzones. . .. . 5
1.5 Beroep op onze prestaties. . .. . 6
1.6 Toepassingsmodaliteiten. . .. . 6
1.7 Duur. . .. . 7
1.8 Premies. . .. . 7
1.9 Uw verplichtingen bij een bijstand. . .. 7
1.10 Het niet naleven van uw verplichtingen. . .. . 8
Hoofdstuk 2. Bijstand aan personen in geval van ziekte, ongeval, overlijden. . . .8
2.1 Bezoek in het ziekenhuis. . .. . 8
2.2 Terugkeer en begeleiding van de kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen. . .. . 8
2.3 Afvaardiging van een dokter. . .. . 8
2.4 Vervoer/repatriëring van de zieke of gewonde. . .. 9
2.5 Begeleiding van de zieke of gewonde. . .. 9
2.6 Terugkeer van de andere verzekerden. . .. 9
2.7 Plaatsvervangend chauffeur. . .. 9
2.8 Opsturen van brillen, protheses en geneesmiddelen. . .. 9
2.9 Doorgeven van dringende boodschappen. . .. . 9
2.10 Terugbetaling van de in het buitenland gemaakte medische
kosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.11 Verlenging van het verblijf. . .. 10
2.12 Verbetering van uw verblijfsomstandigheden. . .. . 10
2.13 Opsporings- en reddingskosten in het gebergte. . .. . 11
2.14 Bijstand bij overlijden. . .. 11
2.15 Psychologische bijstand na trauma. . .. . 11
2.16 Bijstand bij natuurrampen. . .. . 11
Hoofdstuk 3. Reisbijstand. . .. . 12
3.1 Repatriëring van de bagage. . .. 12
3.2 Repatriëring van de huisdieren (honden en katten). . .. . 12
3.3 Verlies of diefstal van reisdocumenten en vervoerbewijzen in het
buitenland. . .. . 12
3.4 Verlies of diefstal van bagage. . .. . 12
3.5 Vervroegde terugkeer wegens ziekenhuisopname in België van
een familielid. . .. . 12
3.6 Vervroegde terugkeer wegens overlijden van een familielid. . .. 12
3.7 Vervroegde terugreis wegens zware schade aan de woning. . .. 13
3.8 Terbeschikkingstelling van geld in het buitenland. . .. . 13
3.9 Taalhulp. . .. . 13
3.10 Bijstand voor de fiets en de bromfiets (-125cm3). . . . . . . . . . . . . . 13
3.11 Bijstand bij gerechtelijke vervolging in het buitenland. . .. . 13
Optie Voertuigen. . .. 13
Hoofdstuk 4. Bijstand voor het voertuig en voor de geïmmobiliseerde
passagiers ingevolge een defect, een lichamelijk ongeval of
een diefstal van het voertuig. . .. 13
4.1 Pechverhelping - sleepdienst - vervoer van het voertuig in België.14
4.2 Pechverhelping - sleepdienst in het buitenland. . .. 14
4.3 Pechverhelping bij brandstofpech of verkeerde brandstof. . .. 14
4.4 Pechverhelping bij lekke band. . .. . 14
4.5 Pechverhelping voor het openen van de autodeur. . .. . 14
4.6 Onderkomen en vervoer van de verzekerden in afwachting van
de herstellingen. . .. . 14
4.7 Opsturen van onderdelen. . .. 15
4.8 Repatriëring van het voertuig dat langer dan 2 dagen in het
buitenland geïmmobiliseerd is. . .. 15
4.9 Repatriëring van de verzekerden die langer dan 2 dagen in het
buitenland geïmmobiliseerd zijn. . .. . 15
4.10 Bijstandsverlening bij diefstal van het voertuig. . .. . 15
4.11 Bewakingskosten voor het voertuig. . .. 15
4.12 Bijstand voor de aanhangwagen. . .. . 16
4.13 Vervoer/repatriëring van een plezierboot. . .. . 16
Hoofdstuk 5. Informatie. . .. . 16
5.1 Reisinformatie. . .. . 16
Hoofdstuk 6. Uitsluitingen en beperkingen. . .. 16
6.1 Zijn uitgesloten uit de waarborg. . .. . 16
6.2 Uitzonderlijke omstandigheden. . .. . 17
Hoofdstuk 7. Rechtssysteem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.1 Subrogatie. . .. . 17
7.2 Schulderkenning. . .. 17
7.3 Verjaring. . .. 17
7.4 Rechtsmacht. . .. 18
7.5 Contractwet. . .. . 18
7.6 Klachten. . .. . 18
7.7 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer. . .. . 18
7.8 Fraude. . .. . 19
Tijdelijk contract Snow
Speciaal contract voor alle activiteiten die worden uitgeoefend in de sneeuw
of op het ijs.. . .. . 19
Hoofdstuk 8. Bijstandsprestaties voorbehouden aan verzekerden met een
tijdelijk contract dat alle risico’s van sneeuwactiviteiten dekt. . . .19
8.1 Ongevallen op skipistes en erbuiten. . .. . 19
8.2 Verhindering van de terugreis . .. 19
8.3 Sneeuwinformatie . .. 19
4 5
Algemene voorwaarden van het
Tijdelijk Contract van Europ Assistance
Onderhavige overeenkomst bevat de Algemene Voorwaarden van het contract dat tussen Europ
Assistance en de verzekeringsnemer afgesloten is. Ze legt de prestaties vast die door Europ
Assistance aan de verzekerden worden gewaarborgd, met uitzondering van alle activiteiten die
worden uitgeoefend in de sneeuw of op het ijs. (Zie hoofdstuk 8 voor het speciaal contract voor
alle activiteiten die worden uitgeoefend in de sneeuw of op het ijs.)
Hoofdstuk 1. Toepassingsvoorwaarden van het
contract
1.1 Definities
1° De verzekeringsnemer
De onderschrijver van het contract.
2° De verzekerden
De personen die met naam in de bijzondere voorwaarden van het contract vermeld staan onder
de titel “begunstigden”, op voorwaarde dat ze in België gedomicilieerd zijn en er gewoonlijk
verblijven.
De verzekerden zullen ook vernoemd worden in onderhavig contract door de term “u”.
3° Tijdelijk contract met voertuig(en)
De prestaties m.b.t. de verzekerde passagiers waarvan sprake in hoofdstuk 4 worden toegekend
aan de personen die u vergezellen in uw verzekerd voertuig, op voorwaarde dat ze verzekerd
zijn bij Europ Assistance, zelfs indien ze geen contract met dekking van een voertuig hebben
onderschreven.
4° De verzekeraar
EUROP ASSISTANCE (Belgium) N.V., BTW BE 0457.247.904 RPR Brussel, erkend onder codenummer
1401 om de de takken 01,09, 13, 15, 16, 18 (Bijstand) uit te oefenen (K.B. van 02.12.96, B.S. van
21.12.96), met hoofdzetel in de Triomflaan 172 te 1160 Brussel.
De verzekeraar zal ook vernoemd worden in onderhavig contract door de term “wij”.
5° De verzekerde voertuigen
Op voorwaarde dat de verzekerde voertuigen:
-. ingeschreven zijn in België en dat de nummerplaat conform is met het inschrijvingsbewijs voor
het betreffende voertuig;
-. en in de bijzondere voorwaarden van het contract als optionele dekking vermeld staan met hun
inschrijvingsnummer, verzekeren wij:
-. het motorvoertuig voor wegvervoer, een wagen met een MTM van maximaal 3,5 ton en een
motorfiets van 125 cm3 of meer, dat toebehoort aan één van de verzekerden;
-. de leasingwagen of de bedrijfswagen waarvan de verzekerde de gebruikelijke bestuurder is en
waarvan het maximum toegelaten gewicht niet meer dan 3,5 ton bedraagt;
-. de aanhangwagen die door het in de bijzondere voorwaarden vermelde voertuig getrokken
wordt en de getrokken niet-residentiële caravan of de campingcar.
-. De aanhangwagen die door het in de bijzondere voorwaarden vermelde voertuig getrokken
wordt en waarvan de M.T.M. niet meer dan 750 kg bedraagt, de getrokken niet-residentiële
caravan of de campingcar waarvan de M.T.M. niet meer dan 3,5 ton bedraagt, zijn automatisch
verzekerd in de premie van het verzekerde voertuig.
Voertuigen met een commerciële nummerplaat, voertuigen die bestemd zijn voor commercieel
vervoer van personen of goederen, taxi’s, ziekenwagens, rijschoolauto’s, lijkwagens, landbouwvoertuigen,
huurauto’s zijn uitgesloten. De aanhangwagens die door het verzekerde voertuig getrokken
worden, zijn eveneens verzekerd indien hun inschrijvingsnummer in de bijzondere voorwaarden
vermeld is. Aanhangwagens die onder de wetgeving op uitzonderlijk vervoer vallen, en aanhangwagens
die dienen voor het transport van voertuigen, zijn uitgesloten en worden niet gedekt.
6° Bagage en kampeermateriaal
De persoonlijke voorwerpen die de verzekerde meeneemt of vervoert aan boord van het verzekerde
voertuig. Tot bagage worden niet gerekend: zweefvliegtuigen, boten, handelswaar, wetenschappelijk
materiaal, bouwmateriaal, huismeubilair, paarden, vee.
7° Fiets en motorfiets (-125 cm3)
De fiets en de motorfiets (-125 cm3) van de verzekerde genieten de in 3.10 vermelde prestaties ook
al zijn ze niet in de bijzondere voorwaarden van het contract vermeld.
8° Woonplaats
De plaats waar de verzekerde personen zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand
als gebruikelijke verblijfplaats. Deze plaats breidt zich uit tot alles wat tot hun privédomein behoort
(woning, tuin, park, bijgebouwen, garages, stallen, enz).
9° De waarborg
Het geheel van de bijstandsprestaties waartoe wij ons contractueel verbonden hebben. Elk in deze
overeenkomst vermeld bedrag (gewaarborgde terugbetaling, gewaarborgde tenlasteneming,…)
geldt inclusief alle belastingen en taksen (ati).
10° Verzekerde gebeurtenissen
De gebeurtenissen die recht geven op onze prestaties wanneer ze bij toeval gebeuren in een door
het contract gedekt land. Deze gebeurtenissen zijn beschreven in de overeenkomst en afhankelijk
van de bijzondere voorwaarden.
11° Immobiliserend ongeval
Elke aanrijding (botsing tegen een vast of beweeglijk lichaam) – omkanteling – uit de baan gaan
– brand – van het verzekerd voertuig dat al dan niet in beweging is en dat tot onmiddellijk gevolg
heeft dat het voertuig niet geschikt is voor het verkeer of dat het rijden ermee volgens het
verkeersreglement gevaarlijk is.
12° Diefstal, poging tot diefstal
Het voertuig wordt als gestolen beschouwd of de poging tot diefstal wordt in aanmerking genomen
vanaf het ogenblik dat u er aangifte van heeft gedaan bij de betrokken lokale overheidsinstanties
en ons een kopie van uw aangifte heeft opgestuurd.
13° De graad van verwantschap
De graad van verwantschap wordt bepaald door de lijn te volgen naar het gemeenschappelijke
familielid van een verwant en van daar terug te gaan naar de andere verwant.
Bijvoorbeeld: twee broers zijn verwanten in de 2e graad, een oom en neef zijn verwanten in de
3e graad.
In deze overeenkomst volgt de partner dezelfde graad van verwantschap als het familielid dat
recht heeft op de prestatie.
14° Partners
Onder partners verstaat men twee personen die gehuwd, wettelijke samenwonend of feitelijk samenwonend
zijn en die gedomicilieerd zijn in België en onder hetzelfde dak wonen.
15° Terrorisme
Onder terrorisme wordt verstaan: een actie of dreiging tot actie die clandestien wordt georganiseerd
met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, uitgevoerd door een individu
of een groep, en die een aanslag is op personen of die de economische waarde van een materieel
of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk vernietigt, hetzij om indruk te maken op de gemeenschap
en een klimaat van onzekerheid te creëren of druk uit te oefenen op de overheden, hetzij
om het normale functioneren van een dienst of een bedrijf te belemmeren en waarover in de
media wordt bericht.
1.2 Betekenis van de afkortingen B/E, B, E
Voor de toepassing van de waarborg hebben deze afkortingen de volgende betekenis:
B/E: De prestaties met deze afkorting zijn van toepassing voor de verzekerde gebeurtenissen die
plaatsvinden in België op de heen- en terugweg thuis/grens of in het buitenland, in een door het
contract gedekt land.
B: De prestaties met deze afkorting zijn uitsluitend van toepassing voor de verzekerde gebeurtenissen
die plaatsvinden in België op de heen- en terugweg thuis/grens.
E: De prestaties met deze afkorting zijn uitsluitend van toepassing voor de verzekerde gebeurtenissen
die plaatsvinden in het buitenland, in een door het contract gedekt land.
1.3 Geografische uitgestrektheid
Onder voorbehoud van de bepalingen in 1.2 en onder de voorwaarden van de overeenkomst, is
de waarborg van toepassing in België op de heen- en terugweg thuis/grens en in het buitenland
in alle landen die deel uitmaken van de zones 1 en 2 (zie 1.4). De prestaties beschreven in 2.7
(plaatsvervangend chauffeur) en in hoofdstuk 4 (bijstand bij geïmmobiliseerd voertuig en passagiers)
gelden evenwel enkel voor landen van de zone 1, met uitzondering van de landen en
gebieden aangeduid met een sterretje (*) : Cyprus, Madeira, Malta, Marokko, Tunesië, Turkije
(Aziatisch gedeelte).
1.4 Samenstelling van de landenzones
Zone 1
Andorra - Balearen - België - Bosnië-Herzegovina - Bulgarije - Cyprus* - Denemarken - Duitsland -
Estland - Finland - Frankrijk (behalve de overzeese gebieden) - Gibraltar – Griekenland + eilanden
- Hongarije - Ierland - Italië + eilanden - Kosovo - Kroatië - Letland - Liechtenstein - Litouwen
- Luxemburg - Macedonië - Madeira* - Malta* - Marokko* - Montenegro - Monaco - Nederland
6 7
- Noorwegen - Oekraïne - Oostenrijk - Polen - Portugal behalve Azoren en Madeira - Roemenië
- Russische Federatie (Europees gedeelte) - San Marino - Servië - Slovakije - Slovenië - Spanje
behalve Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla - Tsjechische republiek - Tunesië* - Turkije (Aziatisch
gedeelte)* - Turkije (Europees gedeelte) - Vaticaanstad - Verenigd Koninkrijk - Wit-Rusland -
Zweden - Zwitserland.
Nota
De gebieden die deel uitmaken van deze landen, maar niet in geografisch Europa liggen, behoren
tot zone 2 (bijvoorbeeld de Canarische Eilanden, Martinique, Guadeloupe, Franse Antillen).
Zone 2
De landen van de vorige zone + Albanië - Algerije - Angola - Anguilla - Antigua en Barbuda -
Argentinië - Armenië - Aruba - Australië - Azerbeidzjan - Azoren - Bahama’s - Bahrein - Bangladesh
- Barbados - Belize - Benin - Bermuda’s - Bhutan - Bolivia - Bonaire - Botswana - Brazilië - Brunei
- Burkina Faso - Burundi - Cambodja - Canada - Canarische Eilanden - Caymaneilanden - Centraal-
Afrikaanse Republiek - Ceuta - Chili - China - Colombia - Comoren - Congo (Brazzaville) - Congo
(Kinshasa) - Cookeilanden - Costa Rica - Cuba - Curaçao - Djibouti - Dominica - Dominicaanse
Republiek - Ecuador - Egypte - El Salvador - Equatoriaal-Guinea - Eritrea - Ethiopië - Faeroër -
Falklandeilanden - Fiji - Filipijnen - Frans-Guyana - Frans-Polynesië - Gabon - Gambia - Georgië
- Ghana - Grenada - Groenland - Guadeloupe - Guam - Guatemala - Guinee - Guinee-Bissau -
Guyana - Haïti - Honduras - Hong-Kong - IJsland - India - Indonesië - Irak - Iran - Israël - Ivoorkust
- Jamaica - Japan - Jemen - Jordanië - Kaapverdië - Kameroen - Kazachstan - Kenya - Kirgizië -
Koeweit - Laos - Lesotho - Libanon - Liberia - Libië - Maagdeneilanden (Britse) - Maagdeneilanden
(V.S.A) - Macau - Madagaskar - Malawi - Maldiven - Maleisië - Mali - Martinique - Mauritanië
- Mauritius - Mayotte - Melilla - Mexico - Moldavië - Mongolië – Montserrat - Mozambique -
Myanmar - Namibië - Nepal - Nicaragua - Nieuw-Caledonië - Nieuw-Zeeland - Niger - Nigeria -
Noordelijke Marianen - Noord-Korea - Norfolkeilanden - Oezbekistan - Oman - Pakistan - Panama
- Papoea-Nieuw-Guinea - Paraguay - Peru - Puerto-Rico - Qatar - Réunion - Russische Federatie
(Aziatisch gedeelte) - Rwanda - Saba - Saint Kitts en Nevis - Saint Lucia - Saint-Pierre en Miquelon
- Saint-Vincent en de Grenadines - Sao Tomé en Principe - Saudi-Arabië - Senegal - Seychellen -
Sierra Leone - Singapore - Sint-Eustatius - Sint-Maarten - Sri Lanka - Sudan - Suriname - Svalbard
en Jan Mayen - Swaziland - Syrië - Tadzjikistan - Taiwan - Tanzania - Thailand - Togo - Trinidad
en Tobago - Tsjaad - Turkmenistan - Turkse- en Caicoseilanden - Uganda - Uruguay - Venezuela
- Verenigde Arabische Emiraten - Verenigde Staten van Amerika (V.S.A.)- Vietnam - West-Samoa -
Zambia - Zimbabwe - Zuid-Afrika - Zuid-Korea
Uitgesloten landen:
De landen die niet hierboven vermeld zijn, zijn uitgesloten.
-. De landen of streken in staat van (burger)oorlog, deze waar de veiligheid wordt verstoord door
oproer, volksopstanden, terrorisme, beperking van het vrije personen- en goederenvervoer, stakingen
of andere onverwachte gebeurtenissen die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen,
zijn eveneens uitgesloten, zelfs indien ze vermeld staan onder de gedekte landen.
-. De situatie in de uitgesloten landen kan wijzigen in functie van de binnenlandse of internationale
evolutie van de landen waar wij werkzaam zijn. Op dat vlak volgt Europ Assistance de raad en
aanbevelingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
1.5 Beroep op onze prestaties
Onze bijstandsdiensten staan 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u klaar
(tel.: +32 (0)2.533.75.75).
Onze Informatiedienst is toegankelijk van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 20 uur. Medische
informatie is 24 uur per dag beschikbaar.
1.6 Toepassingsmodaliteiten
1° Kosten voor uw oproep tot bijstand
Wij nemen de kosten ten laste voor telefoon, telegram, telefax, e-mail die u in het buitenland
heeft gemaakt om ons te bereiken (eerste oproep en deze waarom wij u uitdrukkelijk vragen),
op voorwaarde dat uw eerste oproep gevolgd wordt door een bijstandsverlening zoals door het
contract gewaarborgd.
2° Bijstandsverleningen
Onze prestaties mogen in geen geval financieel winstgevend zijn voor u. Ze zijn bestemd om u,
binnen de beperkingen van de overeenkomst, te helpen bij onvoorziene gebeurtenissen tijdens de
duur van de waarborg. Dat is de reden waarom wij van de kosten die wij voor onze rekening nemen,
de kosten aftrekken die u zou hebben betaald indien het ongeval niet had plaatsgevonden,
zoals tolkosten, overzetdiensten, brandstof voor het voertuig, en behouden wij ons het recht toe
om niet gebruikte vervoerbewijzen op te vragen om de prijs hiervan te recupereren.
3° Vervoerbewijzen
De vervoerbewijzen die wij waarborgen zijn, naargelang onze keuze en de beschikbaarheid van het
ogenblik, 1e klasse treinkaartjes of vliegtuigbiljetten in economy class of chartervluchten, behalve
bij medische contra-indicatie.
4° Hotelkosten
De gewaarborgde hotelkosten zijn beperkt tot de prijs voor een kamer met ontbijt, ten bedrage
van de in de overeenkomst bepaalde sommen en met uitsluiting van alle andere kosten.
5° Dienstverlener
U heeft altijd het recht de door ons aangestelde dienstverlener (vb. pechverhelper, hersteller,
transporteur) te weigeren. In dit geval zullen wij u andere dienstverleners in de buurt voorstellen
binnen de beperking van de plaatselijke beschikbaarheden. De werken, herstellingen of diensten
die de dienstverlener uitvoert, worden met uw goedkeuring en onder uw controle verricht. Voor de
kosten van de herstelling en de onderdelen (zie artikel 4.7) waarvoor wij niet tussenbeide komen,
raden wij u aan een voorafgaand bestek te eisen. Alleen de dienstverlener is verantwoordelijk voor
de uitgevoerde werken, herstellingen of diensten.
6° Vervoer van bagage
Deze tussenkomst geldt enkel voor de bagage waarvoor u ten gevolge van een verzekerde gebeurtenis
niet kan zorgen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal
of schade aan de bagage wanneer u deze achterlaat in het verzekerde voertuig dat wij moeten
vervoeren.
7° Huurwagen
Indien een verhuurwagen voorzien is in het contract, zullen wij u, in functie van de plaatselijke
beschikbaarheden, een wagen ter beschikking stellen uit dezelfde categorie als de verzekerde
wagen, maar maximaal uit de categorie B van de verhuurder. Wij betalen uw taxikosten terug die u
gemaakt heeft om de huurwagen op te halen of terug te brengen. U bent verplicht zich te houden
aan de algemene voorwaarden van de verhuurder van zodra de wagen u wordt overhandigd. De
kosten voor gebruik van dit voertuig na de gewaarborgde periode, de opgelopen boetes, de kosten
voor de brandstof, de tolkosten, de prijs van bijkomende verzekeringen en de vrijstelling van de
verzekering voor schade toegebracht aan het voertuig blijven voor uw rekening.
8° Terugbetaling van kosten
Wanneer wij u toestemming geven om zelf de kosten voor gewaarborgde prestaties voor te schieten,
worden deze kosten terugbetaald ten belope van het bedrag dat wij zelf hadden betaald
indien wij zelf de dienst hadden geleverd. Bedragen van minder dan 20 EUR worden niet terugbetaald,
behalve als zij op ons verzoek werden betaald.
9° Bijstand op aanvraag
Wanneer onze bijstand niet gewaarborgd is door het contract, aanvaarden wij onder bepaalde
voorwaarden onze mogelijkheden en ervaring ter beschikking te stellen om u te helpen. Alle kosten
zijn voor uw rekening. Gelieve ons te raadplegen.
10° Wettelijke verplichtingen
Voor de toepassing van de waarborg aanvaardt u de verplichtingen of beperkingen die voortvloeien
uit onze verplichting om de administratieve of hygiënische wetten en reglementen na te leven
van de landen waar wij tussenbeide komen.
1.7 Duur
1° Duur en einde van het contract
Het contract bestaat vanaf de handtekening van de voorafgetekende polis of de verzekeringsaanvraag
door de verzekeringsnemer. Het is onderschreven voor de duur die door de verzekeringsnemer
vermeld is in het document «Bijzondere voorwaarden». Het loopt ten einde na de
overeengekomen termijn, zonder stilzwijgende verlenging.
2° Inwerkingtreding van de waarborg
De waarborg treedt in werking op de datum die door de verzekeringsnemer in de bijzondere
voorwaarden van het contract of in de verzekeringsaanvraag vermeld is, voor zover de premie
ten laatste betaald is op de dag die deze datum voorafgaat. Bij niet vermelding van de datum van
inwerkingtreding door de verzekeringsnemer treedt de waarborg in werking om 0 uur op de dag
na deze waarop de premie betaald is.
1.8 Premies
De met taksen en bijdragen verhoogde premie is contant betaalbaar bij intekening. De premie
zal niet terugbetaald worden, noch geheel, noch gedeeltelijk, na de datum van inwerkingtreding.
1.9 Uw verplichtingen bij een bijstand
U verbindt zich ertoe:
-. ons zo spoedig mogelijk te bellen of op de hoogte te laten brengen, behalve bij overmacht, opdat
wij op optimale wijze de gevraagde bijstand kunnen regelen en u toelaten de gewaarborgde
kosten te maken;
-. ons alle elementen met betrekking tot het ondertekende contract te leveren;
-. akkoord te gaan met de oplossingen die wij voorstellen;
-. de verplichtingen na te leven die specifiek zijn voor de gevraagde prestaties en die in onderhavige
overeenkomst vermeld zijn;
8 9
-. onze vragen in verband met het zich voordoen van de verzekerde gebeurtenissen juist te
beantwoorden;
-. ons de eventuele andere verzekeringen gedetailleerd op te geven die hetzelfde voorwerp hebben
en dezelfde risico’s dekken als deze die gedekt zijn door onderhavig contract;
-. ons de originele bewijsstukken van uw gewaarborgde uitgaven te geven;
-. ons het ontvangstbewijs te overhandigen van uw aangifte van diefstal aan de overheid, indien
deze diefstal een gewaarborgde bijstand met zich brengt;
-. ons uw niet gebruikte vervoerbewijzen te geven wanneer wij uw repatriëring betaald hebben.
1.10 Het niet naleven van uw verplichtingen
Indien u een van de verplichtingen die in 1.9 vermeld zijn, niet naleeft, kunnen wij:
-. de verschuldigde prestatie verminderen of onze uitgaven terugvorderen, ten bedrage van ons nadeel;
-. de verschuldigde prestatie weigeren en de totale som van onze onkosten van u terugvorderen,
indien u met bedrieglijk opzet uw verplichtingen niet nagekomen bent.
Hoofdstuk 2. Bijstand aan personen in geval van
ziekte, lichamelijk ongeval, overlijden,
natuurrampen
Onder de voorwaarden van de overeenkomst zijn de prestaties van hoofdstuk 2 van toepassing
in geval van ziekte – lichamelijk ongeval – overlijden wanneer de verzekerde op verplaatsing is.
-. Onze prestaties mogen niet in de plaats komen van de tussenkomsten van de openbare hulpdiensten,
vooral niet in spoedgevallen.
-. Wanneer u tijdens de reis ziek of gewond bent, moet u eerst een beroep doen op de plaatselijke
hulpdiensten (ziekenwagen, ziekenhuis, dokter) en ons vervolgens de gegevens melden van de
dokter die u behandelt. U geeft aan onze dokters de toestemming om kennis te nemen van uw
medisch dossier.
-. In geval van ziekenhuisopname, dient u ons dezelfde dag nog te verwittigen of ten laatste binnen
de 48 uur.
-. Zodra wij op de hoogte gebracht zijn, neemt onze medische dienst contact op met de geneesheer.
Zonder voorafgaand medisch contact kunnen wij u niet vervoeren. Aan de hand van dit
contact worden de beslissingen genomen over de meest geschikte handelwijze.
-. Indien u dit wenst, kunnen wij u uitleggen of vertalen wat de plaatselijke geneesheer u gezegd
heeft, en op uw uitdrukkelijke aanvraag een familielid hierover inlichten.
Prestaties in geval van ziekte of lichamelijk ongeval
B/E 2.1 Bezoek in het ziekenhuis
Als u tijdens de reis zonder gezelschap in een ziekenhuis wordt opgenomen en de geneesheren
een opname voorschrijven van meer dan 5 dagen vóór uw vervoer of repatriëring, regelen en
betalen wij de heen- en terugreis van een in België woonachtig familielid om u in het ziekenhuis
te bezoeken.
Wanneer de verzekerde in het ziekenhuis een kind jonger dan 18 jaar is, geldt de minimumduur
van 5 dagen ziekenhuis niet en kunnen de vader en de moeder van het kind op dezelfde manier
naar het ziekenhuis reizen. De vervoerkosten zijn voor onze rekening.
In de twee hierboven beschreven gevallen, dragen wij bij in de hotelkosten van de bezoekers tot
een bedrag van 65 EUR, per kamer, per nacht. Deze waarborg is beperkt tot 500 EUR.
Enkel in het buitenland en als u vergezeld bent van een gezinslid, komen wij tussenbeide in diens verplaatsingskosten
om u te bezoeken in het ziekenhuis, en dit tot een bedrag van maximaal 250 EUR.
B/E 2.2 Terugkeer en begeleiding van de kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Deze prestatie geldt voor de verzekerde kinderen jonger dan 18 jaar die u vergezellen. Zij is van
toepassing wanneer u om medische redenen niet voor hen kan zorgen en geen enkele andere
verzekerde op hen kan letten en voor hen kan zorgen:
-. Wij regelen en betalen hun terugreis naar hun woonplaats in België door hen op onze kosten te
laten begeleiden door een hostess of een in België woonachtige persoon van uw keuze;
-. Wij betalen de hotelkosten (inclusief ontbijt) van de begeleider tot een bedrag van 125 EUR.
B/E 2.3 Afvaardiging van een dokter
Indien de geneesheren van Europ Assistance dat noodzakelijk achten, zal Europ Assistance medisch
of paramedisch personeel sturen, dat zal oordelen welke maatregelen moeten worden getroffen
en deze zal helpen organiseren.
B/E 2.4 Vervoer/repatriëring van de zieke of de gewonde
Wanneer de arts die u ter plaatse behandelt uw overbrenging naar een ander ziekenhuis en/of uw
repatriëring naar uw woonplaats aanbeveelt, passen wij de volgende regels toe:
1° Voor elk vervoer/repatriëring om medische redenen en onder de waarborg van de overeenkomst
is eerst de toestemming van onze medische afdeling vereist. Het medisch attest van de
geneesheer die u ter plaatse behandelt, volstaat op zich niet.
2° Zodra onze geneesheren besloten hebben u te vervoeren of te repatriëren, komen zij de datum
overeen, de vervoermiddelen en de eventuele medische begeleiding.
3° Wij regelen en betalen uw vervoer vanuit de instelling waar u zich bevindt. Dit transport gebeurt,
volgens de beslissingen van onze geneesheren en indien nodig onder voortdurend medisch
of paramedisch toezicht, tot uw woonplaats in België of tot een ziekenhuis dicht bij uw woning,
waar een bed voor u zal gereserveerd zijn. Enkel uw medisch belang en de geldende gezondheidsvoorzieningen
worden in aanmerking genomen bij het besluit tot vervoer, evenals het gekozen
middel voor dit vervoer en de eventuele keuze van het ziekenhuis.
De inlichtingen die de plaatselijke artsen of de behandelende arts ons verstrekken, helpen ons
de meest gepaste beslissingen te nemen. Het is echter uitdrukkelijk overeengekomen dat de
uiteindelijke beslissing voor de in uw medisch belang te nemen maatregelen bij onze geneesheren
ligt, om elk conflict van medische bevoegdheid te vermijden. Indien u weigert om de
beslissing te volgen die onze geneesheren als de meest geschikte beschouwen, ontslaat u ons
ook uitdrukkelijk van alle verantwoordelijkheden, met name in het geval van terugkeer op uw
eigen middelen of verergering van uw toestand. In afwijking van artikel 6.1, kan Europ Assistance,
voor de begunstigde die op een orgaantransplantatie wacht, op zijn aanvraag en op zijn
kosten, en indien de tijd het toelaat, zijn terugkeer regelen naar het ziekenhuis in België waar de
transplantatie zal plaatsvinden.
B/E 2.5 Begeleiding van de zieke of de gewonde
Wanneer wij u om medische redenen vervoeren, regelen en betalen wij de terugkeer van een
andere verzekerde die met u meereist om u tot op uw bestemming te vergezellen.
B/E 2.6 Terugkeer van de andere verzekerden
Als uw vervoer of repatriëring om medische redenen de andere verzekerden belet hun reis verder
te zetten op de oorspronkelijk geplande manier:
-. regelen en betalen wij hun terugkeer van de plaats van immobilisatie naar de woonplaats;
-. of betalen wij de voortzetting van hun reis, voor het bedrag dat wij voor hun terugkeer naar hun
woonplaats zouden hebben betaald.
B/E 2.7 Plaatsvervangend chauffeur
Wij sturen een plaatsvervangend chauffeur wanneer de verzekerde bestuurder tijdens een verplaatsing
het verzekerde voertuig niet meer kan besturen ten gevolge van een ziekte of verwondingen
en geen enkele andere verzekerde het stuur kan overnemen. Wij betalen het loon en de
reiskosten van de chauffeur, die het voertuig langs de kortste weg naar uw woonplaats moet
terugbrengen. De andere kosten van de terugreis (uw kosten voor hotel, restaurant, brandstof, tol,
onderhoud of reparatie van het voertuig,…) blijven voor uw rekening. Om deze prestatie te genieten,
moet het verzekerde voertuig rijklaar zijn en aan de wettelijke voorschriften voldoen. Indien
dit niet het geval is, kan de prestatie worden geweigerd.
B/E 2.8 Opsturen van brillen, protheses en geneesmiddelen
Indien u ter plaatse in het buitenland geen gelijksoortige bril, prothese of geneesmiddelen kunt
vinden of het equivalent ervan en indien deze onontbeerlijk is (zijn) en voorgeschreven door een
geneesheer, zullen wij ze op basis van uw aanwijzingen in België bestellen en ze u op de door ons
gekozen wijze opsturen. Wij betalen de verzendingskosten van deze voorwerpen. De aankoopprijs
ervan dient u ons terug te betalen. Deze prestatie is onderworpen aan de toestemming van onze
geneesheren en aan de plaatselijke wetgeving.
B/E 2.9 Doorgeven van dringende boodschappen
Wij geven op onze kosten uw dringende nationale of internationale boodschappen door naar
aanleiding van een ernstige gebeurtenis (ziekte, verwonding, lichamelijk ongeval). De inhoud van
de boodschap, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, is onderworpen aan de
Belgische en internationale wetgeving.
10 11
E 2.10 Terugbetaling van de in het buitenland gemaakte medische
kosten
E 2.10.1 Betaald in het buitenland
1° Voorwaarden voor aanvaarding
Onder voorbehoud van de in hoofdstuk 6 bepaalde uitsluitingen en van de in 2.10.1.2° voorziene
vrijstelling, dekt deze prestatie de verzorging die toegediend werd in het buitenland in een door
het contract gedekt land naar aanleiding van een in dit land overkomen ziekte of lichamelijk ongeval
van onverwachte aard en zonder gekende band met medische antecedenten.
-. Deze prestatie komt na de vergoedingen waarop u recht heeft voor dezelfde risico’s bij de Sociale
Zekerheid (verplichte verzekering en bijkomende verzekering van de ziekenfondsen) of enige
andere ziekteverzekering. Bijgevolg moet u voordien, zowel in België als in het buitenland, de
nodige stappen ondernemen om de terugbetalingen waarop u recht heeft, te verhalen.
-. Indien de verzekerden niet aangesloten zijn bij een ziekenfonds in België of een andere gelijkwaardige
ziekteverzekering of indien zij zich niet gevoegd hebben naar de reglementen van hun
ziekenfonds of ziekteverzekering (meer bepaald indien zij hun bijdrage niet betaald hebben),
blijft de tussenkomst van Europ Assistance voor alle medische kosten beperkt tot een maximumbedrag
van 2.500 EUR.
-. In geval van ziekenhuisopname moet u ons hiervan de dag zelf of ten laatste binnen 48 uur op
de hoogte brengen. De betaling van de kosten vervalt zodra uw repatriëring kan plaatshebben
en u deze om persoonlijke redenen weigert of de door ons voorgestelde repatriëringsdatum
doet uitstellen.
-. Voor de ambulante medische kosten dient u ons te verwittigen binnen de 4 dagen na het begin
van deze kosten. Voor deze kosten (verzorging en geneesmiddelen zonder ziekenhuisopname)
moet u ons een verslag bezorgen dat door de voorschrijvende geneesheer ter attentie van onze
artsen is opgesteld.
2° Gewaarborgd bedrag en gewaarborgde kosten
Wij betalen volgende kosten ten bedrage van 250.000 EUR per verzekerde persoon en per gebeurtenis,
na tussenkomst door uw ziekenfonds of uw ziekteverzekering:
-. medische en chirurgische erelonen;
-. door een arts voorgeschreven geneesmiddelen;
-. dringende tandverzorging ten gevolge van een lichamelijk ongeval of een acute aanval (met
uitsluiting van protheses) ten bedrage van 250 EUR per persoon;
-. kosten voor fysiotherapie, kinesitherapie en chiropractie voor zover deze zijn voorgeschreven
door een arts, ten bedrage van 250 EUR per persoon;
-. kosten voor ziekenhuisopname voor zover de patiënt onvervoerbaar wordt verklaard door onze
geneesheren;
-. kosten voor de ziekenwagen, ziekenslee of helikopter voor een plaatselijk traject, voorgeschreven
door een dokter;
Binnen de beperking van het gewaarborgde bedrag betalen wij het saldo van de medische kosten
terug na tussenkomst van uw ziekenfonds of ziekteverzekering, op voorlegging van hun originele
afrekening en een fotokopie van de facturen en rekeningen voor de kosten. Indien een tussenkomst
geweigerd wordt, vragen wij u een attest van de weigering en de oorspronkelijke bewijsstukken
van uw uitgaven;
Bij de terugbetaling zal een vrijstelling van 50 EUR per schadegeval worden afgetrokken.
3° Voorschot op de kosten voor de ziekenhuisopname
Op uw aanvraag, schieten wij u de gewaarborgde kosten aan het ziekenhuis voor. In dit geval
zullen wij u de door ons betaalde facturen toesturen. U moet deze aan uw ziekenfonds of ziekteverzekering
geven en ons het gedeelte van de vergoedingen dat u zal teruggestort worden,
terugbetalen.
E 2.10.2 Betaald in België als gevolg van een ongeval in het buitenland
Wij betalen tot een bedrag van 2.500 EUR de medische en hospitalisatiekosten gemaakt in België
als gevolg van een ongeval in het buitenland. Deze tussenkomst geldt slechts voor een ziekenhuisopname
in België van meer dan 48 uur binnen de maand die volgt op uw terugkeer. U dient Europ
Assistance onmiddellijk na het ongeval in het buitenland te verwittigen om te kunnen genieten van
deze dekking. Deze prestatie komt na uitputting van de vergoedingen waarop u recht heeft voor
dezelfde risico’s bij de Sociale Zekerheid of bij om het even welke andere verzekering.
E 2.11 Verlenging van het verblijf
Wij betalen de kosten voor een verlengd hotelverblijf op doktersvoorschrift, voor een globaal bedrag
van maximaal 500 EUR, voor de patiënt en een verzekerde persoon die de patiënt vergezelt,
indien de zieke of de gewonde de terugreis naar België niet kan aanvatten op de oorspronkelijk
voorziene datum.
E 2.12 Verbetering van uw verblijfsomstandigheden
Wij betalen de verbetering van uw logies op medisch voorschrift, ten gevolge van een ziekte of een
ongeval die geen ziekenhuisopname vereisen en dit ten bedrage van 500 EUR.
E 2.13 Opsporings- en reddingskosten in het gebergte
Indien u verloren bent in de bergen, betalen wij de opsporings- en reddingskosten in het gebergte
die worden aangegaan om het leven of de fysieke integriteit van de verzekerden veilig te stellen,
tot een bedrag van 5.000 EUR, op voorwaarde dat de redding resulteert uit een beslissing van de
bevoegde plaatselijke overheid of van officiële hulpdiensten.
Prestaties in geval van overlijden
B/E 2.14 Bijstand bij overlijden
B 1. Overlijden in België
-. Wanneer een verzekerde in België op de heen- of terugweg grens/thuis overlijdt, regelen en
betalen wij het vervoer van het stoffelijk overschot van het zieken- of het lijkenhuis naar de door
de familie in België opgegeven plaats, met uitsluiting van alle andere begrafeniskosten.
-. Wanneer dit overlijden andere begeleidende verzekerden belet op de oorspronkelijk geplande
manier hun reis voort te zetten, regelen en betalen wij hun terugkeer naar huis.
-. Indien de overleden persoon het verzekerde voertuig bestuurde, sturen wij een plaatsvervangend
chauffeur om het voertuig naar huis terug te brengen, onder dezelfde voorwaarden als in 2.7.
E 2. Overlijden in het buitenland
Wanneer een verzekerde overlijdt in het buitenland, regelen en betalen wij het vervoer van het
stoffelijk overschot van het zieken- of het lijkenhuis naar de door de familie in België aangeduide
plaats. Wij betalen eveneens:
-. de kosten voor de post-mortembehandeling en het kisten;
-. de kosten voor de lijkkist tot een bedrag van 620 EUR.
De andere kosten, meer bepaald de kosten voor de rouwdienst en de begrafenis of crematie, blijven
voor rekening van de familie. Wanneer de verzekerde ter plaatse in het buitenland begraven
of verast wordt, betalen wij volgende kosten ten bedrage van het geheel van de onkosten die wij
zouden hebben uitgegeven overeenkomstig de vorige paragraaf:
-. de kosten voor de post-mortembehandeling en het kisten;
-. de kosten voor de lijkkist of de urne, tot een bedrag van 620 EUR;
-. de kosten voor het vervoer ter plaatse van het stoffelijk overschot met uitsluiting van de kosten
voor de rouwdienst en de begrafenis of crematie;
-. de repatriëringskosten van de urne;
-. een vervoerbewijs heen en terug voor een familielid, om zich ter plaatse te begeven;
-. de hotelkosten van deze persoon ter plaatse tot een bedrag van 200 EUR.
Wanneer dit overlijden de andere begeleidende verzekerden belet op de oorspronkelijk geplande
manier naar België terug te komen, regelen en betalen wij hun terugreis naar huis. Indien de in het
buitenland overleden persoon het verzekerde voertuig bestuurde, sturen wij een plaatsvervangend
chauffeur om het voertuig naar huis terug te brengen, onder dezelfde voorwaarden als in 2.7.
E 2.15 Psychologische bijstand na trauma
Als u tijdens uw reis in het buitenland het slachtoffer bent van een ernstige psychologische shock
zoals een verkeersongeval, een overval, een carjacking of een homejacking, regelen en betalen wij
na instemming van onze geneesheer de eerste gesprekssessies in België met een door ons erkend
gespecialiseerd psycholoog die is aangewezen door onze raadgevend geneesheer (maximaal 5
sessies): de psycholoog zal binnen 24 uur na uw eerste oproep contact met u opnemen om de eerste
afspraak te maken.Als u nog op reis bent in het buitenland, worden de gesprekken telefonisch
gevoerd. Indien u op ons geen beroep deed voor de organisatie van psychologische bijstand, is
onze financiële tussenkomst beperkt tot 250 EUR.
E. 2.16 Bijstand bij natuurrampen
E 2.16.1 Definitie
Een natuurramp is een plotselinge gebeurtenis van natuurlijke oorsprong met gevolgen op grote schaal.
Natuurrampen zijn gebeurtenissen met oorzaken vanuit de atmosfeer of de aarde en met gevolgen
voor de aarde: overstromingen, vloedgolven, uitdroging en uitzetting van de grond (extreme
droogte), aardbevingen, bergstortingen, vulkaanuitbarstingen, aardverschuivingen en grondverzakkingen
evenals de evenementen die hier rechtstreeks uit volgen.
E. 2.16.2 Verlenging verblijf verzekerden in het buitenland
U bent in het buitenland en kan ten gevolge van overmacht vanwege een natuurramp de voortzetting
van uw reis of uw terugreis naar België niet aanvangen op de initieel voorziene datum.
Europ Assistance neemt in dat geval de kosten op zich voor de verlenging van het verblijf van de
verzekerden die ter plaatse zijn. Volgende noodzakelijke kosten worden vergoed: logies, ontbijt en
transport van en naar de luchthaven of treinstation tot max. 150 EUR alle taksen inbegrepen (ati)
12 13
per dag voor de eerste verzekerde begunstigde en max. 50 EUR ati per dag per bijkomende andere
verzekerde, en dit met een maximum van 5 dagen per gedekte gebeurtenis, op vertoon van de
originele bewijsstukken. De verzekerden dienen de volgende stappen te ondernemen om recht te
hebben op tussenkomst van Europ Assistance:
-. de verzekerden dienen eerst contact op te nemen met de reisorganisator of met de transportmaatschappij
(vliegtuig, trein, boot) die bepaalde verplichtingen hebben tegenover hun klanten.
-. Europ Assistance komt tussen in de gefactureerde kosten wanneer de reisorganisator of de transportmaatschappij
(vliegtuig, trein, boot) geen verplichtingen tot terugbetaling hebben tegenover
de verzekerden of wanneer dat bedrag ontoereikend is om de gemaakte kosten te dekken.
-. de verzekerden dienen hiervoor de nodige originele bewijsstukken aan Europ Assistance over te
maken.
Hoofdstuk 3. Reisbijstand
E 3.1 Repatriëring van de bagage
Voor elk geval van repatriëring van de verzekerde voorzien in de onderschreven bijstandsovereenkomst,
regelt en betaalt Europ Assistance de transportkosten voor de bagage van de verzekerde
naar diens woonplaats.
E 3.2 Repatriëring van de huisdieren (honden en katten)
Wanneer wij uw terugkeer naar huis betalen in het kader van de bijstandsovereenkomst, regelen
en betalen wij eveneens het transport voor uw huisdieren (honden en katten). De kosten voor quarantaine
en/of dierengeneeskunde opgelegd door het reglement in voege voor het internationaal
transport van dieren, blijven evenwel voor uw rekening.
E 3.3 Verlies of diefstal van reisdocumenten en vervoerbewijzen in
het buitenland
Bij verlies of diefstal van reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, enz.) in het buitenland,
moet u zich allereerst tot de dichtstbijzijnde Belgische ambassade of consulaire vertegenwoordiging
wenden. Wij bezorgen u daarvan het adres.
Wij betalen u de vervoerkosten en administratieve kosten terug die u in het buitenland hebt gemaakt
naar aanleiding van het verlies of de diefstal van uw reisdocumenten tot maximum 125 EUR.
Bij verlies of diefstal van cheques, bankkaarten of kredietkaarten komen wij op uw aanvraag tussenbeide
bij de financiële instellingen om de noodzakelijke beschermingsmaatregelen te doen
toepassen. Bij verlies of diefstal van uw vervoerbewijzen bezorgen wij u de nodige nieuwe vervoerbewijzen
om uw reis verder te zetten, zodra u ons op de manier van uw keuze met de tegenwaarde
ervan gecrediteerd heeft. Indien u uw reisdocumenten of vervoerbewijzen vergeet in uw woning,
laten wij u deze ter plaatse bezorgen.
E 3.4 Verlies of diefstal van bagage
Wij regelen en betalen het opsturen van een koffer met persoonlijke voorwerpen. Deze bagage
dient ons bezorgd te worden door de persoon van uw keuze.
E 3.5 Vervroegde terugkeer wegens ziekenhuisopname in België van
een familielid
Iemand van uw familie (uw echtgeno(o)t(e), vader, moeder, kind, broer, zus, grootouders, kleinkind,
schoonouder, schoonbroer, schoonzus, schoondochter, schoonzoon, stiefkind, stiefbroer, stiefzus)
wordt in België opgenomen in een ziekenhuis terwijl u op verplaatsing bent. Indien de behandelende
geneesheer ons verzekert dat deze ziekenhuisopname meer dan 5 dagen zal bedragen,
dat ze van onverwachte aard is en dat de ernst van de gezondheidstoestand van de patiënt uw
aanwezigheid rechtvaardigt, regelen en betalen wij uw terugkeer. U dient ons een medisch getuigschrift
te overhandigen.
Indien uw zoon of dochter van minder dan 18 jaar voor meer dan 48 uur is opgenomen in een
ziekenhuis in België, dan regelen en betalen wij uw onmiddellijke terugreis.
E 3.6 Vervroegde terugkeer wegens overlijden van een familielid
Iemand van uw familie (uw echtgeno(o)t(e), vader, moeder, kind, broer, zus, grootouders, kleinkind,
schoonouder, schoonbroer, schoonzus, schoondochter, schoonzoon, stiefkind, stiefbroer, stiefzus)
overlijdt plotseling terwijl u op reis bent. Om u in staat te stellen de rouwdienst in België bij te
wonen en eventueel te regelen, betalen wij:
-. uw terugreis;
-. als u het verzekerde voertuig ter plaatse moet achterlaten, sturen wij een chauffeur om het
onder dezelfde omstandigheden als in 2.7 naar de woonplaats terug te brengen.
Deze prestatie zal u niet worden toegekend indien u definitief terugkeert met uw eigen wagen.
U dient ons een overlijdensattest van de gemeente op te sturen dat de verwantschap aantoont.
E 3.7 Vervroegde terugreis wegens zware schade aan de woning
Wanneer uw woning of tweede verblijf in België zware schade opgelopen heeft ten gevolge van een
brand, waterschade, storm, ontploffing of implosie, diefstal door middel van braak, regelen en betalen
wij uw vervoer om u naar uw woonplaats te laten terugkeren. U dient ons zo snel mogelijk het bewijs
van de schade te overhandigen en in geval van diefstal, een kopie van de aangifte aan de politie.
E 3.8 Terbeschikkingstelling van geld in het buitenland
Indien u op onze bijstand een beroep gedaan heeft voor een ziekte – ongeval – pech of diefstal – in
het buitenland, kunnen wij u snel het bedrag dat u nodig heeft (max. 2.500 EUR) in deviezen ter
beschikking stellen, op voorwaarde dat het gelijkwaardige te transfereren bedrag ons tevoren in
EUR in België is overhandigd door het middel van uw keuze. U krijgt een ontvangstbewijs van deze
afgifte. Indien de gevraagde transfer niet uitgevoerd is, zal de overhandigde som u terugbetaald
worden binnen 15 dagen na afgifte.
E 3.9 Taalhulp
Wanneer u in het buitenland recht heeft op een gewaarborgde prestatie voor een verzekerde
gebeurtenis, helpen onze diensten of onze correspondenten u indien u ernstige problemen ondervindt
om de plaatselijke taal te verstaan.
B/E 3.10 Bijstand voor de fiets en de bromfiets (-125cm3)
Zonder in de bijzondere voorwaarden van het contract vermeld te zijn, genieten de fiets en de
bromfiets van minder dan 125 cm3 van de verzekerde de volgende prestaties:
1° Technische bijstand
In geval van mechanische problemen sturen wij u de nodige onderdelen op, op dezelfde wijze
en onder dezelfde voorwaarden als vermeld in 4.7. Deze prestatie geldt uitsluitend in de landen
van zone 1.
2° Vervoer of repatriëring
Wanneer wij uw terugkeer naar huis betalen onder de in hoofdstuk 2 en 3 vermelde voorwaarden,
brengen wij ook op onze kosten uw fiets of bromfiets van minder dan 125 cm3 terug. Deze prestatie
geldt in de landen van zone 1 en 2.
E 3.11 Bijstand bij gerechtelijke vervolgingen in het buitenland
Wanneer u in het buitenland gerechtelijk vervolgd wordt ingevolge een ongeval in het buitenland:
-. schieten wij u het bedrag voor van de door de overheid geëiste borgtocht tot een bedrag van
12.500 EUR per vervolgde verzekerde. Voor de toepassing van deze prestatie vragen wij u een
eensluidend gewaarmerkt afschrift van de beslissing van de overheid;
-. schieten wij u het ereloon voor van een advocaat die u vrij kan kiezen in het buitenland, tot een
bedrag van 1.250 EUR. Wij dragen niet bij in de gerechtelijke gevolgen in België van een in het
buitenland tegen u ingestelde vervolging.
Voor de terugbetaling ervan geven wij u 3 maanden de tijd vanaf de dag van het voorschot.
Wanneer de overheid de borgtocht vóór deze termijn aan u terugbetaalt, dient het bedrag ervan
onmiddellijk aan ons te worden overgemaakt.
Optie voertuig(en)
Hoofdstuk 4. Bijstand voor het voertuig en voor de
geïmmobiliseerde passagiers in geval
van defect, lichamelijk ongeval of
diefstal van het voertuig
Dit hoofdstuk is van toepassing voor zover de bijzondere voorwaarden van het tijdelijk bijstandscontract
de ondertekening van deze optionele verzekering vermelden. Onder de voorwaarden
van de overeenkomst zijn de prestaties van hoofdstuk 4 van toepassing wanneer het verzekerde
voertuig en de verzekerde passagiers op een rijweg of in een garage geïmmobiliseerd zijn in geval
van defect, schade aan het voertuig door een ongeval of door vandalisme, diefstal van het voertuig
of een diefstalpoging.
14 15
B 4.1 Pechverhelping – sleepdienst – vervoer van het voertuig in
België
1° Voor het in België geïmmobiliseerde voertuig regelen en betalen wij het ter plaatse sturen van
een plaatselijke pechverhelper en indien nodig het slepen van het voertuig:
-. hetzij naar de dichtstbijzijnde garage indien het voertuig kan worden hersteld binnen 2 uur na
aankomst van de pechverhelper;
-. en indien dit niet mogelijk is, zijn vervoer naar de garage die u ons aanwijst in België.
Indien de pechverhelping-sleepdienst niet door ons is geregeld, betalen wij u de kosten ervan
terug (op basis van de voldane facturen) tot een bedrag van 250 EUR. De prijs van de onderdelen
en de herstellingskosten blijven voor uw rekening.
Indien de immobilisatie van het voertuig te wijten is aan een ongeval, u niet in staat bent geweest
om contact met ons op te nemen en de pechverhelping-sleepdienst bijgevolg niet door ons kon
geregeld worden, betalen wij de kosten terug van de pechverhelping-sleepdienst;
2° Wij regelen en betalen het vervoer van de geïmmobiliseerde verzekerden naar de plaats waar
het voertuig is heengebracht of naar hun woonplaats.
E 4.2 Pechverhelping – sleepdienst in het buitenland
Indien het verzekerde voertuig geïmmobiliseerd is in het buitenland in geval van pech regelen en
betalen wij het ter plaatse sturen van een plaatselijke pechverhelper en, indien nodig, het slepen
van het voertuig naar de dichtstbijzijnde garage.
Wij betalen u, indien de pechverhelping-sleepdienst niet door ons geregeld is, de kosten ervan
terug (op basis van de voldane facturen) tot een bedrag van 250 EUR op basis van de gekwiteerde
facturen. De geleverde onderdelen en de herstellingen blijven voor uw rekening.
Indien de immobilisatie van het voertuig te wijten is aan een ongeval in het buitenland, u niet in
staat bent geweest om contact met ons op te nemen en de pechverhelping-sleepdienst bijgevolg
niet door ons kon geregeld worden, betalen wij de in het buitenland gemaakte kosten terug van
de pechverhelping-sleepdienst.
Wij brengen de geïmmobiliseerde inzittenden op onze kosten naar de garage waarheen het voertuig
gebracht is.
B/E 4.3 Pechverhelping bij brandstofpech of verkeerde brandstof
Indien uw voertuig geïmmobiliseerd is wegens gebrek aan brandstof, dan regelen en betalen wij
het sturen van een plaatselijke pechverhelper die u zal helpen om het dichtstbijzijnde servicestation
te bereiken. De kosten voor de brandstof blijven voor uw rekening. Is uw voertuig geïmmobiliseerd
wegens het gebruik van de verkeerde brandstof, dan zal de gestuurde pechverhelper u naar
de dichtstbijzijnde garage brengen. Alle werken die hier uit voortvloeien blijven voor uw rekening.
B/E 4.4 Pechverhelping bij lekke band
Indien uw voertuig geïmmobiliseerd is wegens een lekke band en u niet in staat bent het reservewiel
te plaatsen, regelen en betalen wij het sturen van een plaatselijke pechverhelper om u te
helpen. Wij zijn niet verplicht om deze kosten voor onze rekening te nemen indien u niet over het
door de fabrikant voorziene reservewiel beschikt of indien het in slechte staat is. Indien u meerdere
lekke banden heeft, regelen en betalen wij het vervoer van het verzekerde voertuig naar de
dichtstbijzijnde garage of bandencenter.
B/E 4.5 Pechverhelping voor het openen van de autodeur
Indien de wagen afgesloten is met de sleutels binnenin, regelen en betalen wij het sturen van een
pechverhelper. Deze zal, op uw schriftelijke aanvraag, op vertoon van uw identiteitspapieren en
in uw aanwezigheid, de deuren openen. De pechverhelper is niet verplicht dit te doen als er risico
op schade is of als het systeem het niet toelaat. In dat geval zal hij, in België, uw auto naar uw
vertrouwde garage voeren of, in het buitenland, naar de dichtstbijzijnde verdeler van uw automerk.
Als een dubbel van de sleutels beschikbaar en toegankelijk is, zorgen wij ervoor om ze u te laten
brengen.
B/E 4.6 Onderkomen en vervoer van de verzekerden in afwachting
van de herstellingen
Wanneer u uw voertuig ter plaatse laat herstellen en de werken de dag zelf niet meer beëindigd
zijn, dragen wij bij in de totale kosten van de verderzetting van de reis (vervoer- en hotellkosten)
en van de terugkeer naar de garage ten bedrage van maximum 500 EUR voor alle verzekerde
passagiers samen. Om deze prestatie te genieten, moet u ons de originele factuur van de voldane
gewaarborgde uitgaven en een kopie van de factuur voor de herstellingen bezorgen. Zodra deze
instemming verkregen is, blijft u deze bijstand genieten, zelfs indien achteraf zou blijken dat uw
voertuig ter plaatse niet kon worden hersteld.
B/E 4.7 Opsturen van onderdelen
Wij zoeken en sturen u op onze kosten de onderdelen die nodig zijn voor de goede werking van
het verzekerde voertuig, wanneer de garagehouder ze in zijn streek niet kan vinden. Wij schieten
de prijs van de onderdelen voor. U dient ons dit bedrag terug te betalen binnen de 3 weken na
onze aanvraag tot betaling op basis van de prijs inclusief belastingen die voor particulieren geldt
in het land waar wij ze hebben aangekocht. De niet beschikbaarheid van de onderdelen in België
en het stopzetten van de fabricage ervan door de constructeur vormen een geval van overmacht
dat het nakomen van deze verbintenis kan vertragen of onmogelijk maken.
E 4.8 Repatriëring van het voertuig dat langer dan 2 dagen in het
buitenland geïmmobiliseerd is
Als het verzekerde voertuig in het buitenland geïmmobiliseerd is en ter plaatse niet kan hersteld
worden binnen de 2 dagen na uw immobilisatie, kiest u één van de hierna volgende prestaties:
-. Ofwel repatriëren wij op onze kosten uw verzekerd voertuig naar de garage die u in de buurt van
uw woonplaats in België aangewezen heeft. Indien het onmogelijk is het verzekerde voertuig in
de aangeduide garage achter te laten, kiezen wij een andere garage in de buurt. De begunstigde
dient zijn bagage mee te nemen en niets in het voertuig achter te laten. Europ Assistance is niet
aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van bagage, materiaal en persoonlijke voorwerpen
die achtergelaten werden in de wagen.
-. Ofwel verkiest u het voertuig ter plaatse te laten herstellen zonder op het einde van de herstellingen
te wachten: dan stellen wij een vervoerbewijs tot uw beschikking om het na de herstelling
zelf te gaan ophalen. Indien nodig betalen wij een hotel voor één nacht, ontbijt inbegrepen,
ten bedrage van 65 EUR of sturen wij u op uw aanvraag een chauffeur volgens de voorwaarden
voorzien in 2.7.
-. Ofwel besluit u het wrak van uw voertuig ter plaatse achter te laten: dan zorgen wij voor de formaliteiten
bij de legale achterlating ervan en betalen wij de bewakingskosten vóór achterlating
gedurende maximaal 10 dagen.
E 4.9 Repatriëring van de verzekerden die langer dan 2 dagen in het
buitenland geïmmobiliseerd zijn
Indien het verzekerde voertuig in het buitenland gestolen is of indien het één van de in 4.8 vermelde
prestaties geniet, repatriëren wij u volgens de hierna volgende mogelijkheden:
1° Ofwel wilt u meteen naar België terugkeren: dan regelen en betalen wij uw terugkeer naar huis
vanaf de plaats waar u zich bevindt.
2° Ofwel wilt u uw reis verderzetten en nadien naar huis terugkeren:
-. wij dragen bij in de kosten van de verderzetting van de reis zoals vermeld in punt B/E 4.6;
-. voor uw terugkeer naar de woonplaats regelen en betalen wij vanaf de plaats waar u zich bevindt
in een land uit de zone 1.
3° Wij behouden ons het recht voor om u een huurwagen te bezorgen. Wanneer wij hiervoor
opteren, betalen wij de huurprijs voor maximaal 3 dagen; deze prijs mag niet meer bedragen dan
de kosten van het vervoer van de verzekerde passagiers zoals hierboven beschreven.
B/E 4.10 Bijstandsverlening bij diefstal van het voertuig
Deze prestatie is van toepassing wanneer het verzekerde voertuig gestolen wordt tijdens een reis
van de verzekerde met zijn voertuig.
1° Voor de geïmmobiliseerde verzekerden:
-. Wanneer het voertuig beschadigd wordt teruggevonden en u ter plaatse het einde van de herstellingen
afwacht: lees de in 4.6 vermelde prestatie (Onderkomen en vervoer);
-. Wanneer het voertuig niet teruggevonden is, regelen en betalen wij uw terugkeer naar huis. Zie
4.9 voor een repatriëring vanuit het buitenland.
2° Voor het voertuig na een diefstal teruggevonden in een land van zone 1 (zie 1.4) :
-. Als uw voertuig rijklaar wordt teruggevonden en u niet meer ter plaatse bent om het op te halen,
bezorgen wij u een vervoerbewijs om het te gaan halen. Indien nodig betalen wij een hotel
voor één nacht, ontbijt inbegrepen, ten bedrage van 65 EUR of sturen wij op uw aanvraag een
chauffeur volgens de voorwaarden voorzien in 2.7;
-. Wanneer uw voertuig defect of beschadigd wordt teruggevonden, passen wij de regels toe die
voor dergelijk geval in dit hoofdstuk voorzien zijn: pechverhelping-sleepdienst, opsturen van
onderdelen, repatriëring, bewaking.
B/E 4.11 Bewakingskosten voor het voertuig
Wanneer wij het verzekerde voertuig vervoeren of repatriëren, betalen wij de bewakingskosten
ervan vanaf de dag van het verzoek om vervoer tot de dag waarop het door onze transporteur
wordt opgehaald, tot een maximum van 10 dagen.
16 17
B/E 4.12 Bijstand voor de aanhangwagen
Voor de verzekerde aanhangwagen (caravan, aanhangwagen voor de bagage, campingcar), die
tijdens de reis door het verzekerde voertuig wordt getrokken, passen wij naargelang de omstandigheden
de volgende regels toe:
-. Wij slepen, vervoeren of repatriëren uw aanhangwagen in alle gevallen waarin wij het trekvoertuig
moeten vervoeren of repatriëren.
-. Wij handelen op dezelfde wijze wanneer het trekvoertuig gestolen is of wanneer u beslist het
wrak van het voertuig ter plaatse achter te laten.
-. In geval van pech, ongeval of diefstal van de aanhangwagen, geniet deze laatste dezelfde prestaties
als deze waarin is voorzien voor het trekvoertuig (pechverhelping – sleepdienst – opsturen
van onderdelen – vervoer/repatriëring - bewaking). Wanneer de aanhangwagen na een diefstal
rijklaar wordt teruggevonden in een land uit zone 1 (zie 1.4), en u niet meer ter plaatse bent om
deze op te halen, betalen wij u volgende kosten terug:
-. uw brandstof- en tolkosten om de aanhangwagen te gaan halen;
-. indien nodig, de hotelkosten voor één nacht, ontbijt inbegrepen, ten bedrage van 65 EUR.
Wij handelen op dezelfde wijze wanneer u de aanhangwagen ter plaatse heeft laten herstellen
zonder het einde van de herstellingen af te wachten.
B/E 4.13 Vervoer/repatriëring van een plezierboot
Wij regelen en betalen het vervoer/de repatriëring van een plezierboot uit een land van zone 1 (zie
1.4) onder de volgende voorwaarden en omstandigheden.
1° Voorwaarden
-. Indien de afmetingen van de boot niet meer bedragen dan 6 m lang, 2,5 m breed en 2 m hoog;
-. Indien de aanhangwagen voor de boot technisch en wettelijk in staat is deze te dragen;
-. Indien de aanhangwagen voor de boot niet voldoet aan deze voorwaarde of indien hij gestolen
is, kunnen wij uw boot slechts vervoeren indien u ons ter plaatse een vervangende aanhangwagen
ter beschikking stelt.
2° Omstandigheden
-. Wanneer u door onze zorgen vervoerd of gerepatrieerd wordt om medische redenen die u verhinderen
het trekvoertuig te besturen, en indien geen enkele andere verzekerde die u begeleidt,
het voertuig in uw plaats kan besturen;
-. Wanneer de aanhangwagen voor de boot of het trekvoertuig vervoerd of gerepatrieerd worden
door onze zorgen;
-. In geval van diefstal van het trekvoertuig of wanneer u het wrak van het verzekerde voertuig ter
plaatse achterlaat.
Hoofdstuk 5. Informatie
De verzekerden genieten, uitsluitend in België, de volgende prestaties.
Informatie
Onze informatiedienst is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 20 uur en geeft
inlichtingen die uitsluitend telefonisch en verstrekt worden. Medische informatie is 24 uur per dag
beschikbaar en worden telefonisch of per e-mail verkregen en verstrekt. Sommige vragen kunnen
niet onmiddellijk worden beantwoord. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor
het gebruik dat de verzekerden maken van de antwoorden.
5.1 Reisinformatie
Alvorens naar het buitenland te vertrekken, kunt u onze Informatiedienst raadplegen. Deze dienst
zal u helpen bij de praktische regeling van uw reis.
Wij geven u informatie over: visa en administratieve formaliteiten vóór en tijdens de reis voor
de personen en de voertuigen, verplichte of aan te bevelen inentingen, hygiënische en medische
voorzorgsmaatregelen naargelang het te bezoeken land, verplichte formaliteiten voor de
huisdieren die u mee wenst te nemen, douanevoorschriften voor privé-gebruik, de gegevens van
de buitenlandse consulaten en toeristische vertegenwoordigingen in België en van de Belgische
consulaten in het buitenland, het klimaat en de mee te nemen kleding, de feestdagen, het uurverschil,
de reisomstandigheden, vervoermiddelen (lucht, zee, weg), hotels, de wisselkoersen, de
reistrajecten, de voornaamste bezienswaardigheden van het gekozen land.
Hoofdstuk 6. Uitsluitingen en beperkingen
6.1 Zijn uitgesloten van de waarborg
-. incidenten of ongevallen tijdens wedstrijden voor motorvoertuigen (races, competities, rally’s,
raids) waaraan u deelneemt als mededinger of diens assistent;
-. de in België gestelde diagnoses en bevolen behandelingen;
-. medische, paramedische, chirurgische, farmaceutische en ziekenhuiskosten voor in België ontvangen
verzorging, al dan niet het gevolg van een in het buitenland opgelopen ziekte of ongeval;
-. kosten van brillen, contactlenzen, medische apparatuur en de aankopen of herstellingen van
protheses;
-. kosten voor medische check-ups; periodieke controle- of observatieonderzoeken alsook de preventieve
geneeskunde;
-. gezondheidskuren, verblijven en behandelingen voor herstel, revalidatie en fysiotherapie, behalve
voor de in 2.10.1.2° bedoelde kosten;
-. esthetische behandelingen, dieetbehandelingen en alle door het RIZIV niet erkende diagnoseen
behandelingskosten (homeopathie, acupunctuur, chiropractie);
-. vaccins en inentingen;
-. ziekenwagenkosten in België behalve voor de in 2.4 bedoelde gevallen;
-. repatriëring voor goedaardige aandoeningen of verwondingen die ter plaatse kunnen worden
behandeld en die u niet beletten uw verplaatsing of uw verblijf voort te zetten;
-. depressies en geestesziekten, behalve als ze zich voor het eerst manifesteren;
-. pathologische toestanden die vóór het vertrek bekend waren;
-. terugval of verergering van een ziekte of van een pathologische toestand die reeds vóór het
vertrek was gebleken;
-. repatriëring voor een orgaantransplantatie;
-. aandoeningen of gebeurtenissen die een gevolg zijn van (1) het gebruik van alcohol, voor zover
het alcoholgehalte in het bloed van de betrokkene 1,2 gram/liter bloed overstijgt, zonder dat
het gebruik van alcohol de enige oorzaak van de aandoening of gebeurtenis moet zijn, of (2)
van een acuut of chronisch gebruik van drugs of elke andere stof die niet voorgeschreven werd
door een geneesheer en die het gedrag wijzigt;
-. toestanden die het gevolg zijn van een zelfmoordpoging;
-. de zwangerschap van meer dan 28 weken voor vliegtuigreizen, met uitzondering van deze
waarvoor een schriftelijke goedkeuring werd verleend door de (behandelende) gynaecoloog en
bevestigd werd door de geneesheer van de betrokken luchtvaartmaatschappij (en dit met het
oog op het welzijn van de moeder en het ongeboren kind);
-. immobilisatie van het voertuig voor onderhoudswerkzaamheden; - herhaalde defecten als gevolg
van het niet herstellen van het voertuig (bijvoorbeeld defecte accu) na een eerste optreden van ons;
-. douanerechten;
-. de prijs van vervangstukken, onderhoudskosten van het voertuig, herstellingskosten van welke
aard ook;
-. brandstof-, smeer- en tolkosten, behalve indien in huidige overeenkomst anders wordt bepaald;
-. de diagnosekosten door de garagist en de kosten voor de demontage;
-. signalisatiekosten (dit zijn alle extra kosten die nodig zijn om een plaats van een ongeval of van
een autopech aan te geven voor andere weggebruikers zoals een signalisatiewagen, verlichtingspanelen,
…);
-. kosten voor maaltijden en dranken;
-. gebeurtenissen voortvloeiend uit de gevolgen van een kernongeval of van terrorisme;
-. de kosten of schade i.v.m. een andere dan in de overeenkomst vermelde diefstal;
-. en, in het algemeen, alle niet uitdrukkelijk in de overeenkomst vermelde kosten.
6.2 Uitzonderlijke omstandigheden
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen, nalatigheden of belemmeringen
in de bijstandsverlening indien ze ons niet toegeschreven kunnen worden of wanneer ze het gevolg
zijn van een geval van overmacht.
Hoofdstuk 7. Rechtssysteem
7.1 Subrogatie
De verzekeraar treedt in uw rechten en rechtsvorderingen die rechtstreeks verband houden met
een door ons verleende prestatie, tegen elke derde en dit ten belope van het bedrag van zijn
uitgaven. Behalve in geval van kwaad opzet hebben wij geen verhaal op uw descendenten, ascendenten,
partner, aanverwanten in rechte lijn, personen die met u onder één dak wonen, uw gasten
en de leden van uw huispersoneel. Wij kunnen echter wel verhaal uitoefenen op deze personen
voor zover hun aansprakelijkheid werkelijk gedekt is door een verzekeringscontract.
7.2 Schulderkenning
U verbindt zich ertoe ons binnen een maand de kosten terug te betalen voor de prestaties die
niet gewaarborgd worden door de overeenkomst en die wij u toegezegd hebben als voorschot.
7.3 Verjaring
Alle handelingen die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien, verjaren 3 jaar na de gebeurte18
19
nis die er aanleiding toe gaf.
7.4 Rechtsmacht
Alle geschillen over onderhavige overeenkomst worden uitsluitend door de bevoegde Belgische
rechtbanken beslecht.
7.5 Contractwet
Onderhavig contract valt onder de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (B.S. 30
april 2014).
7.6 Klachten
Elke klacht met betrekking tot de overeenkomst kan worden gericht aan:
-. Europ Assistance Belgium NV ter attentie van de Complaints Officer, Triomflaan 172 te 1160
Brussel (complaints@europ-assistance.be), Tel.: 02/541.90.48 van maandag tot donderdag van
10u tot 12u en van 14u tot 16u. of
-. De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.
as), onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringsnemer om een rechtsvordering in te
stellen.
7.7 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
7.7.1 Algemene bepalingen
Elke persoon van wie de persoonsgegevens worden verzameld of geregistreerd door de verzekeraar
wordt ingelicht over onderstaande punten, zoals voorzien in de wet van 8 december
1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van
persoonsgegevens:
-. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Europ Assistance N.V., met hoofdzetel in
B-1160 Brussel, Triomflaan 172;
-. De verwerking van persoonsgegevens heeft tot doel de verzekeringsnemer, de verzekerden en
de begunstigden te identificeren in het kader van het beheer van de overeenkomsten, met inbegrip
van het beheer van de verzekeringen, kostenbeheer, de afwikkeling van de verwerking en
het beheer van eventuele geschillen. De persoonsgegevens worden bovendien verzameld voor
statistische doeleinden en kwaliteitscontrole, die de verzekeraar in staat stellen deze gegevens te
analyseren met het oog op evaluatie en optimalisatie van zijn diensten aan de klanten;
-. De persoonsgegevens van de verzekeringsnemer worden eveneens gebruikt om hem op de
hoogte te houden van nieuwe producten en/of diensten van Europ Assistance (direct marketing);
-. Behalve voor de hierboven beschreven doelen zal Europ Assistance in geen geval persoonsgegevens
communiceren aan derden. Indien het voor de uitvoering van een van de hierboven
beschreven doelen van verwerking noodzakelijk is dat bepaalde van uw persoonsgegevens
buiten de Europese Unie worden overgemaakt, zal Europ Assistance met de geadresseerden van
de informatie de nodige contractuele maatregelen nemen om de verwerking van de informatie
door deze derde te beveiligen tenzij dit niet verplicht of toegestaan is door de wet (met strikte
naleving van de wettelijke bepalingen).
-. Elke persoon die zijn identiteit bewijst (bijvoorbeeld door een kopie van de voorkant van zijn
identiteitskaart) heeft het recht op inzage in de gegevens die over hem worden bewaard in de
bestanden van Europ Assistance, en heeft het recht de rechtzetting van zijn persoonsgegevens
te eisen indien deze incorrect zijn. Tenslotte heeft de verzekeringsnemer het recht om zich kosteloos
te verzetten tegen iedere verwerking van de persoonsgegevens die niet noodzakelijk is
voor de dienstverlening zelf.
Om deze rechten uit te oefenen, richt de betrokken persoon een gedateerde en ondertekende
aanvraag aan de dienst Customer Data Control van Europ Assistance op bovenvermeld adres of
via customerdatacontrol@europ-assistance.be (02/533.75.75). Voor bijkomende vragen over de
verwerking van persoonsgegevens, kan men tevens via deze weg bij Europ Assistance terecht.
Bovendien kan de betrokkene het openbaar register voor de verwerking van persoonsgegevens online
consulteren dat beheerd wordt bij de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
7.7.2 Verwerking van medische gegevens en/of andere gevoelige gegevens
De verzekeringsnemer geeft hierbij eveneens zijn toestemming aan de verzekeraar om zijn medische
en/ of andere gevoelige persoonsgegevens voor zover dit nodig is, te verwerken voor de
doeleinden zoals vermeld in artikel 7.7.1. Dit laat de verzekeraar toe de aanvraag tot bijstand te
beoordelen. Medische gegevens en/ of andere gevoelige gegevens worden steeds verwerkt onder
het toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Een lijst van de categorieën van
personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens is raadpleegbaar op bovenvermeld adres
in 7.7.1 of via e-mail op het adres customerdatacontrol@europ-assistance.be.
7.7.3 Instemmingsclausule van de verzekerden en/of begunstigden
De verzekeringsnemer, die handelt in naam en voor rekening van de verzekerden en/of de begunstigden,
garandeert en staat er jegens de verzekeraar voor in dat hij de toestemming van deze
personen heeft gekregen voor de verwerking van hun persoonsgegevens door de verzekeraar in
het kader van deze overeenkomst.
De verzekeraar verbindt er zich toe om aan de verzekerden en/of de begunstigden de noodzakelijke
informatie te verschaffen zoals vermeld in artikels 7.7.1 tot 7.7.3 van onderhavige overeenkomst.
7.8 Fraude
Elke vorm van fraude vanwege de verzekerde in het opmaken van de aangifte of bij het invullen
van de vragenlijsten heeft tot gevolg dat de verzekerde al zijn rechten ten opzichte van de verzekeraar
verliest. Elk document moet dus volledig en nauwgezet worden ingevuld. De verzekeraar
behoudt zich het recht voor om de frauderende verzekerde te laten vervolgen door de bevoegde
rechtbanken.
TIJDELIJK CONTRACT SNOW
Speciaal contract voor alle activiteiten die worden
uitgeoefend in de sneeuw of op het ijs.
Hoofdstuk 8. Bijstandsprestaties voorbehouden aan
verzekerden met een tijdelijk contract
dat alle risico’s dekt van sneeuw
activiteiten
Alle prestaties voorzien in het tijdelijk contract zijn van toepassing.
De bijstandsprestaties hieronder zijn voorbehouden aan verzekerden met een tijdelijk contract
SNOW. Onder risico’s van sneeuwactiviteiten verstaan we alle risico’s die gelinkt zijn aan het uitoefenen
van activiteiten in de sneeuw of op het ijs.
E 8.1 Ongevallen op en buiten de skipistes
Bij een ongeval op afgebakende skipistes en buiten de skipistes, betalen wij u volgende kosten
terug:
-. de door de officiële hulpdiensten gefactureerde opsporings- en reddingskosten wanneer u tijdens
het beoefenen van een sneeuwsport een ongeval heeft gehad, tot een bedrag van 5.000
EUR. In dit geval vragen wij, naast de factuur van de kosten, een bewijsschrift van de hulpdiensten
of van de plaatselijke politiediensten dat de identiteit bevestigt van de persoon die het ongeval
heeft gehad. Deze waarborg is niet cumuleerbaar met de waarborg beschreven in artikel
2.13;
-. uw uitgaven om u van de plaats van het ongeval naar de dichtstbijzijnde verzorgingsinstelling te
begeven;
-. de skipassen en skilessen van de verongelukte persoon tot maximum 200 EUR per persoon, dit
pro rata van de niet genoten vakantiedagen.
De ongevallen buiten de afgebakende skipistes zijn echter enkel gedekt indien de begunstigden
begeleid worden door een monitor van een erkende organisatie voor off-piste skitours.
E 8.2 Verhindering van de terugreis
Indien u de terugreis naar België niet kan aanvatten zoals voorzien bij de reservatie of volgens het
programma vóór het vertrek, omdat onvoorziene weersomstandigheden elke verplaatsing onmogelijk
maken, betalen wij uw extra en onvoorziene transportkosten voor de terugreis. We komen
eveneens tussen in uw eventuele verlengingskosten voor uw logies, tot een bedrag van 250 EUR.
Indien u uw voertuig ter plaatse moest achterlaten, verstrekken wij u een vervoerbewijs zodat u het
voertuig zelf later kan ophalen. Een certificaat van de lokale overheid dat getuigt van deze situatie
moet bij de originele facturen van de kosten worden gevoegd.
E 8.3 Sneeuwinformatie
Op verzoek kunnen wij u informatie verstrekken betreffende de volgende onderwerpen:
-. de reiswegen naar de skistations;
-. de staat van de wegen en het verkeer;
-. de weersvoorspellingen en de sneeuwval in de stations
-. informatie over de stations (pistes, prijzen, enz.);
-. de verzorgingsdiensten nabij de stations;
-. de plaatselijke verhuurders van medisch materiaal.
Europ Assistance Belgium N.V.
erkend onder code 1401 voor de
takken 01, 09, 13, 15, 16 en 18 (bijstand)
(K.B. van 02.12.1996, B.S. van 21.12.1996)
met maatschappelijke zetel te
Triomflaan 172, 1160 Brussel
BTW BE 0457.247.904 RPR Brussel
Priveleven: nr 00807177
tel: 32.2.533.75.75
e-mail: admin@ europ-Assistance.be
fax: 32.2.533.78.07
Verantwoordelijke uitgever: I. Cornette, Triomflaan 172, 1160 Brussel. CGTN-0416TIJDELIJK CONTRACT &
TIJDELIJK CONTRACT SNOW
Algemene voorwaarden
geldig vanaf 05.04.2016
inhoudstafel
Hoofdstuk 1. Toepassingsvoorwaarden van het contract. . .. . 4
1.1 Definities. . .. . 4
1.2 Betekenis van de afkortingen B/E, E, B. . .. . 5
1.3 Geografische uitgestrektheid. . .. . 5
1.4 Samenstelling van de landenzones. . .. . 5
1.5 Beroep op onze prestaties. . .. . 6
1.6 Toepassingsmodaliteiten. . .. . 6
1.7 Duur. . .. . 7
1.8 Premies. . .. . 7
1.9 Uw verplichtingen bij een bijstand. . .. 7
1.10 Het niet naleven van uw verplichtingen. . .. . 8
Hoofdstuk 2. Bijstand aan personen in geval van ziekte, ongeval, overlijden. . . .8
2.1 Bezoek in het ziekenhuis. . .. . 8
2.2 Terugkeer en begeleiding van de kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen. . .. . 8
2.3 Afvaardiging van een dokter. . .. . 8
2.4 Vervoer/repatriëring van de zieke of gewonde. . .. 9
2.5 Begeleiding van de zieke of gewonde. . .. 9
2.6 Terugkeer van de andere verzekerden. . .. 9
2.7 Plaatsvervangend chauffeur. . .. 9
2.8 Opsturen van brillen, protheses en geneesmiddelen. . .. 9
2.9 Doorgeven van dringende boodschappen. . .. . 9
2.10 Terugbetaling van de in het buitenland gemaakte medische
kosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.11 Verlenging van het verblijf. . .. 10
2.12 Verbetering van uw verblijfsomstandigheden. . .. . 10
2.13 Opsporings- en reddingskosten in het gebergte. . .. . 11
2.14 Bijstand bij overlijden. . .. 11
2.15 Psychologische bijstand na trauma. . .. . 11
2.16 Bijstand bij natuurrampen. . .. . 11
Hoofdstuk 3. Reisbijstand. . .. . 12
3.1 Repatriëring van de bagage. . .. 12
3.2 Repatriëring van de huisdieren (honden en katten). . .. . 12
3.3 Verlies of diefstal van reisdocumenten en vervoerbewijzen in het
buitenland. . .. . 12
3.4 Verlies of diefstal van bagage. . .. . 12
3.5 Vervroegde terugkeer wegens ziekenhuisopname in België van
een familielid. . .. . 12
3.6 Vervroegde terugkeer wegens overlijden van een familielid. . .. 12
3.7 Vervroegde terugreis wegens zware schade aan de woning. . .. 13
3.8 Terbeschikkingstelling van geld in het buitenland. . .. . 13
3.9 Taalhulp. . .. . 13
3.10 Bijstand voor de fiets en de bromfiets (-125cm3). . . . . . . . . . . . . . 13
3.11 Bijstand bij gerechtelijke vervolging in het buitenland. . .. . 13
Optie Voertuigen. . .. 13
Hoofdstuk 4. Bijstand voor het voertuig en voor de geïmmobiliseerde
passagiers ingevolge een defect, een lichamelijk ongeval of
een diefstal van het voertuig. . .. 13
4.1 Pechverhelping - sleepdienst - vervoer van het voertuig in België.14
4.2 Pechverhelping - sleepdienst in het buitenland. . .. 14
4.3 Pechverhelping bij brandstofpech of verkeerde brandstof. . .. 14
4.4 Pechverhelping bij lekke band. . .. . 14
4.5 Pechverhelping voor het openen van de autodeur. . .. . 14
4.6 Onderkomen en vervoer van de verzekerden in afwachting van
de herstellingen. . .. . 14
4.7 Opsturen van onderdelen. . .. 15
4.8 Repatriëring van het voertuig dat langer dan 2 dagen in het
buitenland geïmmobiliseerd is. . .. 15
4.9 Repatriëring van de verzekerden die langer dan 2 dagen in het
buitenland geïmmobiliseerd zijn. . .. . 15
4.10 Bijstandsverlening bij diefstal van het voertuig. . .. . 15
4.11 Bewakingskosten voor het voertuig. . .. 15
4.12 Bijstand voor de aanhangwagen. . .. . 16
4.13 Vervoer/repatriëring van een plezierboot. . .. . 16
Hoofdstuk 5. Informatie. . .. . 16
5.1 Reisinformatie. . .. . 16
Hoofdstuk 6. Uitsluitingen en beperkingen. . .. 16
6.1 Zijn uitgesloten uit de waarborg. . .. . 16
6.2 Uitzonderlijke omstandigheden. . .. . 17
Hoofdstuk 7. Rechtssysteem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.1 Subrogatie. . .. . 17
7.2 Schulderkenning. . .. 17
7.3 Verjaring. . .. 17
7.4 Rechtsmacht. . .. 18
7.5 Contractwet. . .. . 18
7.6 Klachten. . .. . 18
7.7 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer. . .. . 18
7.8 Fraude. . .. . 19
Tijdelijk contract Snow
Speciaal contract voor alle activiteiten die worden uitgeoefend in de sneeuw
of op het ijs.. . .. . 19
Hoofdstuk 8. Bijstandsprestaties voorbehouden aan verzekerden met een
tijdelijk contract dat alle risico’s van sneeuwactiviteiten dekt. . . .19
8.1 Ongevallen op skipistes en erbuiten. . .. . 19
8.2 Verhindering van de terugreis . .. 19
8.3 Sneeuwinformatie . .. 19
4 5
Algemene voorwaarden van het
Tijdelijk Contract van Europ Assistance
Onderhavige overeenkomst bevat de Algemene Voorwaarden van het contract dat tussen Europ
Assistance en de verzekeringsnemer afgesloten is. Ze legt de prestaties vast die door Europ
Assistance aan de verzekerden worden gewaarborgd, met uitzondering van alle activiteiten die
worden uitgeoefend in de sneeuw of op het ijs. (Zie hoofdstuk 8 voor het speciaal contract voor
alle activiteiten die worden uitgeoefend in de sneeuw of op het ijs.)
Hoofdstuk 1. Toepassingsvoorwaarden van het
contract
1.1 Definities
1° De verzekeringsnemer
De onderschrijver van het contract.
2° De verzekerden
De personen die met naam in de bijzondere voorwaarden van het contract vermeld staan onder
de titel “begunstigden”, op voorwaarde dat ze in België gedomicilieerd zijn en er gewoonlijk
verblijven.
De verzekerden zullen ook vernoemd worden in onderhavig contract door de term “u”.
3° Tijdelijk contract met voertuig(en)
De prestaties m.b.t. de verzekerde passagiers waarvan sprake in hoofdstuk 4 worden toegekend
aan de personen die u vergezellen in uw verzekerd voertuig, op voorwaarde dat ze verzekerd
zijn bij Europ Assistance, zelfs indien ze geen contract met dekking van een voertuig hebben
onderschreven.
4° De verzekeraar
EUROP ASSISTANCE (Belgium) N.V., BTW BE 0457.247.904 RPR Brussel, erkend onder codenummer
1401 om de de takken 01,09, 13, 15, 16, 18 (Bijstand) uit te oefenen (K.B. van 02.12.96, B.S. van
21.12.96), met hoofdzetel in de Triomflaan 172 te 1160 Brussel.
De verzekeraar zal ook vernoemd worden in onderhavig contract door de term “wij”.
5° De verzekerde voertuigen
Op voorwaarde dat de verzekerde voertuigen:
-. ingeschreven zijn in België en dat de nummerplaat conform is met het inschrijvingsbewijs voor
het betreffende voertuig;
-. en in de bijzondere voorwaarden van het contract als optionele dekking vermeld staan met hun
inschrijvingsnummer, verzekeren wij:
-. het motorvoertuig voor wegvervoer, een wagen met een MTM van maximaal 3,5 ton en een
motorfiets van 125 cm3 of meer, dat toebehoort aan één van de verzekerden;
-. de leasingwagen of de bedrijfswagen waarvan de verzekerde de gebruikelijke bestuurder is en
waarvan het maximum toegelaten gewicht niet meer dan 3,5 ton bedraagt;
-. de aanhangwagen die door het in de bijzondere voorwaarden vermelde voertuig getrokken
wordt en de getrokken niet-residentiële caravan of de campingcar.
-. De aanhangwagen die door het in de bijzondere voorwaarden vermelde voertuig getrokken
wordt en waarvan de M.T.M. niet meer dan 750 kg bedraagt, de getrokken niet-residentiële
caravan of de campingcar waarvan de M.T.M. niet meer dan 3,5 ton bedraagt, zijn automatisch
verzekerd in de premie van het verzekerde voertuig.
Voertuigen met een commerciële nummerplaat, voertuigen die bestemd zijn voor commercieel
vervoer van personen of goederen, taxi’s, ziekenwagens, rijschoolauto’s, lijkwagens, landbouwvoertuigen,
huurauto’s zijn uitgesloten. De aanhangwagens die door het verzekerde voertuig getrokken
worden, zijn eveneens verzekerd indien hun inschrijvingsnummer in de bijzondere voorwaarden
vermeld is. Aanhangwagens die onder de wetgeving op uitzonderlijk vervoer vallen, en aanhangwagens
die dienen voor het transport van voertuigen, zijn uitgesloten en worden niet gedekt.
6° Bagage en kampeermateriaal
De persoonlijke voorwerpen die de verzekerde meeneemt of vervoert aan boord van het verzekerde
voertuig. Tot bagage worden niet gerekend: zweefvliegtuigen, boten, handelswaar, wetenschappelijk
materiaal, bouwmateriaal, huismeubilair, paarden, vee.
7° Fiets en motorfiets (-125 cm3)
De fiets en de motorfiets (-125 cm3) van de verzekerde genieten de in 3.10 vermelde prestaties ook
al zijn ze niet in de bijzondere voorwaarden van het contract vermeld.
8° Woonplaats
De plaats waar de verzekerde personen zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand
als gebruikelijke verblijfplaats. Deze plaats breidt zich uit tot alles wat tot hun privédomein behoort
(woning, tuin, park, bijgebouwen, garages, stallen, enz).
9° De waarborg
Het geheel van de bijstandsprestaties waartoe wij ons contractueel verbonden hebben. Elk in deze
overeenkomst vermeld bedrag (gewaarborgde terugbetaling, gewaarborgde tenlasteneming,…)
geldt inclusief alle belastingen en taksen (ati).
10° Verzekerde gebeurtenissen
De gebeurtenissen die recht geven op onze prestaties wanneer ze bij toeval gebeuren in een door
het contract gedekt land. Deze gebeurtenissen zijn beschreven in de overeenkomst en afhankelijk
van de bijzondere voorwaarden.
11° Immobiliserend ongeval
Elke aanrijding (botsing tegen een vast of beweeglijk lichaam) – omkanteling – uit de baan gaan
– brand – van het verzekerd voertuig dat al dan niet in beweging is en dat tot onmiddellijk gevolg
heeft dat het voertuig niet geschikt is voor het verkeer of dat het rijden ermee volgens het
verkeersreglement gevaarlijk is.
12° Diefstal, poging tot diefstal
Het voertuig wordt als gestolen beschouwd of de poging tot diefstal wordt in aanmerking genomen
vanaf het ogenblik dat u er aangifte van heeft gedaan bij de betrokken lokale overheidsinstanties
en ons een kopie van uw aangifte heeft opgestuurd.
13° De graad van verwantschap
De graad van verwantschap wordt bepaald door de lijn te volgen naar het gemeenschappelijke
familielid van een verwant en van daar terug te gaan naar de andere verwant.
Bijvoorbeeld: twee broers zijn verwanten in de 2e graad, een oom en neef zijn verwanten in de
3e graad.
In deze overeenkomst volgt de partner dezelfde graad van verwantschap als het familielid dat
recht heeft op de prestatie.
14° Partners
Onder partners verstaat men twee personen die gehuwd, wettelijke samenwonend of feitelijk samenwonend
zijn en die gedomicilieerd zijn in België en onder hetzelfde dak wonen.
15° Terrorisme
Onder terrorisme wordt verstaan: een actie of dreiging tot actie die clandestien wordt georganiseerd
met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, uitgevoerd door een individu
of een groep, en die een aanslag is op personen of die de economische waarde van een materieel
of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk vernietigt, hetzij om indruk te maken op de gemeenschap
en een klimaat van onzekerheid te creëren of druk uit te oefenen op de overheden, hetzij
om het normale functioneren van een dienst of een bedrijf te belemmeren en waarover in de
media wordt bericht.
1.2 Betekenis van de afkortingen B/E, B, E
Voor de toepassing van de waarborg hebben deze afkortingen de volgende betekenis:
B/E: De prestaties met deze afkorting zijn van toepassing voor de verzekerde gebeurtenissen die
plaatsvinden in België op de heen- en terugweg thuis/grens of in het buitenland, in een door het
contract gedekt land.
B: De prestaties met deze afkorting zijn uitsluitend van toepassing voor de verzekerde gebeurtenissen
die plaatsvinden in België op de heen- en terugweg thuis/grens.
E: De prestaties met deze afkorting zijn uitsluitend van toepassing voor de verzekerde gebeurtenissen
die plaatsvinden in het buitenland, in een door het contract gedekt land.
1.3 Geografische uitgestrektheid
Onder voorbehoud van de bepalingen in 1.2 en onder de voorwaarden van de overeenkomst, is
de waarborg van toepassing in België op de heen- en terugweg thuis/grens en in het buitenland
in alle landen die deel uitmaken van de zones 1 en 2 (zie 1.4). De prestaties beschreven in 2.7
(plaatsvervangend chauffeur) en in hoofdstuk 4 (bijstand bij geïmmobiliseerd voertuig en passagiers)
gelden evenwel enkel voor landen van de zone 1, met uitzondering van de landen en
gebieden aangeduid met een sterretje (*) : Cyprus, Madeira, Malta, Marokko, Tunesië, Turkije
(Aziatisch gedeelte).
1.4 Samenstelling van de landenzones
Zone 1
Andorra - Balearen - België - Bosnië-Herzegovina - Bulgarije - Cyprus* - Denemarken - Duitsland -
Estland - Finland - Frankrijk (behalve de overzeese gebieden) - Gibraltar – Griekenland + eilanden
- Hongarije - Ierland - Italië + eilanden - Kosovo - Kroatië - Letland - Liechtenstein - Litouwen
- Luxemburg - Macedonië - Madeira* - Malta* - Marokko* - Montenegro - Monaco - Nederland
6 7
- Noorwegen - Oekraïne - Oostenrijk - Polen - Portugal behalve Azoren en Madeira - Roemenië
- Russische Federatie (Europees gedeelte) - San Marino - Servië - Slovakije - Slovenië - Spanje
behalve Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla - Tsjechische republiek - Tunesië* - Turkije (Aziatisch
gedeelte)* - Turkije (Europees gedeelte) - Vaticaanstad - Verenigd Koninkrijk - Wit-Rusland -
Zweden - Zwitserland.
Nota
De gebieden die deel uitmaken van deze landen, maar niet in geografisch Europa liggen, behoren
tot zone 2 (bijvoorbeeld de Canarische Eilanden, Martinique, Guadeloupe, Franse Antillen).
Zone 2
De landen van de vorige zone + Albanië - Algerije - Angola - Anguilla - Antigua en Barbuda -
Argentinië - Armenië - Aruba - Australië - Azerbeidzjan - Azoren - Bahama’s - Bahrein - Bangladesh
- Barbados - Belize - Benin - Bermuda’s - Bhutan - Bolivia - Bonaire - Botswana - Brazilië - Brunei
- Burkina Faso - Burundi - Cambodja - Canada - Canarische Eilanden - Caymaneilanden - Centraal-
Afrikaanse Republiek - Ceuta - Chili - China - Colombia - Comoren - Congo (Brazzaville) - Congo
(Kinshasa) - Cookeilanden - Costa Rica - Cuba - Curaçao - Djibouti - Dominica - Dominicaanse
Republiek - Ecuador - Egypte - El Salvador - Equatoriaal-Guinea - Eritrea - Ethiopië - Faeroër -
Falklandeilanden - Fiji - Filipijnen - Frans-Guyana - Frans-Polynesië - Gabon - Gambia - Georgië
- Ghana - Grenada - Groenland - Guadeloupe - Guam - Guatemala - Guinee - Guinee-Bissau -
Guyana - Haïti - Honduras - Hong-Kong - IJsland - India - Indonesië - Irak - Iran - Israël - Ivoorkust
- Jamaica - Japan - Jemen - Jordanië - Kaapverdië - Kameroen - Kazachstan - Kenya - Kirgizië -
Koeweit - Laos - Lesotho - Libanon - Liberia - Libië - Maagdeneilanden (Britse) - Maagdeneilanden
(V.S.A) - Macau - Madagaskar - Malawi - Maldiven - Maleisië - Mali - Martinique - Mauritanië
- Mauritius - Mayotte - Melilla - Mexico - Moldavië - Mongolië – Montserrat - Mozambique -
Myanmar - Namibië - Nepal - Nicaragua - Nieuw-Caledonië - Nieuw-Zeeland - Niger - Nigeria -
Noordelijke Marianen - Noord-Korea - Norfolkeilanden - Oezbekistan - Oman - Pakistan - Panama
- Papoea-Nieuw-Guinea - Paraguay - Peru - Puerto-Rico - Qatar - Réunion - Russische Federatie
(Aziatisch gedeelte) - Rwanda - Saba - Saint Kitts en Nevis - Saint Lucia - Saint-Pierre en Miquelon
- Saint-Vincent en de Grenadines - Sao Tomé en Principe - Saudi-Arabië - Senegal - Seychellen -
Sierra Leone - Singapore - Sint-Eustatius - Sint-Maarten - Sri Lanka - Sudan - Suriname - Svalbard
en Jan Mayen - Swaziland - Syrië - Tadzjikistan - Taiwan - Tanzania - Thailand - Togo - Trinidad
en Tobago - Tsjaad - Turkmenistan - Turkse- en Caicoseilanden - Uganda - Uruguay - Venezuela
- Verenigde Arabische Emiraten - Verenigde Staten van Amerika (V.S.A.)- Vietnam - West-Samoa -
Zambia - Zimbabwe - Zuid-Afrika - Zuid-Korea
Uitgesloten landen:
De landen die niet hierboven vermeld zijn, zijn uitgesloten.
-. De landen of streken in staat van (burger)oorlog, deze waar de veiligheid wordt verstoord door
oproer, volksopstanden, terrorisme, beperking van het vrije personen- en goederenvervoer, stakingen
of andere onverwachte gebeurtenissen die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen,
zijn eveneens uitgesloten, zelfs indien ze vermeld staan onder de gedekte landen.
-. De situatie in de uitgesloten landen kan wijzigen in functie van de binnenlandse of internationale
evolutie van de landen waar wij werkzaam zijn. Op dat vlak volgt Europ Assistance de raad en
aanbevelingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
1.5 Beroep op onze prestaties
Onze bijstandsdiensten staan 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u klaar
(tel.: +32 (0)2.533.75.75).
Onze Informatiedienst is toegankelijk van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 20 uur. Medische
informatie is 24 uur per dag beschikbaar.
1.6 Toepassingsmodaliteiten
1° Kosten voor uw oproep tot bijstand
Wij nemen de kosten ten laste voor telefoon, telegram, telefax, e-mail die u in het buitenland
heeft gemaakt om ons te bereiken (eerste oproep en deze waarom wij u uitdrukkelijk vragen),
op voorwaarde dat uw eerste oproep gevolgd wordt door een bijstandsverlening zoals door het
contract gewaarborgd.
2° Bijstandsverleningen
Onze prestaties mogen in geen geval financieel winstgevend zijn voor u. Ze zijn bestemd om u,
binnen de beperkingen van de overeenkomst, te helpen bij onvoorziene gebeurtenissen tijdens de
duur van de waarborg. Dat is de reden waarom wij van de kosten die wij voor onze rekening nemen,
de kosten aftrekken die u zou hebben betaald indien het ongeval niet had plaatsgevonden,
zoals tolkosten, overzetdiensten, brandstof voor het voertuig, en behouden wij ons het recht toe
om niet gebruikte vervoerbewijzen op te vragen om de prijs hiervan te recupereren.
3° Vervoerbewijzen
De vervoerbewijzen die wij waarborgen zijn, naargelang onze keuze en de beschikbaarheid van het
ogenblik, 1e klasse treinkaartjes of vliegtuigbiljetten in economy class of chartervluchten, behalve
bij medische contra-indicatie.
4° Hotelkosten
De gewaarborgde hotelkosten zijn beperkt tot de prijs voor een kamer met ontbijt, ten bedrage
van de in de overeenkomst bepaalde sommen en met uitsluiting van alle andere kosten.
5° Dienstverlener
U heeft altijd het recht de door ons aangestelde dienstverlener (vb. pechverhelper, hersteller,
transporteur) te weigeren. In dit geval zullen wij u andere dienstverleners in de buurt voorstellen
binnen de beperking van de plaatselijke beschikbaarheden. De werken, herstellingen of diensten
die de dienstverlener uitvoert, worden met uw goedkeuring en onder uw controle verricht. Voor de
kosten van de herstelling en de onderdelen (zie artikel 4.7) waarvoor wij niet tussenbeide komen,
raden wij u aan een voorafgaand bestek te eisen. Alleen de dienstverlener is verantwoordelijk voor
de uitgevoerde werken, herstellingen of diensten.
6° Vervoer van bagage
Deze tussenkomst geldt enkel voor de bagage waarvoor u ten gevolge van een verzekerde gebeurtenis
niet kan zorgen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal
of schade aan de bagage wanneer u deze achterlaat in het verzekerde voertuig dat wij moeten
vervoeren.
7° Huurwagen
Indien een verhuurwagen voorzien is in het contract, zullen wij u, in functie van de plaatselijke
beschikbaarheden, een wagen ter beschikking stellen uit dezelfde categorie als de verzekerde
wagen, maar maximaal uit de categorie B van de verhuurder. Wij betalen uw taxikosten terug die u
gemaakt heeft om de huurwagen op te halen of terug te brengen. U bent verplicht zich te houden
aan de algemene voorwaarden van de verhuurder van zodra de wagen u wordt overhandigd. De
kosten voor gebruik van dit voertuig na de gewaarborgde periode, de opgelopen boetes, de kosten
voor de brandstof, de tolkosten, de prijs van bijkomende verzekeringen en de vrijstelling van de
verzekering voor schade toegebracht aan het voertuig blijven voor uw rekening.
8° Terugbetaling van kosten
Wanneer wij u toestemming geven om zelf de kosten voor gewaarborgde prestaties voor te schieten,
worden deze kosten terugbetaald ten belope van het bedrag dat wij zelf hadden betaald
indien wij zelf de dienst hadden geleverd. Bedragen van minder dan 20 EUR worden niet terugbetaald,
behalve als zij op ons verzoek werden betaald.
9° Bijstand op aanvraag
Wanneer onze bijstand niet gewaarborgd is door het contract, aanvaarden wij onder bepaalde
voorwaarden onze mogelijkheden en ervaring ter beschikking te stellen om u te helpen. Alle kosten
zijn voor uw rekening. Gelieve ons te raadplegen.
10° Wettelijke verplichtingen
Voor de toepassing van de waarborg aanvaardt u de verplichtingen of beperkingen die voortvloeien
uit onze verplichting om de administratieve of hygiënische wetten en reglementen na te leven
van de landen waar wij tussenbeide komen.
1.7 Duur
1° Duur en einde van het contract
Het contract bestaat vanaf de handtekening van de voorafgetekende polis of de verzekeringsaanvraag
door de verzekeringsnemer. Het is onderschreven voor de duur die door de verzekeringsnemer
vermeld is in het document «Bijzondere voorwaarden». Het loopt ten einde na de
overeengekomen termijn, zonder stilzwijgende verlenging.
2° Inwerkingtreding van de waarborg
De waarborg treedt in werking op de datum die door de verzekeringsnemer in de bijzondere
voorwaarden van het contract of in de verzekeringsaanvraag vermeld is, voor zover de premie
ten laatste betaald is op de dag die deze datum voorafgaat. Bij niet vermelding van de datum van
inwerkingtreding door de verzekeringsnemer treedt de waarborg in werking om 0 uur op de dag
na deze waarop de premie betaald is.
1.8 Premies
De met taksen en bijdragen verhoogde premie is contant betaalbaar bij intekening. De premie
zal niet terugbetaald worden, noch geheel, noch gedeeltelijk, na de datum van inwerkingtreding.
1.9 Uw verplichtingen bij een bijstand
U verbindt zich ertoe:
-. ons zo spoedig mogelijk te bellen of op de hoogte te laten brengen, behalve bij overmacht, opdat
wij op optimale wijze de gevraagde bijstand kunnen regelen en u toelaten de gewaarborgde
kosten te maken;
-. ons alle elementen met betrekking tot het ondertekende contract te leveren;
-. akkoord te gaan met de oplossingen die wij voorstellen;
-. de verplichtingen na te leven die specifiek zijn voor de gevraagde prestaties en die in onderhavige
overeenkomst vermeld zijn;
8 9
-. onze vragen in verband met het zich voordoen van de verzekerde gebeurtenissen juist te
beantwoorden;
-. ons de eventuele andere verzekeringen gedetailleerd op te geven die hetzelfde voorwerp hebben
en dezelfde risico’s dekken als deze die gedekt zijn door onderhavig contract;
-. ons de originele bewijsstukken van uw gewaarborgde uitgaven te geven;
-. ons het ontvangstbewijs te overhandigen van uw aangifte van diefstal aan de overheid, indien
deze diefstal een gewaarborgde bijstand met zich brengt;
-. ons uw niet gebruikte vervoerbewijzen te geven wanneer wij uw repatriëring betaald hebben.
1.10 Het niet naleven van uw verplichtingen
Indien u een van de verplichtingen die in 1.9 vermeld zijn, niet naleeft, kunnen wij:
-. de verschuldigde prestatie verminderen of onze uitgaven terugvorderen, ten bedrage van ons nadeel;
-. de verschuldigde prestatie weigeren en de totale som van onze onkosten van u terugvorderen,
indien u met bedrieglijk opzet uw verplichtingen niet nagekomen bent.
Hoofdstuk 2. Bijstand aan personen in geval van
ziekte, lichamelijk ongeval, overlijden,
natuurrampen
Onder de voorwaarden van de overeenkomst zijn de prestaties van hoofdstuk 2 van toepassing
in geval van ziekte – lichamelijk ongeval – overlijden wanneer de verzekerde op verplaatsing is.
-. Onze prestaties mogen niet in de plaats komen van de tussenkomsten van de openbare hulpdiensten,
vooral niet in spoedgevallen.
-. Wanneer u tijdens de reis ziek of gewond bent, moet u eerst een beroep doen op de plaatselijke
hulpdiensten (ziekenwagen, ziekenhuis, dokter) en ons vervolgens de gegevens melden van de
dokter die u behandelt. U geeft aan onze dokters de toestemming om kennis te nemen van uw
medisch dossier.
-. In geval van ziekenhuisopname, dient u ons dezelfde dag nog te verwittigen of ten laatste binnen
de 48 uur.
-. Zodra wij op de hoogte gebracht zijn, neemt onze medische dienst contact op met de geneesheer.
Zonder voorafgaand medisch contact kunnen wij u niet vervoeren. Aan de hand van dit
contact worden de beslissingen genomen over de meest geschikte handelwijze.
-. Indien u dit wenst, kunnen wij u uitleggen of vertalen wat de plaatselijke geneesheer u gezegd
heeft, en op uw uitdrukkelijke aanvraag een familielid hierover inlichten.
Prestaties in geval van ziekte of lichamelijk ongeval
B/E 2.1 Bezoek in het ziekenhuis
Als u tijdens de reis zonder gezelschap in een ziekenhuis wordt opgenomen en de geneesheren
een opname voorschrijven van meer dan 5 dagen vóór uw vervoer of repatriëring, regelen en
betalen wij de heen- en terugreis van een in België woonachtig familielid om u in het ziekenhuis
te bezoeken.
Wanneer de verzekerde in het ziekenhuis een kind jonger dan 18 jaar is, geldt de minimumduur
van 5 dagen ziekenhuis niet en kunnen de vader en de moeder van het kind op dezelfde manier
naar het ziekenhuis reizen. De vervoerkosten zijn voor onze rekening.
In de twee hierboven beschreven gevallen, dragen wij bij in de hotelkosten van de bezoekers tot
een bedrag van 65 EUR, per kamer, per nacht. Deze waarborg is beperkt tot 500 EUR.
Enkel in het buitenland en als u vergezeld bent van een gezinslid, komen wij tussenbeide in diens verplaatsingskosten
om u te bezoeken in het ziekenhuis, en dit tot een bedrag van maximaal 250 EUR.
B/E 2.2 Terugkeer en begeleiding van de kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Deze prestatie geldt voor de verzekerde kinderen jonger dan 18 jaar die u vergezellen. Zij is van
toepassing wanneer u om medische redenen niet voor hen kan zorgen en geen enkele andere
verzekerde op hen kan letten en voor hen kan zorgen:
-. Wij regelen en betalen hun terugreis naar hun woonplaats in België door hen op onze kosten te
laten begeleiden door een hostess of een in België woonachtige persoon van uw keuze;
-. Wij betalen de hotelkosten (inclusief ontbijt) van de begeleider tot een bedrag van 125 EUR.
B/E 2.3 Afvaardiging van een dokter
Indien de geneesheren van Europ Assistance dat noodzakelijk achten, zal Europ Assistance medisch
of paramedisch personeel sturen, dat zal oordelen welke maatregelen moeten worden getroffen
en deze zal helpen organiseren.
B/E 2.4 Vervoer/repatriëring van de zieke of de gewonde
Wanneer de arts die u ter plaatse behandelt uw overbrenging naar een ander ziekenhuis en/of uw
repatriëring naar uw woonplaats aanbeveelt, passen wij de volgende regels toe:
1° Voor elk vervoer/repatriëring om medische redenen en onder de waarborg van de overeenkomst
is eerst de toestemming van onze medische afdeling vereist. Het medisch attest van de
geneesheer die u ter plaatse behandelt, volstaat op zich niet.
2° Zodra onze geneesheren besloten hebben u te vervoeren of te repatriëren, komen zij de datum
overeen, de vervoermiddelen en de eventuele medische begeleiding.
3° Wij regelen en betalen uw vervoer vanuit de instelling waar u zich bevindt. Dit transport gebeurt,
volgens de beslissingen van onze geneesheren en indien nodig onder voortdurend medisch
of paramedisch toezicht, tot uw woonplaats in België of tot een ziekenhuis dicht bij uw woning,
waar een bed voor u zal gereserveerd zijn. Enkel uw medisch belang en de geldende gezondheidsvoorzieningen
worden in aanmerking genomen bij het besluit tot vervoer, evenals het gekozen
middel voor dit vervoer en de eventuele keuze van het ziekenhuis.
De inlichtingen die de plaatselijke artsen of de behandelende arts ons verstrekken, helpen ons
de meest gepaste beslissingen te nemen. Het is echter uitdrukkelijk overeengekomen dat de
uiteindelijke beslissing voor de in uw medisch belang te nemen maatregelen bij onze geneesheren
ligt, om elk conflict van medische bevoegdheid te vermijden. Indien u weigert om de
beslissing te volgen die onze geneesheren als de meest geschikte beschouwen, ontslaat u ons
ook uitdrukkelijk van alle verantwoordelijkheden, met name in het geval van terugkeer op uw
eigen middelen of verergering van uw toestand. In afwijking van artikel 6.1, kan Europ Assistance,
voor de begunstigde die op een orgaantransplantatie wacht, op zijn aanvraag en op zijn
kosten, en indien de tijd het toelaat, zijn terugkeer regelen naar het ziekenhuis in België waar de
transplantatie zal plaatsvinden.
B/E 2.5 Begeleiding van de zieke of de gewonde
Wanneer wij u om medische redenen vervoeren, regelen en betalen wij de terugkeer van een
andere verzekerde die met u meereist om u tot op uw bestemming te vergezellen.
B/E 2.6 Terugkeer van de andere verzekerden
Als uw vervoer of repatriëring om medische redenen de andere verzekerden belet hun reis verder
te zetten op de oorspronkelijk geplande manier:
-. regelen en betalen wij hun terugkeer van de plaats van immobilisatie naar de woonplaats;
-. of betalen wij de voortzetting van hun reis, voor het bedrag dat wij voor hun terugkeer naar hun
woonplaats zouden hebben betaald.
B/E 2.7 Plaatsvervangend chauffeur
Wij sturen een plaatsvervangend chauffeur wanneer de verzekerde bestuurder tijdens een verplaatsing
het verzekerde voertuig niet meer kan besturen ten gevolge van een ziekte of verwondingen
en geen enkele andere verzekerde het stuur kan overnemen. Wij betalen het loon en de
reiskosten van de chauffeur, die het voertuig langs de kortste weg naar uw woonplaats moet
terugbrengen. De andere kosten van de terugreis (uw kosten voor hotel, restaurant, brandstof, tol,
onderhoud of reparatie van het voertuig,…) blijven voor uw rekening. Om deze prestatie te genieten,
moet het verzekerde voertuig rijklaar zijn en aan de wettelijke voorschriften voldoen. Indien
dit niet het geval is, kan de prestatie worden geweigerd.
B/E 2.8 Opsturen van brillen, protheses en geneesmiddelen
Indien u ter plaatse in het buitenland geen gelijksoortige bril, prothese of geneesmiddelen kunt
vinden of het equivalent ervan en indien deze onontbeerlijk is (zijn) en voorgeschreven door een
geneesheer, zullen wij ze op basis van uw aanwijzingen in België bestellen en ze u op de door ons
gekozen wijze opsturen. Wij betalen de verzendingskosten van deze voorwerpen. De aankoopprijs
ervan dient u ons terug te betalen. Deze prestatie is onderworpen aan de toestemming van onze
geneesheren en aan de plaatselijke wetgeving.
B/E 2.9 Doorgeven van dringende boodschappen
Wij geven op onze kosten uw dringende nationale of internationale boodschappen door naar
aanleiding van een ernstige gebeurtenis (ziekte, verwonding, lichamelijk ongeval). De inhoud van
de boodschap, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, is onderworpen aan de
Belgische en internationale wetgeving.
10 11
E 2.10 Terugbetaling van de in het buitenland gemaakte medische
kosten
E 2.10.1 Betaald in het buitenland
1° Voorwaarden voor aanvaarding
Onder voorbehoud van de in hoofdstuk 6 bepaalde uitsluitingen en van de in 2.10.1.2° voorziene
vrijstelling, dekt deze prestatie de verzorging die toegediend werd in het buitenland in een door
het contract gedekt land naar aanleiding van een in dit land overkomen ziekte of lichamelijk ongeval
van onverwachte aard en zonder gekende band met medische antecedenten.
-. Deze prestatie komt na de vergoedingen waarop u recht heeft voor dezelfde risico’s bij de Sociale
Zekerheid (verplichte verzekering en bijkomende verzekering van de ziekenfondsen) of enige
andere ziekteverzekering. Bijgevolg moet u voordien, zowel in België als in het buitenland, de
nodige stappen ondernemen om de terugbetalingen waarop u recht heeft, te verhalen.
-. Indien de verzekerden niet aangesloten zijn bij een ziekenfonds in België of een andere gelijkwaardige
ziekteverzekering of indien zij zich niet gevoegd hebben naar de reglementen van hun
ziekenfonds of ziekteverzekering (meer bepaald indien zij hun bijdrage niet betaald hebben),
blijft de tussenkomst van Europ Assistance voor alle medische kosten beperkt tot een maximumbedrag
van 2.500 EUR.
-. In geval van ziekenhuisopname moet u ons hiervan de dag zelf of ten laatste binnen 48 uur op
de hoogte brengen. De betaling van de kosten vervalt zodra uw repatriëring kan plaatshebben
en u deze om persoonlijke redenen weigert of de door ons voorgestelde repatriëringsdatum
doet uitstellen.
-. Voor de ambulante medische kosten dient u ons te verwittigen binnen de 4 dagen na het begin
van deze kosten. Voor deze kosten (verzorging en geneesmiddelen zonder ziekenhuisopname)
moet u ons een verslag bezorgen dat door de voorschrijvende geneesheer ter attentie van onze
artsen is opgesteld.
2° Gewaarborgd bedrag en gewaarborgde kosten
Wij betalen volgende kosten ten bedrage van 250.000 EUR per verzekerde persoon en per gebeurtenis,
na tussenkomst door uw ziekenfonds of uw ziekteverzekering:
-. medische en chirurgische erelonen;
-. door een arts voorgeschreven geneesmiddelen;
-. dringende tandverzorging ten gevolge van een lichamelijk ongeval of een acute aanval (met
uitsluiting van protheses) ten bedrage van 250 EUR per persoon;
-. kosten voor fysiotherapie, kinesitherapie en chiropractie voor zover deze zijn voorgeschreven
door een arts, ten bedrage van 250 EUR per persoon;
-. kosten voor ziekenhuisopname voor zover de patiënt onvervoerbaar wordt verklaard door onze
geneesheren;
-. kosten voor de ziekenwagen, ziekenslee of helikopter voor een plaatselijk traject, voorgeschreven
door een dokter;
Binnen de beperking van het gewaarborgde bedrag betalen wij het saldo van de medische kosten
terug na tussenkomst van uw ziekenfonds of ziekteverzekering, op voorlegging van hun originele
afrekening en een fotokopie van de facturen en rekeningen voor de kosten. Indien een tussenkomst
geweigerd wordt, vragen wij u een attest van de weigering en de oorspronkelijke bewijsstukken
van uw uitgaven;
Bij de terugbetaling zal een vrijstelling van 50 EUR per schadegeval worden afgetrokken.
3° Voorschot op de kosten voor de ziekenhuisopname
Op uw aanvraag, schieten wij u de gewaarborgde kosten aan het ziekenhuis voor. In dit geval
zullen wij u de door ons betaalde facturen toesturen. U moet deze aan uw ziekenfonds of ziekteverzekering
geven en ons het gedeelte van de vergoedingen dat u zal teruggestort worden,
terugbetalen.
E 2.10.2 Betaald in België als gevolg van een ongeval in het buitenland
Wij betalen tot een bedrag van 2.500 EUR de medische en hospitalisatiekosten gemaakt in België
als gevolg van een ongeval in het buitenland. Deze tussenkomst geldt slechts voor een ziekenhuisopname
in België van meer dan 48 uur binnen de maand die volgt op uw terugkeer. U dient Europ
Assistance onmiddellijk na het ongeval in het buitenland te verwittigen om te kunnen genieten van
deze dekking. Deze prestatie komt na uitputting van de vergoedingen waarop u recht heeft voor
dezelfde risico’s bij de Sociale Zekerheid of bij om het even welke andere verzekering.
E 2.11 Verlenging van het verblijf
Wij betalen de kosten voor een verlengd hotelverblijf op doktersvoorschrift, voor een globaal bedrag
van maximaal 500 EUR, voor de patiënt en een verzekerde persoon die de patiënt vergezelt,
indien de zieke of de gewonde de terugreis naar België niet kan aanvatten op de oorspronkelijk
voorziene datum.
E 2.12 Verbetering van uw verblijfsomstandigheden
Wij betalen de verbetering van uw logies op medisch voorschrift, ten gevolge van een ziekte of een
ongeval die geen ziekenhuisopname vereisen en dit ten bedrage van 500 EUR.
E 2.13 Opsporings- en reddingskosten in het gebergte
Indien u verloren bent in de bergen, betalen wij de opsporings- en reddingskosten in het gebergte
die worden aangegaan om het leven of de fysieke integriteit van de verzekerden veilig te stellen,
tot een bedrag van 5.000 EUR, op voorwaarde dat de redding resulteert uit een beslissing van de
bevoegde plaatselijke overheid of van officiële hulpdiensten.
Prestaties in geval van overlijden
B/E 2.14 Bijstand bij overlijden
B 1. Overlijden in België
-. Wanneer een verzekerde in België op de heen- of terugweg grens/thuis overlijdt, regelen en
betalen wij het vervoer van het stoffelijk overschot van het zieken- of het lijkenhuis naar de door
de familie in België opgegeven plaats, met uitsluiting van alle andere begrafeniskosten.
-. Wanneer dit overlijden andere begeleidende verzekerden belet op de oorspronkelijk geplande
manier hun reis voort te zetten, regelen en betalen wij hun terugkeer naar huis.
-. Indien de overleden persoon het verzekerde voertuig bestuurde, sturen wij een plaatsvervangend
chauffeur om het voertuig naar huis terug te brengen, onder dezelfde voorwaarden als in 2.7.
E 2. Overlijden in het buitenland
Wanneer een verzekerde overlijdt in het buitenland, regelen en betalen wij het vervoer van het
stoffelijk overschot van het zieken- of het lijkenhuis naar de door de familie in België aangeduide
plaats. Wij betalen eveneens:
-. de kosten voor de post-mortembehandeling en het kisten;
-. de kosten voor de lijkkist tot een bedrag van 620 EUR.
De andere kosten, meer bepaald de kosten voor de rouwdienst en de begrafenis of crematie, blijven
voor rekening van de familie. Wanneer de verzekerde ter plaatse in het buitenland begraven
of verast wordt, betalen wij volgende kosten ten bedrage van het geheel van de onkosten die wij
zouden hebben uitgegeven overeenkomstig de vorige paragraaf:
-. de kosten voor de post-mortembehandeling en het kisten;
-. de kosten voor de lijkkist of de urne, tot een bedrag van 620 EUR;
-. de kosten voor het vervoer ter plaatse van het stoffelijk overschot met uitsluiting van de kosten
voor de rouwdienst en de begrafenis of crematie;
-. de repatriëringskosten van de urne;
-. een vervoerbewijs heen en terug voor een familielid, om zich ter plaatse te begeven;
-. de hotelkosten van deze persoon ter plaatse tot een bedrag van 200 EUR.
Wanneer dit overlijden de andere begeleidende verzekerden belet op de oorspronkelijk geplande
manier naar België terug te komen, regelen en betalen wij hun terugreis naar huis. Indien de in het
buitenland overleden persoon het verzekerde voertuig bestuurde, sturen wij een plaatsvervangend
chauffeur om het voertuig naar huis terug te brengen, onder dezelfde voorwaarden als in 2.7.
E 2.15 Psychologische bijstand na trauma
Als u tijdens uw reis in het buitenland het slachtoffer bent van een ernstige psychologische shock
zoals een verkeersongeval, een overval, een carjacking of een homejacking, regelen en betalen wij
na instemming van onze geneesheer de eerste gesprekssessies in België met een door ons erkend
gespecialiseerd psycholoog die is aangewezen door onze raadgevend geneesheer (maximaal 5
sessies): de psycholoog zal binnen 24 uur na uw eerste oproep contact met u opnemen om de eerste
afspraak te maken.Als u nog op reis bent in het buitenland, worden de gesprekken telefonisch
gevoerd. Indien u op ons geen beroep deed voor de organisatie van psychologische bijstand, is
onze financiële tussenkomst beperkt tot 250 EUR.
E. 2.16 Bijstand bij natuurrampen
E 2.16.1 Definitie
Een natuurramp is een plotselinge gebeurtenis van natuurlijke oorsprong met gevolgen op grote schaal.
Natuurrampen zijn gebeurtenissen met oorzaken vanuit de atmosfeer of de aarde en met gevolgen
voor de aarde: overstromingen, vloedgolven, uitdroging en uitzetting van de grond (extreme
droogte), aardbevingen, bergstortingen, vulkaanuitbarstingen, aardverschuivingen en grondverzakkingen
evenals de evenementen die hier rechtstreeks uit volgen.
E. 2.16.2 Verlenging verblijf verzekerden in het buitenland
U bent in het buitenland en kan ten gevolge van overmacht vanwege een natuurramp de voortzetting
van uw reis of uw terugreis naar België niet aanvangen op de initieel voorziene datum.
Europ Assistance neemt in dat geval de kosten op zich voor de verlenging van het verblijf van de
verzekerden die ter plaatse zijn. Volgende noodzakelijke kosten worden vergoed: logies, ontbijt en
transport van en naar de luchthaven of treinstation tot max. 150 EUR alle taksen inbegrepen (ati)
12 13
per dag voor de eerste verzekerde begunstigde en max. 50 EUR ati per dag per bijkomende andere
verzekerde, en dit met een maximum van 5 dagen per gedekte gebeurtenis, op vertoon van de
originele bewijsstukken. De verzekerden dienen de volgende stappen te ondernemen om recht te
hebben op tussenkomst van Europ Assistance:
-. de verzekerden dienen eerst contact op te nemen met de reisorganisator of met de transportmaatschappij
(vliegtuig, trein, boot) die bepaalde verplichtingen hebben tegenover hun klanten.
-. Europ Assistance komt tussen in de gefactureerde kosten wanneer de reisorganisator of de transportmaatschappij
(vliegtuig, trein, boot) geen verplichtingen tot terugbetaling hebben tegenover
de verzekerden of wanneer dat bedrag ontoereikend is om de gemaakte kosten te dekken.
-. de verzekerden dienen hiervoor de nodige originele bewijsstukken aan Europ Assistance over te
maken.
Hoofdstuk 3. Reisbijstand
E 3.1 Repatriëring van de bagage
Voor elk geval van repatriëring van de verzekerde voorzien in de onderschreven bijstandsovereenkomst,
regelt en betaalt Europ Assistance de transportkosten voor de bagage van de verzekerde
naar diens woonplaats.
E 3.2 Repatriëring van de huisdieren (honden en katten)
Wanneer wij uw terugkeer naar huis betalen in het kader van de bijstandsovereenkomst, regelen
en betalen wij eveneens het transport voor uw huisdieren (honden en katten). De kosten voor quarantaine
en/of dierengeneeskunde opgelegd door het reglement in voege voor het internationaal
transport van dieren, blijven evenwel voor uw rekening.
E 3.3 Verlies of diefstal van reisdocumenten en vervoerbewijzen in
het buitenland
Bij verlies of diefstal van reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, enz.) in het buitenland,
moet u zich allereerst tot de dichtstbijzijnde Belgische ambassade of consulaire vertegenwoordiging
wenden. Wij bezorgen u daarvan het adres.
Wij betalen u de vervoerkosten en administratieve kosten terug die u in het buitenland hebt gemaakt
naar aanleiding van het verlies of de diefstal van uw reisdocumenten tot maximum 125 EUR.
Bij verlies of diefstal van cheques, bankkaarten of kredietkaarten komen wij op uw aanvraag tussenbeide
bij de financiële instellingen om de noodzakelijke beschermingsmaatregelen te doen
toepassen. Bij verlies of diefstal van uw vervoerbewijzen bezorgen wij u de nodige nieuwe vervoerbewijzen
om uw reis verder te zetten, zodra u ons op de manier van uw keuze met de tegenwaarde
ervan gecrediteerd heeft. Indien u uw reisdocumenten of vervoerbewijzen vergeet in uw woning,
laten wij u deze ter plaatse bezorgen.
E 3.4 Verlies of diefstal van bagage
Wij regelen en betalen het opsturen van een koffer met persoonlijke voorwerpen. Deze bagage
dient ons bezorgd te worden door de persoon van uw keuze.
E 3.5 Vervroegde terugkeer wegens ziekenhuisopname in België van
een familielid
Iemand van uw familie (uw echtgeno(o)t(e), vader, moeder, kind, broer, zus, grootouders, kleinkind,
schoonouder, schoonbroer, schoonzus, schoondochter, schoonzoon, stiefkind, stiefbroer, stiefzus)
wordt in België opgenomen in een ziekenhuis terwijl u op verplaatsing bent. Indien de behandelende
geneesheer ons verzekert dat deze ziekenhuisopname meer dan 5 dagen zal bedragen,
dat ze van onverwachte aard is en dat de ernst van de gezondheidstoestand van de patiënt uw
aanwezigheid rechtvaardigt, regelen en betalen wij uw terugkeer. U dient ons een medisch getuigschrift
te overhandigen.
Indien uw zoon of dochter van minder dan 18 jaar voor meer dan 48 uur is opgenomen in een
ziekenhuis in België, dan regelen en betalen wij uw onmiddellijke terugreis.
E 3.6 Vervroegde terugkeer wegens overlijden van een familielid
Iemand van uw familie (uw echtgeno(o)t(e), vader, moeder, kind, broer, zus, grootouders, kleinkind,
schoonouder, schoonbroer, schoonzus, schoondochter, schoonzoon, stiefkind, stiefbroer, stiefzus)
overlijdt plotseling terwijl u op reis bent. Om u in staat te stellen de rouwdienst in België bij te
wonen en eventueel te regelen, betalen wij:
-. uw terugreis;
-. als u het verzekerde voertuig ter plaatse moet achterlaten, sturen wij een chauffeur om het
onder dezelfde omstandigheden als in 2.7 naar de woonplaats terug te brengen.
Deze prestatie zal u niet worden toegekend indien u definitief terugkeert met uw eigen wagen.
U dient ons een overlijdensattest van de gemeente op te sturen dat de verwantschap aantoont.
E 3.7 Vervroegde terugreis wegens zware schade aan de woning
Wanneer uw woning of tweede verblijf in België zware schade opgelopen heeft ten gevolge van een
brand, waterschade, storm, ontploffing of implosie, diefstal door middel van braak, regelen en betalen
wij uw vervoer om u naar uw woonplaats te laten terugkeren. U dient ons zo snel mogelijk het bewijs
van de schade te overhandigen en in geval van diefstal, een kopie van de aangifte aan de politie.
E 3.8 Terbeschikkingstelling van geld in het buitenland
Indien u op onze bijstand een beroep gedaan heeft voor een ziekte – ongeval – pech of diefstal – in
het buitenland, kunnen wij u snel het bedrag dat u nodig heeft (max. 2.500 EUR) in deviezen ter
beschikking stellen, op voorwaarde dat het gelijkwaardige te transfereren bedrag ons tevoren in
EUR in België is overhandigd door het middel van uw keuze. U krijgt een ontvangstbewijs van deze
afgifte. Indien de gevraagde transfer niet uitgevoerd is, zal de overhandigde som u terugbetaald
worden binnen 15 dagen na afgifte.
E 3.9 Taalhulp
Wanneer u in het buitenland recht heeft op een gewaarborgde prestatie voor een verzekerde
gebeurtenis, helpen onze diensten of onze correspondenten u indien u ernstige problemen ondervindt
om de plaatselijke taal te verstaan.
B/E 3.10 Bijstand voor de fiets en de bromfiets (-125cm3)
Zonder in de bijzondere voorwaarden van het contract vermeld te zijn, genieten de fiets en de
bromfiets van minder dan 125 cm3 van de verzekerde de volgende prestaties:
1° Technische bijstand
In geval van mechanische problemen sturen wij u de nodige onderdelen op, op dezelfde wijze
en onder dezelfde voorwaarden als vermeld in 4.7. Deze prestatie geldt uitsluitend in de landen
van zone 1.
2° Vervoer of repatriëring
Wanneer wij uw terugkeer naar huis betalen onder de in hoofdstuk 2 en 3 vermelde voorwaarden,
brengen wij ook op onze kosten uw fiets of bromfiets van minder dan 125 cm3 terug. Deze prestatie
geldt in de landen van zone 1 en 2.
E 3.11 Bijstand bij gerechtelijke vervolgingen in het buitenland
Wanneer u in het buitenland gerechtelijk vervolgd wordt ingevolge een ongeval in het buitenland:
-. schieten wij u het bedrag voor van de door de overheid geëiste borgtocht tot een bedrag van
12.500 EUR per vervolgde verzekerde. Voor de toepassing van deze prestatie vragen wij u een
eensluidend gewaarmerkt afschrift van de beslissing van de overheid;
-. schieten wij u het ereloon voor van een advocaat die u vrij kan kiezen in het buitenland, tot een
bedrag van 1.250 EUR. Wij dragen niet bij in de gerechtelijke gevolgen in België van een in het
buitenland tegen u ingestelde vervolging.
Voor de terugbetaling ervan geven wij u 3 maanden de tijd vanaf de dag van het voorschot.
Wanneer de overheid de borgtocht vóór deze termijn aan u terugbetaalt, dient het bedrag ervan
onmiddellijk aan ons te worden overgemaakt.
Optie voertuig(en)
Hoofdstuk 4. Bijstand voor het voertuig en voor de
geïmmobiliseerde passagiers in geval
van defect, lichamelijk ongeval of
diefstal van het voertuig
Dit hoofdstuk is van toepassing voor zover de bijzondere voorwaarden van het tijdelijk bijstandscontract
de ondertekening van deze optionele verzekering vermelden. Onder de voorwaarden
van de overeenkomst zijn de prestaties van hoofdstuk 4 van toepassing wanneer het verzekerde
voertuig en de verzekerde passagiers op een rijweg of in een garage geïmmobiliseerd zijn in geval
van defect, schade aan het voertuig door een ongeval of door vandalisme, diefstal van het voertuig
of een diefstalpoging.
14 15
B 4.1 Pechverhelping – sleepdienst – vervoer van het voertuig in
België
1° Voor het in België geïmmobiliseerde voertuig regelen en betalen wij het ter plaatse sturen van
een plaatselijke pechverhelper en indien nodig het slepen van het voertuig:
-. hetzij naar de dichtstbijzijnde garage indien het voertuig kan worden hersteld binnen 2 uur na
aankomst van de pechverhelper;
-. en indien dit niet mogelijk is, zijn vervoer naar de garage die u ons aanwijst in België.
Indien de pechverhelping-sleepdienst niet door ons is geregeld, betalen wij u de kosten ervan
terug (op basis van de voldane facturen) tot een bedrag van 250 EUR. De prijs van de onderdelen
en de herstellingskosten blijven voor uw rekening.
Indien de immobilisatie van het voertuig te wijten is aan een ongeval, u niet in staat bent geweest
om contact met ons op te nemen en de pechverhelping-sleepdienst bijgevolg niet door ons kon
geregeld worden, betalen wij de kosten terug van de pechverhelping-sleepdienst;
2° Wij regelen en betalen het vervoer van de geïmmobiliseerde verzekerden naar de plaats waar
het voertuig is heengebracht of naar hun woonplaats.
E 4.2 Pechverhelping – sleepdienst in het buitenland
Indien het verzekerde voertuig geïmmobiliseerd is in het buitenland in geval van pech regelen en
betalen wij het ter plaatse sturen van een plaatselijke pechverhelper en, indien nodig, het slepen
van het voertuig naar de dichtstbijzijnde garage.
Wij betalen u, indien de pechverhelping-sleepdienst niet door ons geregeld is, de kosten ervan
terug (op basis van de voldane facturen) tot een bedrag van 250 EUR op basis van de gekwiteerde
facturen. De geleverde onderdelen en de herstellingen blijven voor uw rekening.
Indien de immobilisatie van het voertuig te wijten is aan een ongeval in het buitenland, u niet in
staat bent geweest om contact met ons op te nemen en de pechverhelping-sleepdienst bijgevolg
niet door ons kon geregeld worden, betalen wij de in het buitenland gemaakte kosten terug van
de pechverhelping-sleepdienst.
Wij brengen de geïmmobiliseerde inzittenden op onze kosten naar de garage waarheen het voertuig
gebracht is.
B/E 4.3 Pechverhelping bij brandstofpech of verkeerde brandstof
Indien uw voertuig geïmmobiliseerd is wegens gebrek aan brandstof, dan regelen en betalen wij
het sturen van een plaatselijke pechverhelper die u zal helpen om het dichtstbijzijnde servicestation
te bereiken. De kosten voor de brandstof blijven voor uw rekening. Is uw voertuig geïmmobiliseerd
wegens het gebruik van de verkeerde brandstof, dan zal de gestuurde pechverhelper u naar
de dichtstbijzijnde garage brengen. Alle werken die hier uit voortvloeien blijven voor uw rekening.
B/E 4.4 Pechverhelping bij lekke band
Indien uw voertuig geïmmobiliseerd is wegens een lekke band en u niet in staat bent het reservewiel
te plaatsen, regelen en betalen wij het sturen van een plaatselijke pechverhelper om u te
helpen. Wij zijn niet verplicht om deze kosten voor onze rekening te nemen indien u niet over het
door de fabrikant voorziene reservewiel beschikt of indien het in slechte staat is. Indien u meerdere
lekke banden heeft, regelen en betalen wij het vervoer van het verzekerde voertuig naar de
dichtstbijzijnde garage of bandencenter.
B/E 4.5 Pechverhelping voor het openen van de autodeur
Indien de wagen afgesloten is met de sleutels binnenin, regelen en betalen wij het sturen van een
pechverhelper. Deze zal, op uw schriftelijke aanvraag, op vertoon van uw identiteitspapieren en
in uw aanwezigheid, de deuren openen. De pechverhelper is niet verplicht dit te doen als er risico
op schade is of als het systeem het niet toelaat. In dat geval zal hij, in België, uw auto naar uw
vertrouwde garage voeren of, in het buitenland, naar de dichtstbijzijnde verdeler van uw automerk.
Als een dubbel van de sleutels beschikbaar en toegankelijk is, zorgen wij ervoor om ze u te laten
brengen.
B/E 4.6 Onderkomen en vervoer van de verzekerden in afwachting
van de herstellingen
Wanneer u uw voertuig ter plaatse laat herstellen en de werken de dag zelf niet meer beëindigd
zijn, dragen wij bij in de totale kosten van de verderzetting van de reis (vervoer- en hotellkosten)
en van de terugkeer naar de garage ten bedrage van maximum 500 EUR voor alle verzekerde
passagiers samen. Om deze prestatie te genieten, moet u ons de originele factuur van de voldane
gewaarborgde uitgaven en een kopie van de factuur voor de herstellingen bezorgen. Zodra deze
instemming verkregen is, blijft u deze bijstand genieten, zelfs indien achteraf zou blijken dat uw
voertuig ter plaatse niet kon worden hersteld.
B/E 4.7 Opsturen van onderdelen
Wij zoeken en sturen u op onze kosten de onderdelen die nodig zijn voor de goede werking van
het verzekerde voertuig, wanneer de garagehouder ze in zijn streek niet kan vinden. Wij schieten
de prijs van de onderdelen voor. U dient ons dit bedrag terug te betalen binnen de 3 weken na
onze aanvraag tot betaling op basis van de prijs inclusief belastingen die voor particulieren geldt
in het land waar wij ze hebben aangekocht. De niet beschikbaarheid van de onderdelen in België
en het stopzetten van de fabricage ervan door de constructeur vormen een geval van overmacht
dat het nakomen van deze verbintenis kan vertragen of onmogelijk maken.
E 4.8 Repatriëring van het voertuig dat langer dan 2 dagen in het
buitenland geïmmobiliseerd is
Als het verzekerde voertuig in het buitenland geïmmobiliseerd is en ter plaatse niet kan hersteld
worden binnen de 2 dagen na uw immobilisatie, kiest u één van de hierna volgende prestaties:
-. Ofwel repatriëren wij op onze kosten uw verzekerd voertuig naar de garage die u in de buurt van
uw woonplaats in België aangewezen heeft. Indien het onmogelijk is het verzekerde voertuig in
de aangeduide garage achter te laten, kiezen wij een andere garage in de buurt. De begunstigde
dient zijn bagage mee te nemen en niets in het voertuig achter te laten. Europ Assistance is niet
aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van bagage, materiaal en persoonlijke voorwerpen
die achtergelaten werden in de wagen.
-. Ofwel verkiest u het voertuig ter plaatse te laten herstellen zonder op het einde van de herstellingen
te wachten: dan stellen wij een vervoerbewijs tot uw beschikking om het na de herstelling
zelf te gaan ophalen. Indien nodig betalen wij een hotel voor één nacht, ontbijt inbegrepen,
ten bedrage van 65 EUR of sturen wij u op uw aanvraag een chauffeur volgens de voorwaarden
voorzien in 2.7.
-. Ofwel besluit u het wrak van uw voertuig ter plaatse achter te laten: dan zorgen wij voor de formaliteiten
bij de legale achterlating ervan en betalen wij de bewakingskosten vóór achterlating
gedurende maximaal 10 dagen.
E 4.9 Repatriëring van de verzekerden die langer dan 2 dagen in het
buitenland geïmmobiliseerd zijn
Indien het verzekerde voertuig in het buitenland gestolen is of indien het één van de in 4.8 vermelde
prestaties geniet, repatriëren wij u volgens de hierna volgende mogelijkheden:
1° Ofwel wilt u meteen naar België terugkeren: dan regelen en betalen wij uw terugkeer naar huis
vanaf de plaats waar u zich bevindt.
2° Ofwel wilt u uw reis verderzetten en nadien naar huis terugkeren:
-. wij dragen bij in de kosten van de verderzetting van de reis zoals vermeld in punt B/E 4.6;
-. voor uw terugkeer naar de woonplaats regelen en betalen wij vanaf de plaats waar u zich bevindt
in een land uit de zone 1.
3° Wij behouden ons het recht voor om u een huurwagen te bezorgen. Wanneer wij hiervoor
opteren, betalen wij de huurprijs voor maximaal 3 dagen; deze prijs mag niet meer bedragen dan
de kosten van het vervoer van de verzekerde passagiers zoals hierboven beschreven.
B/E 4.10 Bijstandsverlening bij diefstal van het voertuig
Deze prestatie is van toepassing wanneer het verzekerde voertuig gestolen wordt tijdens een reis
van de verzekerde met zijn voertuig.
1° Voor de geïmmobiliseerde verzekerden:
-. Wanneer het voertuig beschadigd wordt teruggevonden en u ter plaatse het einde van de herstellingen
afwacht: lees de in 4.6 vermelde prestatie (Onderkomen en vervoer);
-. Wanneer het voertuig niet teruggevonden is, regelen en betalen wij uw terugkeer naar huis. Zie
4.9 voor een repatriëring vanuit het buitenland.
2° Voor het voertuig na een diefstal teruggevonden in een land van zone 1 (zie 1.4) :
-. Als uw voertuig rijklaar wordt teruggevonden en u niet meer ter plaatse bent om het op te halen,
bezorgen wij u een vervoerbewijs om het te gaan halen. Indien nodig betalen wij een hotel
voor één nacht, ontbijt inbegrepen, ten bedrage van 65 EUR of sturen wij op uw aanvraag een
chauffeur volgens de voorwaarden voorzien in 2.7;
-. Wanneer uw voertuig defect of beschadigd wordt teruggevonden, passen wij de regels toe die
voor dergelijk geval in dit hoofdstuk voorzien zijn: pechverhelping-sleepdienst, opsturen van
onderdelen, repatriëring, bewaking.
B/E 4.11 Bewakingskosten voor het voertuig
Wanneer wij het verzekerde voertuig vervoeren of repatriëren, betalen wij de bewakingskosten
ervan vanaf de dag van het verzoek om vervoer tot de dag waarop het door onze transporteur
wordt opgehaald, tot een maximum van 10 dagen.
16 17
B/E 4.12 Bijstand voor de aanhangwagen
Voor de verzekerde aanhangwagen (caravan, aanhangwagen voor de bagage, campingcar), die
tijdens de reis door het verzekerde voertuig wordt getrokken, passen wij naargelang de omstandigheden
de volgende regels toe:
-. Wij slepen, vervoeren of repatriëren uw aanhangwagen in alle gevallen waarin wij het trekvoertuig
moeten vervoeren of repatriëren.
-. Wij handelen op dezelfde wijze wanneer het trekvoertuig gestolen is of wanneer u beslist het
wrak van het voertuig ter plaatse achter te laten.
-. In geval van pech, ongeval of diefstal van de aanhangwagen, geniet deze laatste dezelfde prestaties
als deze waarin is voorzien voor het trekvoertuig (pechverhelping – sleepdienst – opsturen
van onderdelen – vervoer/repatriëring - bewaking). Wanneer de aanhangwagen na een diefstal
rijklaar wordt teruggevonden in een land uit zone 1 (zie 1.4), en u niet meer ter plaatse bent om
deze op te halen, betalen wij u volgende kosten terug:
-. uw brandstof- en tolkosten om de aanhangwagen te gaan halen;
-. indien nodig, de hotelkosten voor één nacht, ontbijt inbegrepen, ten bedrage van 65 EUR.
Wij handelen op dezelfde wijze wanneer u de aanhangwagen ter plaatse heeft laten herstellen
zonder het einde van de herstellingen af te wachten.
B/E 4.13 Vervoer/repatriëring van een plezierboot
Wij regelen en betalen het vervoer/de repatriëring van een plezierboot uit een land van zone 1 (zie
1.4) onder de volgende voorwaarden en omstandigheden.
1° Voorwaarden
-. Indien de afmetingen van de boot niet meer bedragen dan 6 m lang, 2,5 m breed en 2 m hoog;
-. Indien de aanhangwagen voor de boot technisch en wettelijk in staat is deze te dragen;
-. Indien de aanhangwagen voor de boot niet voldoet aan deze voorwaarde of indien hij gestolen
is, kunnen wij uw boot slechts vervoeren indien u ons ter plaatse een vervangende aanhangwagen
ter beschikking stelt.
2° Omstandigheden
-. Wanneer u door onze zorgen vervoerd of gerepatrieerd wordt om medische redenen die u verhinderen
het trekvoertuig te besturen, en indien geen enkele andere verzekerde die u begeleidt,
het voertuig in uw plaats kan besturen;
-. Wanneer de aanhangwagen voor de boot of het trekvoertuig vervoerd of gerepatrieerd worden
door onze zorgen;
-. In geval van diefstal van het trekvoertuig of wanneer u het wrak van het verzekerde voertuig ter
plaatse achterlaat.
Hoofdstuk 5. Informatie
De verzekerden genieten, uitsluitend in België, de volgende prestaties.
Informatie
Onze informatiedienst is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 20 uur en geeft
inlichtingen die uitsluitend telefonisch en verstrekt worden. Medische informatie is 24 uur per dag
beschikbaar en worden telefonisch of per e-mail verkregen en verstrekt. Sommige vragen kunnen
niet onmiddellijk worden beantwoord. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor
het gebruik dat de verzekerden maken van de antwoorden.
5.1 Reisinformatie
Alvorens naar het buitenland te vertrekken, kunt u onze Informatiedienst raadplegen. Deze dienst
zal u helpen bij de praktische regeling van uw reis.
Wij geven u informatie over: visa en administratieve formaliteiten vóór en tijdens de reis voor
de personen en de voertuigen, verplichte of aan te bevelen inentingen, hygiënische en medische
voorzorgsmaatregelen naargelang het te bezoeken land, verplichte formaliteiten voor de
huisdieren die u mee wenst te nemen, douanevoorschriften voor privé-gebruik, de gegevens van
de buitenlandse consulaten en toeristische vertegenwoordigingen in België en van de Belgische
consulaten in het buitenland, het klimaat en de mee te nemen kleding, de feestdagen, het uurverschil,
de reisomstandigheden, vervoermiddelen (lucht, zee, weg), hotels, de wisselkoersen, de
reistrajecten, de voornaamste bezienswaardigheden van het gekozen land.
Hoofdstuk 6. Uitsluitingen en beperkingen
6.1 Zijn uitgesloten van de waarborg
-. incidenten of ongevallen tijdens wedstrijden voor motorvoertuigen (races, competities, rally’s,
raids) waaraan u deelneemt als mededinger of diens assistent;
-. de in België gestelde diagnoses en bevolen behandelingen;
-. medische, paramedische, chirurgische, farmaceutische en ziekenhuiskosten voor in België ontvangen
verzorging, al dan niet het gevolg van een in het buitenland opgelopen ziekte of ongeval;
-. kosten van brillen, contactlenzen, medische apparatuur en de aankopen of herstellingen van
protheses;
-. kosten voor medische check-ups; periodieke controle- of observatieonderzoeken alsook de preventieve
geneeskunde;
-. gezondheidskuren, verblijven en behandelingen voor herstel, revalidatie en fysiotherapie, behalve
voor de in 2.10.1.2° bedoelde kosten;
-. esthetische behandelingen, dieetbehandelingen en alle door het RIZIV niet erkende diagnoseen
behandelingskosten (homeopathie, acupunctuur, chiropractie);
-. vaccins en inentingen;
-. ziekenwagenkosten in België behalve voor de in 2.4 bedoelde gevallen;
-. repatriëring voor goedaardige aandoeningen of verwondingen die ter plaatse kunnen worden
behandeld en die u niet beletten uw verplaatsing of uw verblijf voort te zetten;
-. depressies en geestesziekten, behalve als ze zich voor het eerst manifesteren;
-. pathologische toestanden die vóór het vertrek bekend waren;
-. terugval of verergering van een ziekte of van een pathologische toestand die reeds vóór het
vertrek was gebleken;
-. repatriëring voor een orgaantransplantatie;
-. aandoeningen of gebeurtenissen die een gevolg zijn van (1) het gebruik van alcohol, voor zover
het alcoholgehalte in het bloed van de betrokkene 1,2 gram/liter bloed overstijgt, zonder dat
het gebruik van alcohol de enige oorzaak van de aandoening of gebeurtenis moet zijn, of (2)
van een acuut of chronisch gebruik van drugs of elke andere stof die niet voorgeschreven werd
door een geneesheer en die het gedrag wijzigt;
-. toestanden die het gevolg zijn van een zelfmoordpoging;
-. de zwangerschap van meer dan 28 weken voor vliegtuigreizen, met uitzondering van deze
waarvoor een schriftelijke goedkeuring werd verleend door de (behandelende) gynaecoloog en
bevestigd werd door de geneesheer van de betrokken luchtvaartmaatschappij (en dit met het
oog op het welzijn van de moeder en het ongeboren kind);
-. immobilisatie van het voertuig voor onderhoudswerkzaamheden; - herhaalde defecten als gevolg
van het niet herstellen van het voertuig (bijvoorbeeld defecte accu) na een eerste optreden van ons;
-. douanerechten;
-. de prijs van vervangstukken, onderhoudskosten van het voertuig, herstellingskosten van welke
aard ook;
-. brandstof-, smeer- en tolkosten, behalve indien in huidige overeenkomst anders wordt bepaald;
-. de diagnosekosten door de garagist en de kosten voor de demontage;
-. signalisatiekosten (dit zijn alle extra kosten die nodig zijn om een plaats van een ongeval of van
een autopech aan te geven voor andere weggebruikers zoals een signalisatiewagen, verlichtingspanelen,
…);
-. kosten voor maaltijden en dranken;
-. gebeurtenissen voortvloeiend uit de gevolgen van een kernongeval of van terrorisme;
-. de kosten of schade i.v.m. een andere dan in de overeenkomst vermelde diefstal;
-. en, in het algemeen, alle niet uitdrukkelijk in de overeenkomst vermelde kosten.
6.2 Uitzonderlijke omstandigheden
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen, nalatigheden of belemmeringen
in de bijstandsverlening indien ze ons niet toegeschreven kunnen worden of wanneer ze het gevolg
zijn van een geval van overmacht.
Hoofdstuk 7. Rechtssysteem
7.1 Subrogatie
De verzekeraar treedt in uw rechten en rechtsvorderingen die rechtstreeks verband houden met
een door ons verleende prestatie, tegen elke derde en dit ten belope van het bedrag van zijn
uitgaven. Behalve in geval van kwaad opzet hebben wij geen verhaal op uw descendenten, ascendenten,
partner, aanverwanten in rechte lijn, personen die met u onder één dak wonen, uw gasten
en de leden van uw huispersoneel. Wij kunnen echter wel verhaal uitoefenen op deze personen
voor zover hun aansprakelijkheid werkelijk gedekt is door een verzekeringscontract.
7.2 Schulderkenning
U verbindt zich ertoe ons binnen een maand de kosten terug te betalen voor de prestaties die
niet gewaarborgd worden door de overeenkomst en die wij u toegezegd hebben als voorschot.
7.3 Verjaring
Alle handelingen die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien, verjaren 3 jaar na de gebeurte18
19
nis die er aanleiding toe gaf.
7.4 Rechtsmacht
Alle geschillen over onderhavige overeenkomst worden uitsluitend door de bevoegde Belgische
rechtbanken beslecht.
7.5 Contractwet
Onderhavig contract valt onder de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (B.S. 30
april 2014).
7.6 Klachten
Elke klacht met betrekking tot de overeenkomst kan worden gericht aan:
-. Europ Assistance Belgium NV ter attentie van de Complaints Officer, Triomflaan 172 te 1160
Brussel (complaints@europ-assistance.be), Tel.: 02/541.90.48 van maandag tot donderdag van
10u tot 12u en van 14u tot 16u. of
-. De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.
as), onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringsnemer om een rechtsvordering in te
stellen.
7.7 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
7.7.1 Algemene bepalingen
Elke persoon van wie de persoonsgegevens worden verzameld of geregistreerd door de verzekeraar
wordt ingelicht over onderstaande punten, zoals voorzien in de wet van 8 december
1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van
persoonsgegevens:
-. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Europ Assistance N.V., met hoofdzetel in
B-1160 Brussel, Triomflaan 172;
-. De verwerking van persoonsgegevens heeft tot doel de verzekeringsnemer, de verzekerden en
de begunstigden te identificeren in het kader van het beheer van de overeenkomsten, met inbegrip
van het beheer van de verzekeringen, kostenbeheer, de afwikkeling van de verwerking en
het beheer van eventuele geschillen. De persoonsgegevens worden bovendien verzameld voor
statistische doeleinden en kwaliteitscontrole, die de verzekeraar in staat stellen deze gegevens te
analyseren met het oog op evaluatie en optimalisatie van zijn diensten aan de klanten;
-. De persoonsgegevens van de verzekeringsnemer worden eveneens gebruikt om hem op de
hoogte te houden van nieuwe producten en/of diensten van Europ Assistance (direct marketing);
-. Behalve voor de hierboven beschreven doelen zal Europ Assistance in geen geval persoonsgegevens
communiceren aan derden. Indien het voor de uitvoering van een van de hierboven
beschreven doelen van verwerking noodzakelijk is dat bepaalde van uw persoonsgegevens
buiten de Europese Unie worden overgemaakt, zal Europ Assistance met de geadresseerden van
de informatie de nodige contractuele maatregelen nemen om de verwerking van de informatie
door deze derde te beveiligen tenzij dit niet verplicht of toegestaan is door de wet (met strikte
naleving van de wettelijke bepalingen).
-. Elke persoon die zijn identiteit bewijst (bijvoorbeeld door een kopie van de voorkant van zijn
identiteitskaart) heeft het recht op inzage in de gegevens die over hem worden bewaard in de
bestanden van Europ Assistance, en heeft het recht de rechtzetting van zijn persoonsgegevens
te eisen indien deze incorrect zijn. Tenslotte heeft de verzekeringsnemer het recht om zich kosteloos
te verzetten tegen iedere verwerking van de persoonsgegevens die niet noodzakelijk is
voor de dienstverlening zelf.
Om deze rechten uit te oefenen, richt de betrokken persoon een gedateerde en ondertekende
aanvraag aan de dienst Customer Data Control van Europ Assistance op bovenvermeld adres of
via customerdatacontrol@europ-assistance.be (02/533.75.75). Voor bijkomende vragen over de
verwerking van persoonsgegevens, kan men tevens via deze weg bij Europ Assistance terecht.
Bovendien kan de betrokkene het openbaar register voor de verwerking van persoonsgegevens online
consulteren dat beheerd wordt bij de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
7.7.2 Verwerking van medische gegevens en/of andere gevoelige gegevens
De verzekeringsnemer geeft hierbij eveneens zijn toestemming aan de verzekeraar om zijn medische
en/ of andere gevoelige persoonsgegevens voor zover dit nodig is, te verwerken voor de
doeleinden zoals vermeld in artikel 7.7.1. Dit laat de verzekeraar toe de aanvraag tot bijstand te
beoordelen. Medische gegevens en/ of andere gevoelige gegevens worden steeds verwerkt onder
het toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Een lijst van de categorieën van
personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens is raadpleegbaar op bovenvermeld adres
in 7.7.1 of via e-mail op het adres customerdatacontrol@europ-assistance.be.
7.7.3 Instemmingsclausule van de verzekerden en/of begunstigden
De verzekeringsnemer, die handelt in naam en voor rekening van de verzekerden en/of de begunstigden,
garandeert en staat er jegens de verzekeraar voor in dat hij de toestemming van deze
personen heeft gekregen voor de verwerking van hun persoonsgegevens door de verzekeraar in
het kader van deze overeenkomst.
De verzekeraar verbindt er zich toe om aan de verzekerden en/of de begunstigden de noodzakelijke
informatie te verschaffen zoals vermeld in artikels 7.7.1 tot 7.7.3 van onderhavige overeenkomst.
7.8 Fraude
Elke vorm van fraude vanwege de verzekerde in het opmaken van de aangifte of bij het invullen
van de vragenlijsten heeft tot gevolg dat de verzekerde al zijn rechten ten opzichte van de verzekeraar
verliest. Elk document moet dus volledig en nauwgezet worden ingevuld. De verzekeraar
behoudt zich het recht voor om de frauderende verzekerde te laten vervolgen door de bevoegde
rechtbanken.
TIJDELIJK CONTRACT SNOW
Speciaal contract voor alle activiteiten die worden
uitgeoefend in de sneeuw of op het ijs.
Hoofdstuk 8. Bijstandsprestaties voorbehouden aan
verzekerden met een tijdelijk contract
dat alle risico’s dekt van sneeuw
activiteiten
Alle prestaties voorzien in het tijdelijk contract zijn van toepassing.
De bijstandsprestaties hieronder zijn voorbehouden aan verzekerden met een tijdelijk contract
SNOW. Onder risico’s van sneeuwactiviteiten verstaan we alle risico’s die gelinkt zijn aan het uitoefenen
van activiteiten in de sneeuw of op het ijs.
E 8.1 Ongevallen op en buiten de skipistes
Bij een ongeval op afgebakende skipistes en buiten de skipistes, betalen wij u volgende kosten
terug:
-. de door de officiële hulpdiensten gefactureerde opsporings- en reddingskosten wanneer u tijdens
het beoefenen van een sneeuwsport een ongeval heeft gehad, tot een bedrag van 5.000
EUR. In dit geval vragen wij, naast de factuur van de kosten, een bewijsschrift van de hulpdiensten
of van de plaatselijke politiediensten dat de identiteit bevestigt van de persoon die het ongeval
heeft gehad. Deze waarborg is niet cumuleerbaar met de waarborg beschreven in artikel
2.13;
-. uw uitgaven om u van de plaats van het ongeval naar de dichtstbijzijnde verzorgingsinstelling te
begeven;
-. de skipassen en skilessen van de verongelukte persoon tot maximum 200 EUR per persoon, dit
pro rata van de niet genoten vakantiedagen.
De ongevallen buiten de afgebakende skipistes zijn echter enkel gedekt indien de begunstigden
begeleid worden door een monitor van een erkende organisatie voor off-piste skitours.
E 8.2 Verhindering van de terugreis
Indien u de terugreis naar België niet kan aanvatten zoals voorzien bij de reservatie of volgens het
programma vóór het vertrek, omdat onvoorziene weersomstandigheden elke verplaatsing onmogelijk
maken, betalen wij uw extra en onvoorziene transportkosten voor de terugreis. We komen
eveneens tussen in uw eventuele verlengingskosten voor uw logies, tot een bedrag van 250 EUR.
Indien u uw voertuig ter plaatse moest achterlaten, verstrekken wij u een vervoerbewijs zodat u het
voertuig zelf later kan ophalen. Een certificaat van de lokale overheid dat getuigt van deze situatie
moet bij de originele facturen van de kosten worden gevoegd.
E 8.3 Sneeuwinformatie
Op verzoek kunnen wij u informatie verstrekken betreffende de volgende onderwerpen:
-. de reiswegen naar de skistations;
-. de staat van de wegen en het verkeer;
-. de weersvoorspellingen en de sneeuwval in de stations
-. informatie over de stations (pistes, prijzen, enz.);
-. de verzorgingsdiensten nabij de stations;
-. de plaatselijke verhuurders van medisch materiaal.
Europ Assistance Belgium N.V.
erkend onder code 1401 voor de
takken 01, 09, 13, 15, 16 en 18 (bijstand)
(K.B. van 02.12.1996, B.S. van 21.12.1996)
met maatschappelijke zetel te
Triomflaan 172, 1160 Brussel
BTW BE 0457.247.904 RPR Brussel
Priveleven: nr 00807177
tel: 32.2.533.75.75
e-mail: admin@ europ-Assistance.be
fax: 32.2.533.78.07
Verantwoordelijke uitgever: I. Cornette, Triomflaan 172, 1160 Brussel. CGTN-0416